Op de drempel van het nieuwe jaar laat InEen-directeur Anoeska Mosterdijk een paar highlights uit 2019 de revue passeren. Twee grote bewegingen krijgen een vervolg in 2020. Allereerst de regionalisering. Deze is onderdeel van een veel bredere ontwikkeling, namelijk Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daarnaast de acute zorg die in de huidige vorm tegen haar grenzen aanloopt. Dat gebeurt in de eerste lijn, maar ook bij ziekenhuizen en de GGZ. Hoe komen we tot een duurzaam landelijk dekkend spoedzorgnetwerk? De minister komt met een houtskoolschets.

Kwaliteitsbeleid op Maat

Mosterdijk: “Met applaus hebben de leden op 12 maart het nieuwe kwaliteitsbeleid van InEen vastgesteld, het Kwaliteitsbeleid op Maat. Applaus omdat het vertrouwen in de deskundigheid van zorgverleners centraal staat. Dus minder vinken, en veel meer het gesprek over kwaliteit. Daarmee komt het tegemoet aan de behoefte en sluit het goed aan op de manier waarop zorgverleners willen samenwerken en willen werken aan kwaliteit. Een hoogtepunt in 2019.”

Zorg voor kwetsbare ouderen thuis

“Het was een uitdaging om met dertien verschillende partijen uit zorg én welzijn één handreiking voor het bieden van integrale zorg en ondersteuning aan ouderen thuis te ontwikkelen, maar dat is heel goed gelukt! De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis’ heeft een plek gekregen in het VWS-programma Langer Thuis. Ook zijn verschillende instrumenten ontwikkeld die de samenwerking tussen zorg- en hulpverleners zoals beschreven in de handreiking ondersteunen. Zo is er een gespreks- en rekentool die helpt om afspraken te maken en de kosten en baten daarvan in beeld te brengen. De implementatie gebeurt in de regio en in de wijk. Landelijk blijven we werken aan het realiseren van de noodzakelijke randvoorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, financiering en regionale ondersteuning.”

Regionalisering

“Nog een mijlpaal. Eind november hebben we – InEen, LHV en NHG – tijdens een gezamenlijke ledenbijeenkomst onze gezamenlijke visie op regionalisering gepresenteerd. Huisartsen en huisartsen- en eerstelijnsorganisaties zoeken naar vormen om zich als regio te organiseren. In onze visie beschrijven we de bouwstenen van een regionale organisatie en daarmee geven we richting aan wat van zo’n organisatie verwacht mag worden. Om die rol goed in te kunnen vullen, heeft de organisatie wel het vertrouwen en mandaat nodig van de aangesloten huisartsen.”

“Juiste Zorg op de Juiste Plek zie ik als de bredere schil om de regionalisering heen. Ik heb het dan over de beweging van het ziekenhuis naar de eerste lijn en de beweging naar het sociaal domein. Hoe kan een regionale organisatie daarin zijn rol pakken? Wat mag de regio-organisatie van de huisarts verwachten en vice versa? Hoe kan de regio-organisatie huisartsen ondersteunen in hun praktijkvoering of op ICT-gebied? In de gezamenlijke visie komen deze vraagstukken aan bod.”

Acute zorg

“De acute zorg loopt tegen haar grenzen aan. In de eerste lijn, maar ook daarbuiten in de ziekenhuizen en de GGZ. Voor de huisartsenpost focussen we nu samen met LHV en VPH op het verlagen van de werkdruk in de nacht door dan alleen échte spoed zien. Verschillende pilots laten al goede resultaten zien. Ook zorgcoördinatie is een thema, de centrale triage voor SEH, huisartsenpost, ambulance, thuiszorg en GGZ. De minister werkt momenteel aan een houtskoolschets voor de acute zorg, met als centrale vraag hoe we kunnen komen tot een ‘duurzaam landelijk dekkend spoedzorgnetwerk’. InEen is natuurlijk stevig aangehaakt. Centrale triage kom vast terug in de houtskoolschets, naast zaken als financiering en mogelijk nieuwe organisatievormen zoals de spoedeisende medische dienst. In 2020 wordt dit een groot onderwerp.”

Programma OPEN

“Voor onder meer de omslag naar persoonsgerichte zorg is de eigen regie van patiënten een thema. In dat kader is de digitale toegang tot de eigen medische gegevens een belangrijke ontwikkeling. Midden volgend jaar is het zover en wordt van huisartsen verwacht dat ze deze toegang kunnen bieden aan patiënten die dat willen. Met het programma OPEN doen we er vanuit InEen, LHV en NHG alles aan om huisartsen te ondersteunen bij de noodzakelijke aanpassingen. Het veld is inmiddels flink aan de slag. Er gaat geen week voorbij zonder dat ik over dit onderwerp één of meer nieuwsbrieven van leden ontvang.”

Arbeidsmarkt

“Arbeidsmarktbeleid blijft heel belangrijk. De eerste lijn is een mooie en aantrekkelijke sector om in te werken. Dat willen we ook laten zien. Enerzijds door het afsluiten van gunstige cao’s en anderzijds door onze leden te ondersteunen bij en informeren over duurzame inzetbaarheid en strategisch personeelsbeleid. Hiervoor werken we intensief samen met het sociaal fonds voor de CAO Huisartsenzorg (SSFH).”

In 2020 werkt InEen in samenspraak met de leden toe naar een nieuw meerjarenbeleidsplan. “Dat wordt een interessante discussie”, zegt Mosterdijk. “Waar liggen de grote opdrachten voor onze leden de komende jaren? Wat worden de prioriteiten voor InEen? Wat wordt onze focus? Ik kijk ernaar uit.”


Dit artikel is afkomstig uit de Nieuwsbriefspecial InEen – december 2019

Bekijk ook

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.