Traditiegetrouw stelt InEen met de leden in november de beleidsvoornemens voor het nieuwe jaar vast. Naast een werkplan voor 2021 hebben we een meerjarenvisie 2021-2024 opgesteld. De focus daarin ligt op het versterken en ondersteunen van de rol die eerstelijns- en huisartsenorganisaties in de regio en de wijk kunnen spelen bij het vertalen van de ontwikkelingen in de zorg naar de (huisartsen)praktijk.

De visie en bouwstenen voor hechte huisartsenzorg in de regio en de wijk (zie hechtehuisartsenzorg.nl) bepalen de richting. Huisartsen, stakeholders en financiers verwachten dat organisaties hier serieus werk van gaan maken. Veel organisaties pakken die handschoen al op. De nieuwe interactieve regiokaart op hechtehuisartsenzorg.nl laat dat zien.

Organisaties bieden ondersteuning op het gebied van digitalisering, detacheren personeel en bieden facilitaire ondersteuning. Samen met zorgprofessionals geven ze vorm aan preventie in de eerstelijnszorg en richten zij het zorgaanbod in de wijk zodanig in dat recht wordt gedaan aan de verschillen in gezondheids- en digitale vaardigheden van mensen.

Gezien de centrale positie van de huisarts in het zorgsysteem past ook de rol als initiator van domeinoverstijgende samenwerking de regio-organisatie goed. Uiteraard moet deze rol aansluiten bij de regionale context, ook andere partijen in de regio kunnen trekker van initiatieven zijn. De regio-organisatie participeert dan in het regionale overleg en neemt zo medeverantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de noodzakelijke domeinoverstijgende samenwerking.

Voor de doorontwikkeling van eerstelijns-/huisartsenorganisaties in de lijn van de bouwstenen geldt wel een aantal randvoorwaarden. Er moet adequate financiering beschikbaar zijn. Een er moet een heldere governancestructuur zijn, met een helder mandaat van de aangesloten zorgprofessionals dat gestoeld is op draagvlak. En álle werkzame huisartsen in de regio moeten betrokken zijn bij de organisatie.

InEen helpt haar leden om de beweging naar een gemandateerde en aansprekende organisatie in de wijk en in de regio te maken. Door het delen van kennis en ervaringen, het ontwikkelen van tools en ondersteuning, belangenbehartiging en het verbinden van domeinen en lijnen op landelijk niveau. Ik kijk uit naar het volgende jaar en wens iedereen fijne feestdagen en een goed begin van 2021!

Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Anoeska Mosterdijk
Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

Column uit De Eerstelijns – editie 8 – 2020