Het jaarrapport van de benchmark Transparante Ketenzorg 2022 is beschikbaar. De benchmark gaat over de zorgprogramma’s Diabetes Mellitus type 2, COPD, Astma en Vasculair Risico Management bij patiënten met een hartvaatziekte (HVZ) en een verhoogd risico op hartvaatziekten (VVR). In deze dertiende editie is wederom een hoofdstuk opgenomen over indicatoren die over de programma’s heen kijken. We behandelen de verdeling tussen eerste en tweede lijn, de LDL-waardes in de programma’s Diabetes, HVZ en VVR en het percentage rokers in de verschillende programma’s.

Meest opvallende resultaten 2022

In de benchmark Transparante Ketnzorg 2022 valt op dat er grote variaties zijn bij de diverse programma’s in de mensen die niet de zorg ontvangen zoals aangeboden in het zorgprogramma (van 5,4% bij Diabetes type II tot 26,9% bij COPD), die in de tweede lijn worden behandeld (van 6,9 % bij Diabetes tot 24,9% bij COPD) en een onbekende hoofdbehandelaar hebben (3,5% bij DM tot 31,8% bij astma). Door de jaren heen wordt zichtbaar dat verbeteringen voor wat betreft het aantal personen dat zorg ontvangt, alleen Diabetes type II en Hart- en vaatziekten-ketenzorg betreffen.

Verder valt op dat in de afgelopen drie jaren in alle drie de zorgprogramma’s slechts beperkte veranderingen hebben plaatsgevonden in het percentage mensen met een LDL-C gereguleerd of streng gereguleerd. In 2019 is de standaard hierop aangepast. In de adviezen uit de benchmark van 2021 werd nog speciale aandacht gevraagd voor de LDL-C streefwaarde < 1.8 mmol/L bij mensen met HVZ en < 70 jaar. Daarin lijkt er nauwelijks sprake van enige verbetering. In vergelijking met 2020 is in 2022 het percentage echter wel met 5% toegenomen, mogelijk is er sprake van een positieve trend. Waarom het percentage zo laag blijft, is onduidelijk.

Doorontwikkeling benchmark

De benchmark ‘Transparante ketenzorg’ is een belangrijk instrument bij de uitvoering van het ‘Kwaliteitsbeleid op Maat’ van InEen. Huisartsen leren samen met andere zorgverleners, patiënten en stakeholders aan de hand van spiegelinformatie, zoals de informatie uit deze benchmark. De regionale of lokale eerstelijnsorganisatie ondersteunt dit leerproces. Om deze toegevoegde waarde van de benchmark te behouden en te vergroten, heeft InEen in samenspraak met leden en stakeholders de mogelijkheden voor doorontwikkeling en/of verbreding van deze benchmark onderzocht.

Dit heeft geleid tot een aantal relevante wijzigingen in aanpak. Zo is de dataverzameling voor de Benchmark Transparante Ketenzorg vanaf dit jaar ondergebracht bij Blue Field Agency (BFA) die al bijna tien jaar de landelijke Benchmark Huisartsenspoedposten uitvoert. Voor de eerstkomende jaren biedt het CViews-platform van Blue Field Agency naar verwachting passende mogelijkheden voor doorontwikkeling van de benchmark.

Nieuw jasje

InEen presenteert dit jaar de benchmark Transparantie Ketenzorg in een nieuw jasje. De benchmark is wat beknopter en de nadruk ligt op de feitelijke weergave van de uitkomsten.

Volgend jaar willen we de data uit de benchmark verrijken door ook van andere databronnen gebruik te maken. Daarmee ontstaat een integraler beeld van de werkelijkheid dat meer inzicht geeft in de mogelijkheden om organisaties te verbeteren. Op die manier kunnen zorggroepen zich datagedreven blijven doorontwikkelen.

Vragen over het rapport? Mail naar transparanteketenzorg@ineen.nl