De huisartsenspoedzorg staat onder druk. Toenemende drukte in de dagpraktijk, verstopping in de acute zorgketen en tekorten op de arbeidsmarkt zijn daar debet aan. LHV, VPH en InEen werken nauw samen om de druk op de huisartsenpost te verlagen. Komend jaar ligt de focus op het zien van uitsluitend spoed (U1/U2) in de nacht. De ervaringen van koplopers helpen om deze werkwijze als een olievlek over Nederland te verspreiden. Daarnaast agenderen we de druk op de huisartsenspoedzorg in Den Haag.

Ook vanuit andere sectoren komen zorgelijke signalen. VWS pakt deze goed op. In het kader van de Agenda acute zorg heeft minister Bruins met InEen en andere betrokken partijen afgesproken dat er één (digitaal) aanspreekpunt moet komen voor mensen met een acute zorgbehoefte. Komend jaar starten enkele pilots met zorgcoördinatie, waarbij de meldkamer van de ambulance en de triage van de huisartsenpost, eventueel met de crisis GGZ en thuiszorgcentrale één (virtueel) loket vormen. Daarnaast helpt beter inzicht in beschikbare ziekenhuisbedden en capaciteit bij vervolgzorg voorkomen dat de acute zorgketen dichtslibt.  

De houtskoolschets acute zorg, die VWS met partijen uit het veld maakt, geeft de contouren van een duurzaam, landelijk dekkend spoedzorgnetwerk. De implementatie laat de minister aan een volgend kabinet. Het zal dus enkele jaren duren voordat de schets in de praktijk vorm krijgt.

Verschillende initiatieven sorteren hierop voor. Marcel Daniëls van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) pleitte begin oktober in een blog voor krachtenbundeling in Acute Zorg Posten. Al in 2012 introduceerde de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsenartsen (VPH) de term spoedeisende medische dienst. Beide modellen beschrijven een bundeling van alle acute zorgpartners in één organisatie waar de patiënt terecht kan met zijn acute zorgvraag.

Hoe de acute zorg er ook uit komt te zien, voor het bieden van de juiste spoedzorg moeten zorgverleners beschikken over relevante patiëntinformatie. Dit moet snel en goed worden geregeld. Een concrete eerste stap van de minister is de toevoeging van gegevensuitwisseling in de acute keten aan de VWS-agenda voor gegevensuitwisseling.

Zaak is nu om de vaart erin te houden, zodat er een toekomstbestendige (huisartsen)spoedzorg ontstaat waarin het goed werken is. Dat is waar InEen op inzet.

Anoeska Mosterdijk,

Directeur InEen

Anoeska Mosterdijk

Anoeska Mosterdijk


Column uit De Eerstelijns – editie 8 – 2019