In vier Maastrichtse wijken is tijdens de vijfjarige pilot ‘Blauwe zorg in de wijk’ een beweging op gang gebracht naar meer gezondheid en meer kwaliteit van leven. De resultaten van de pilot laten overduidelijk zien dát het anders kan en hóe het anders kan.

In de pilot ‘Blauwe zorg in de wijk’ werkten zorggroep ZIO, de gemeente Maastricht, zorgverzekeraar VGZ, zorg- en welzijnsorganisaties en de wijkbewoners nauw samen. Het doel was een beweging in gang te zetten naar meer gezondheid en een betere kwaliteit van leven, met lagere of gelijke zorgkosten. En dat heeft gewerkt. De resultaten van de pilot tonen overtuigend aan dat betere regionale samenwerking leidt tot méér kwaliteit van zorg tegen lagere kosten.

Duurzaamheid

‘Blauwe Zorg’ is op 1 januari 2013 gestart in Maastricht-Heuvelland als een van de negen proeftuinen van VWS, gericht op het realiseren van betere zorg tegen lagere kosten. De hoofddoelstelling was de zorg te optimaliseren volgens het zogenaamde triple aim principe. Dit principe stelt dat er drie doelen simultaan worden nagestreefd: een betere gezondheidstoestand van de patiënt en betere kwaliteit van zorg bij lagere of gelijke zorgkosten. Later is een hogere tevredenheid van de professional toegevoegd als vierde doelstelling (Quadrupel aim).

Het idee van Blauwe zorg is duurzaamheid binnen de gezondheidszorg te bewerkstelligen. De focus ligt hierbij niet op minder zorg leveren, maar op het anders inrichten van de zorg. Binnen de pilot ‘Blauwe Zorg in de wijk’ zijn zeven projecten uitgevoerd die hier allen op gericht zijn. Deze projecten zijn heel divers: van de invoering van POH Jeugd, een gezinsregisseur bij probleemgezinnen, het trainen van professionals in Positieve Gezondheid tot een wijkgerichte GGZ aanpak. Uit de evaluaties blijkt dat het merendeel van de interventies positief bijdraagt aan de doelstellingen.

Positieve gezondheid

Door met cliënten/patiënten in gesprek te gaan en ze mee te nemen in het gedachtegoed van positieve gezondheid voelen zij zich gezonder en ervaren ze kwalitatief betere zorg. Bovendien sluit het goed aan bij hoe medewerkers in de zorg willen werken. Hierdoor is het vertrouwen in en draagvlak voor verdere innovatie en transformatie van de zorg gegroeid.

Per 1 januari 2021 is de pilot Blauwe zorg in de wijk beëindigd, maar de Alliantie Santé zet de beweging door. Hiermee beschikt de regio Maastricht-Heuvelland over een sterke coalitie van zorgverzekeraar, gemeente en aanbieders die er samen in geloven dat samenwerking werkt.

Huisarts Jan van Rooij over ‘Blauwe zorg in de wijk’:

“Met veel tevredenheid en ook wel een beetje trots, kijk ik terug op de pilot Blauwe Zorg in de Wijk. Alhoewel ik altijd al overtuigd was van het feit dat ontschotting, zowel van budgetten als domeinen, meer slagkracht zou opleveren tegen lagere kosten, is het toch geweldig als dat inderdaad zo blijkt te zijn. Samenwerking waarbij het probleem ‘gewoon’ wordt aangepakt zonder te hoeven wachten op ‘de andere instanties’ is een verademing. Het ontschotten van budgetten is een absolute voorwaarde voor succes.”