Eind maart bereikten InEen, LHV en VPH al overeenstemming met de zorgverzekeraars en de NZa over de financiering van een groot aantal coronamaatregelen in de huisartsenzorg. Deze zijn verder uitgewerkt en aangevuld met afspraken over de financiering van tijdelijke daglocaties in de coronazorg. De NZa neemt de afspraken op in de regelgeving.

Regelingen voor huisartsenpraktijken

Aanpassing voorwaarden voor declaratie tarieven intensieve zorg

Voor visite aan huis bij patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus mag de huisarts de prestatie ‘visite intensieve zorg’ in rekening brengen. Deze maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020.

Opslag voor dekking extra kosten en continuïteit bedrijfsvoering

Om huisartsenpraktijken tegemoet te komen in meerkosten voor coronazorg en omzetderving ontvangen zij in het tweede kwartaal van 2020 een opslag van € 10 per ingeschreven patiënt. Vertrekpunt van deze regeling is de verwachting dat alle huisartsenpraktijken in Nederland gevolgen (gaan) ondervinden van de corona-uitbraak. Deze opslag is gebaseerd op een eerste inschatting van de zorgaanbieders van aanvullende kosten en omzetderving als gevolg van corona. De opslag is gebaseerd op een eerste inschatting van de zorgaanbieders van de financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Op basis hiervan zal vastgesteld worden of de opslag aansluit bij de werkelijke omzetderving en aanvullende kosten, en of bijsturing nodig is in de opvolgende kwartalen. De wijze waarop de werkelijke omzetderving en kosten in kaart worden gebracht en verwerking daarvan worden door LHV, InEen, VPH, ZN en de NZa de komende tijd verder uitgewerkt. De afspraken zijn erop gericht de effecten van de coronacrisis voor huisartsen financieel te neutraliseren.

Coulance ten aanzien van contractafspraken

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan coulant om met afwijkingen van contractueel afgesproken zorg als direct gevolg van corona. Dit betreft de module- en ketenzorgtarieven. De NZa sluit zich bij deze coulanceregeling aan. Lees de coulanceregeling.

Regelingen voor ANW-zorg binnen huisartsenposten

Opslag op uurtarief

Voor de extra huisartsencapaciteit die in de ANW-uren nodig is als gevolg van de corona-uitbraak wordt een opslag toegepast van maximaal € 15 bovenop het reguliere ANW-uurtarief. Deze maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020.

Extra kosten verrekenen

Huisartsenposten worden als gevolg van de corona-uitbraak geconfronteerd met extra kosten en minder inkomsten in de ANW-uren. Deze kosten kunnen worden verrekend met een tussentijdse aanpassing van het budget dat door huisartsenposten en zorgverzekeraars gezamenlijk kan worden ingediend bij de NZa. De grens die normaal gesproken als maximum geldt voor dit budget mag voor deze aanvullende kosten overschreden worden. Voorwaarde hiervoor is dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders dit gezamenlijk overeenkomen.

Lees de volledige afspraken over huisartsenzorg en huisartsendienstenstructuren gedurende de coronacrisis.

Regelingen voor extra locaties voor coronazorg

Als gevolg van de corona-uitbraak worden extra locaties ingericht voor de huisartsenzorg overdag voor patiënten die (mogelijk) besmet zijn met corona. Zo organiseert bijvoorbeeld de huisartsenpost of een regionaal samenwerkingsverband deze coronazorg, of regelt de huisartsenpraktijk zelf een aparte locatie. Voor de inrichting hiervan worden kosten gemaakt. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben afgesproken dat deze aanvullende kosten onder voorwaarden vergoed worden op basis van een regionale afspraak.

Passantentarief voor patiëntcontact

Voor zorg die een huisartsenpost of regionaal samenwerkingsverband overdag levert, wordt voor patiëntcontact een passantentarief in rekening gebracht. Bij de extra locaties die sommige huisartsenpraktijken hebben ingericht, kan het passantentarief in rekening worden gebracht als de patiënt noodzakelijkerwijs wordt gezien door een andere arts dan de eigen huisarts. Voor zorg aan ingeschreven patiënten geldt declaratie van reguliere consulten.

Resterende kosten

Resterende kosten worden door de zorgverzekeraar verrekend met bestaande budgetafspraken van de huisartsenpost of het regionaal samenwerkingsverband. Uitgangspunt hierbij is dat de benodigde huisartsencapaciteit op de eerder genoemde locaties in principe niet aanvullend wordt vergoed tot een afgesproken maximum. LHV, VPH en InEen hebben met de zorgverzekeraars afgesproken dat huisartsen, gebaseerd op een normpraktijk, gemiddeld 1 dag per 2 weken worden ingezet op de corona daglocatie. Hiervoor vindt geen vergoeding door de huisartsenpost of het regionaal samenwerkingsverband plaats, huisartsen worden gecompenseerd via de aanvullende opslag op het inschrijftarief. Mocht onverhoopt meer inzet van huisartsen nodig zijn boven het gezamenlijk afgesproken maximum, dan komt deze inzet van extra uren wel voor vergoeding als corona-meerkosten in aanmerking.

Lees de volledige afspraken over extra locaties voor coronazorg.

Financiële problemen?

De NZa heeft de afspraken vastgelegd in de beleidsregel voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (20133a) en in de beleidsregel voor huisartsendienstenstructuren (20156). Met deze regelingen hopen LHV, VPH en InEen huisartsen en huisartsenorganisaties continuïteit in de bedrijfsvoering en duidelijkheid te bieden. Ontstaan er onverhoopt toch financiële problemen, neem dan contact op met de preferente zorgverzekeraar.

Vragen over deze regelingen? Mail naar info@ineen.nl.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.