Veel zaken in de huisartsenzorg kunnen beter op regionale schaal worden geregeld. Door regionaal samen te werken worden huisartsen beter ondersteund en vormen ze één aanspreekbare partij in de regio. LHV, NHG en InEen geven richting aan die samenwerking met de gezamenlijke ‘Visie regionale samenwerking en organisatievorming in de huisartsenzorg’ en de ‘Bouwstenen voor structurele samenwerking in de regio’. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onderschrijft deze visie en de bouwstenen. Om de regionale samenwerking tussen huisartsenorganisaties en zorgverzekeraars én de contractering een impuls te geven, stelden de LHV, InEen en ZN een leidraad op.

De leidraad biedt huisartsen, huisartsenorganisaties en zorgverzekeraars de uitgangspunten om succesvol met elkaar in gesprek te gaan over het vormgeven van een regionale huisartsenorganisatie, het opstellen van een regiobeeld en regioplan en de daarbij behorende (financiële) afspraken in de contracten. De koepels roepen de leden op hier samen invulling aan te geven.

Duidelijkheid over uitgangspunten

Landelijke en regionale overleggen lopen soms stroef. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder begripsverwarring. De leidraad wil zorgen voor meer duidelijkheid: Een goed georganiseerde regio* waar met mandaat afspraken tussen een regionale huisartsenorganisatie en een zorgverzekeraar kunnen worden gemaakt, is het fundament. Idealiter stellen de regionale huisartsenorganisatie en zorgverzekeraar in de regio gezamenlijk een regiobeeld op, dat zij vervolgens samen uitwerken tot een regioplan. Het plan wordt geconcretiseerd en vastgelegd in (bij voorkeur meerjarige) contractafspraken. Dit zijn samenhangende onderdelen.

Belangrijk voor elke huisarts, huisartsenorganisatie en verzekeraar

Samenwerken en organiseren in de regio is belangrijk voor elke huisarts, huisartsenorganisatie en verzekeraar. In veel regio’s zijn of worden stappen gezet om tot die samenwerking en organisatie te komen. Goede afspraken op regionaal niveau zorgen ervoor dat praktijken ondersteund worden in het vormgeven van toekomstbestendige huisartsenzorg met goede zorg voor de patiënt. Het betekent dat praktijken hulp krijgen om goed om te gaan met de maatschappelijke uitdagingen (werkdruk, tekorten op de arbeidsmarkt, etc.) en gewenste vernieuwingen op gebied van bijvoorbeeld ICT. Op basis van de ervaringen tot nu toe, hebben LHV, InEen en ZN succesfactoren, belemmeringen en randvoorwaarden geformuleerd om tot gezamenlijk gedragen activiteiten in de regio te komen. Deze worden in de leidraad beschreven. Een heldere governance-structuur, mandaat gebaseerd op vertrouwen en leiderschap zijn bijvoorbeeld belangrijke succesfactoren voor de ontwikkeling van een sterke gemandateerde regionale huisartsenorganisatie. Maar ook aan de kant van de zorgverzekeraar zijn dit onmisbare elementen. Hoe ruimer het mandaat van de inkoper, hoe sneller tot oplossingen en afspraken kan worden gekomen. De leidraad bevat verschillende goede voorbeelden van regioplannen, brengt mogelijke belemmeringen in beeld en geeft tips om hiermee om te gaan.

Meer over regionale samenwerking in de huisartsenzorg

De zes Bouwstenen voor structurele samenwerking in de regio zijn de ingrediënten voor een regionale huisartsen­organisatie. Huis­­artsen weten daarmee wat zij mini­maal mogen verwachten van hun organisatie. In het hele land worden al samenwerkingen gerealiseerd. Op de website hechtehuisartsenzorg.nl zijn de bouwstenen en randvoorwaarden uitgewerkt, delen huisartsen en bestuurders hun ervaringen en is ondersteunend materiaal beschikbaar.

Voetnoot definitie regio
De optimale omvang van een regio varieert en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de geografische begrenzing, de historische samenwerkingsrelatie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de regio, de demografie (samenwerking in grootstedelijk gebied vraagt om een andere regio-afbakening dan landelijke gebieden of krimpgebieden). Ook de ondersteuningsbehoefte van de regio is van belang. Ondersteuning op het gebied van ICT-infrastructuur en arbeidsmarktproblematiek vragen mogelijk zelfs om bovenregionale samenwerking.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.