In de regio Zuid-Holland Zuidwest werken verschillende zorgverleners nauw samen om patiënten met inhalatiemedicatie beter te begeleiden. Om dit te onderschrijven is er door de zorgverleners een regionaal longconvenant ontwikkeld. Dit longconvenant is een belangrijke stap naar een verbeterd gebruik van inhalatiemedicatie en een hogere kwaliteit van zorg voor patiënten met astma en COPD. Door samenwerking en uniformiteit in voorschrijven wordt beoogd gezondheidsklachten te verminderen en de efficiëntie in de zorg te vergroten.

Een cruciaal onderdeel van het longconvenant is het vaststellen van een uniform longformularium. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 60-70% van de mensen die inhalatiemedicatie gebruiken, een of meerdere essentiële fouten maakt tijdens het inhaleren. In het longformularium staan adviezen en voorschriften hoe patiënten die inhalatiemedicatie gebruiken, dit op een uniforme en efficiënte manier kunnen doen. Jaarlijks worden er nieuwe inhalatieapparaten op de markt gebracht. Door de regionale samenwerking van verschillende zorgverleners, zoals apothekers, huisartsen en longartsen, kan samen bepaald worden welk inhalatieapparaat in het longformularium wordt opgenomen.

Doel regionaal longconvenant

Het doel van het longconvenant is het maken van afspraken op welke wijze zorgverleners hun patiënten optimaal instellen op inhalatiemedicatie. Dit wordt bereikt door het verstrekken van uniforme inhalatie-instructies door verschillende zorgverleners en het gebruik van het longformularium voor uniform voorschrijven. Door deze regionale samenwerking tussen de verschillende zorgverleners kunnen longaanvallen en ziekenhuisopnames voorkomen worden.

Duurzaamheid

Het gebruik van het longformularium draagt bij aan duurzaamheid doordat er minder onnodige wisselingen van inhalatoren plaatsvinden en er minder medicatie verspild wordt.

Onderschrijving

De inhoud van het longconvenant wordt onderschreven door de longartsen/-verpleegkundigen, huisartsenorganisaties en apothekers uit de regio Zuidwest-Nederland. De betrokken partijen hebben afgesproken de strekking van dit convenant uit te dragen binnen en buiten hun eigen organisatie. Het longconvenant is opgesteld om de samenwerkingsafspraken tussen voorschrijvers zoals huisartsen, longartsen/-verpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners en apothekers, thuiszorg en verzorgingstehuizen te bevorderen. Dit sluit aan op het addendum op de Leidraad Verantwoord Wisselen van Medicijnen waarin wordt aangedrongen op het maken van regionale werkafspraken.

Download het regionaal longconvenant

illustratie van longen met een inhalator en pufjes