De beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) die het Kabinet heeft ingezet, is nodig om goede en betaalbare patiëntenzorg te kunnen blijven leveren. Huisartsen en huisartsenorganisaties geven in de regio en de wijk actief invulling aan het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg. Maar om echt meters te kunnen maken, moeten de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022 door alle zorgverzekeraars geëffectueerd worden in de contractering. Dat schrijven de LHV, NHG en InEen in een brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS.

Op woensdag 3 juli aanstaande heeft minister Bruins een algemeen overleg met de Kamercommissie over de eerstelijnszorg. LHV, NHG en InEen vragen de Kamercommissie om de minister aan te spreken op de naleving van alle afspraken uit het hoofdlijnenakkoord door de zorgverzekeraars. Er moet over de volle breedte worden geïnvesteerd om de Juiste Zorg op de Juiste Plek mogelijk te maken en de beweging te versnellen, stellen zij.

Heldere afspraken

In het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022 (HLA) staan heldere afspraken. Hoe eerder deze afspraken vertaald en opgenomen worden in de contracten van zorgverzekeraars met huisartsen en huisartsenorganisaties, hoe voortvarender de JZOJP-beweging tot stand komt. Niet alleen de inkoop van de huisartsenzorg moet op orde zijn. Voor JZOJP is het van belang dat de inkoop van huisartsenzorg, wijkverpleging, jeugdzorg, GGZ en ziekenhuiszorg op elkaar is afgestemd en dat de multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn wordt ondersteund. Gebeurt dit niet, dan blijft de druk op de huisartsenzorg onverminderd hoog en blijft het een belemmering voor het bieden van JZOJP en integrale en persoonsgerichte zorg. Het dreigende tekort aan huisartsen en ondersteunend personeel zet de beschikbaarheid van huisartsenzorg, en daarmee het bieden van de JZOJP, onder druk.

Regionale verschillen in beeld

Marktmeester NZa monitort jaarlijks de voortgang van de afspraken. In het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg is expliciet vermeld dat de NZa hierbij aandacht heeft voor regionale verschillen in de contractering door zorgverzekeraars. Dit zien de landelijke organisaties nog onvoldoende terug in de eerste monitor, die op 25 juni jl. is gepubliceerd. Daarom vragen zij de minister erop toe te zien dat de NZa die regionale verschillen duidelijk in beeld gaat brengen in de volgende monitors.

Meer samenhang in hoofdlijnenakkoorden

Ook vragen zij de minister samenhang te brengen tussen de hoofdlijnenakkoorden voor verschillende zorgdomeinen. Goede samenwerking over lijnen en domeinen is een voorwaarde voor het bieden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Door de afspraken in de hoofdlijnenakkoorden voor verschillende zorgsectoren op elkaar af te stemmen, kunnen deze elkaar versterken en wordt de beweging JZOJP verder gestimuleerd.

Werkdruk verlagen

Tot slot vragen LHV, NHG en InEen de minister alles wat binnen zijn mogelijkheden ligt te doen om de werkdruk bij huisartsen te verlagen. Dat is absoluut noodzakelijk om de toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor alle Nederlanders te waarborgen en om ervoor te zorgen dat er voldoende mensen zijn en blijven die kiezen voor een baan in de huisartsenzorg.

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.