Het actieplan ANW van LHV, VPH, InEen en NHG is informerend besproken in de LHV Ledenvergadering en de Algemene Ledenvergadering van InEen. De besturen van LHV, VPH en InEen hebben aangeven over de plannen in gesprek te gaan met de LHV-ambassadeurs, leden en de Huisarts Diensten Structuren (HDS‘en). De oproep van LHV en InEen om dit plan te omarmen werd in de vergaderingen positief opgepakt. De noodzaak om nu het verschil te maken voor een toekomstbestendige ANW is een gedeelde prioriteit. Met de keuzes uit het gezamenlijke actieplan kunnen nu stappen worden gezet. In dit bericht delen we de plannen en de onderliggende resultaten van het onderzoek.

Het actieplan ANW heeft lang op zich laten wachten, maar dat is niet zonder reden. In september 2021 is een peiling gehouden onder leden van de LHV en VPH. De uitslag gaf vrij veel ruimte voor interpretatie en dat zette LHV, VPH, InEen en NHG voor de taak om gezamenlijk voor alle huisartsen en HDS’en een koers uit te zetten. Dat is gelukt na veel uitzoekwerk en afwegen van opties. De gekozen insteek: gaan voor acties die huisartsen en HDS’en zelf kunnen inzetten en afmaken op de kortere termijn. De landelijke koepels doen dat door 3 actielijnen uit te voeren:

I. Organisatie van de ANW-zorg;
II. Huisartsenzorg in de nacht;
III. De stip aan de horizon.

I Organisatie van de ANW-zorg

Door de ANW anders te organiseren verminderen we de druk op alle huisartsen en in het bijzonder de praktijkhouders.

Stap 1 Alle huisartsen hebben vanuit de herregistratie een verplichting om diensten te draaien op de posten. Nieuw is dat de Huisarts Diensten Structuur (HDS) een contract heeft met alle huisartsen in het werkgebied voor een x-aantal diensten. Via een vrij inroostertool kan dan elke huisarts naar vermogen en wens diensten inplannen. In onderling overleg zorgen alle huisartsen en HDS’en uiteindelijk voor een sluitend rooster voor het werkgebied.

Resultaat: Gedeelde verantwoordelijkheid met een flexibele invulling

Stap 2 Door alle huisartsen via de HDS in te roosteren inclusief een achterwacht, bereiken we voor huisartsen met patiënten op naam dat ze, wanneer ze geen dienst hebben, deze ook niet alsnog door uitval of ziekte hoeven in te vullen.

Resultaat: rust na verdeling

Stap 3 Door het inroosteren via de HDS werken alle huisartsen afhankelijk van het type dienst voor dezelfde beloning. Daarmee schakelen we alle huisartsen gelijk. Hiervoor gaan de koepels in gesprek met de zorgverzekeraars en de NZa.

Resultaat: Dezelfde passende beloning voor hetzelfde werk voor alle huisartsen

En ontkoppelen dan?

Vooralsnog hebben de huisartsenorganisaties in het bestuurlijk overleg ANW besloten om niet te ontkoppelen. Dit is complex en kan flinke financiële consequenties hebben, waardoor het veel tijd en overleg gaat vragen. De actiepunten zijn gekozen op snelheid en effectiviteit. Loopt het zoals gepland, dan is ontkoppelen een optie maar geen noodzaak. Loopt het onverwachts toch anders, dan is ontkoppelen een optie. LHV, VPH, InEen en NHG gaan deze optie al wel verder uitzoeken, zodat er geen vertraging ontstaat als dit wel gewenst blijkt te zijn.

II Huisartsenzorg in de nacht

De grootste druk wordt ervaren in de nacht. Deze dienst drukt het zwaarst privé, maar ook op de inzet overdag. De inzet is om deze dienst te beperken tot waar die voor is: spoed. Ook kijken we naar waar de zorg dan effectief en efficiënt verleend kan worden:

  1. Spoed = Spoed: Door strikt te triëren en ons daaraan te houden, ook als er op den duur meer tijd en ruimte is, zorgen we dat de ANW als spoeddienst gezien en ervaren wordt door de patiënten. De ANW is voor noodgevallen en nooit een overloop uit de dag. Alle posten voeren spoed = spoed in. Alleen met een eenduidige aanpak heeft spoed = spoed kans van slagen en biedt het voordelen voor de huisartsen. In bijna elke regio is uit de beroepsgroep een aanjager actief om dit te realiseren.
  2. Effect van spoed = spoed is dat de huisartsenspoedposten alleen spoed zien en geen minder urgente zorg en dat gaat tijd opleveren. Doel is om actief posten in de nacht te gaan sluiten om het aantal huisartsen die dienst doen in de nacht te beperken en het aantal huisartsen per post terug te brengen. Daarmee komt er meer capaciteit beschikbaar voor de diensten die huisartsen zelf inroosteren en eveneens voor vervanging overdag.
  3. Door goed te kijken naar wat wanneer nodig is maken we de ANW weer aantrekkelijk als aanvulling op het vak van huisarts.

III De stip aan de horizon

De koepels verwachten dat het volledige pakket aan maatregelen uit actielijn 1 en 2 op de kortere termijn zal bijdragen aan een vermindering van de druk op de ANW-zorg en op de huisartsen. Maar voor een toekomstbestendige ANW-zorg op de langere termijn is meer nodig. . De stip aan de horizon voor de spoedzorg is een geïntegreerde post waarin de huisarts ingezet kan worden op zijn kernkwaliteiten, maar waar vooral ook overige zorgverleners aanwezig zijn om te doen waar zij goed in zijn. InEen en de LHV zitten bij VWS aan tafel bij de bespreking van de plannen rond de acute zorg. Wat we met dit plan realiseren is een sterk gezamenlijk vertrekpunt om de zorg voor ons en onze patiënten goed te regelen.”

En nu?

De besturen van LHV, VPH en InEen en de LHV-ambassadeurs bespreken de plannen met de huisartsen en de HDS in de regio. Met die input worden de plannen concreter gemaakt. Het aangescherpte plan wordt op zo kort mogelijk termijn voor akkoord voorgelegd in de ledenvergaderingen van InEen en de huisartsenorganisaties . We dagen elke LHV-afdeling en HDS uit om voor het einde van het jaar de plannen klaar te hebben om dit plan te implementeren. We lopen vast nog tegen wat hindernissen aan, maar die lossen we samen op. LHV, VPH, NHG en InEen zetten gezamenlijk in op resultaat voor de volgende zomer.

Bekijk de resultaten van het onderzoek dat in september 2021 is opgeleverd door onderzoeksbureau MWM2. Op basis hiervan is in het bestuurlijk overleg van LHV, NHG, VPH en InEen gekomen tot het actieplan ANW.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.