Privacyverklaring

Uitgangspunten van InEen bij de omgang met persoonsgegevens

 • InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, gaat zorgvuldig om met toevertrouwde persoonsgegevens. InEen werkt volgens de principes van dataminimalisatie. Dat wil zeggen dat InEen niet meer persoonsgegevens verzamelt en verwerkt dan nodig is voor de doelen waarvoor ze gebruikt worden.
 • InEen gebruikt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Ze worden niet gedeeld met derde partijen, anders dan in dit privacy statement gemeld.
 • InEen verwijdert persoonsgegevens uit systemen zodra ze niet meer nodig zijn, behalve in het geval van archivering. Op verzoek zullen persoonsgegevens worden verwijderd, behoudens wettelijke verplichtingen tot bewaren van gegevens.
 • InEen draagt zorg voor up-to-date en up-to-standard beveiliging van persoonsgegevens en vereist dat ook van leveranciers. Van leveranciers wordt vereist dat ze aantoonbaar voldoen aan de eisen van de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt, onder meer, voor de programma’s MailChimp voor het versturen van Weekberichten, Nieuwsbrieven en aankondigingen van bijeenkomsten, Aanmelder.nl voor het aanmelden bij bijeenkomsten, Embrace voor het ledenplatform LINK, en SurveyMonkey voor het uitvoeren van enquêtes.

Ledenadministratie

 • InEen legt een beperkt aantal gegevens van de leden (eerstelijnsorganisaties) vast in haar leden-administratie. In de ledenadministratie worden ook gegevens vastgelegd over bestuurders en medewerkers van leden. Deze gegevens zijn door het lid of door de medewerker zelf aangemeld (naam, functie en organisatie, contactgegevens). Deze gegevens worden louter gebruikt voor verenigingsgebonden activiteiten.
 • Wekelijks stuurt InEen met behulp van MailChimp een weekbericht naar iig de bestuurders en directeuren van leden. Voor medewerkers van leden staat het vrij om zich ook aan te melden voor het weekbericht.
 • Leden van InEen ontvangen door hun lidmaatschap ook meerdere exemplaren van het tijdschrift De Eerstelijns; desgewenst op naam van een medewerker. Voor verzending hiervan worden adresgegevens aan de uitgever van De Eerstelijns verstrekt.
 • In geval van betaling van vacatiegelden worden ook bankgegevens, BSN en eventueel ook BTW- en KvK-nummer vastgelegd.

CRM en financiële administratie

 • InEen legt contactgegevens van zijn relaties vast in een CRM-programma. Daarvoor worden niet meer gegevens gebruikt dan strikt noodzakelijk (naam, functie en organisatie, contactgegevens).
 • In de financiële administratie van InEen worden uitsluitend de wettelijk vereiste gegevens vastgelegd.

Website InEen (www.ineen.nl)

 • Op de website van InEen worden geen persoonsgegevens vastgelegd. Voor de analyse van het gebruik van de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Omdat het IP-adres wordt gemaskeerd kunnen individuele bezoekers door Google Analytics niet worden getraceerd.
 • Google Analytics mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google diensten. Op de website worden verder geen trackers gebruikt of gegevens verzameld via cookies.

LINK (link.ineen.nl)

 • LINK is het afgesloten ledenplatform van InEen voor leden. Alleen medewerkers en bestuurders van leden van InEen en medewerkers van het bureau van InEen hebben toegang tot LINK. Aan de hand van het e-mailadres wordt geverifieerd of iemand bij of voor een lid werkzaam is. Om de onderlinge contacten tussen leden te vergemakkelijken zijn bij LINK aangemelde personen onder ‘wie is wie’ zichtbaar. Hierbij is naast het e-mailadres het algemene telefoonnummer van het lid zichtbaar. Deelnemers aan LINK kunnen deze gegevens zelf aanvullen of wijzigen.
 • Op LINK worden geen trackers of cookies gebruikt. Wel worden gebruiksstatistieken bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt om LINK als ledenplatform beter te laten functioneren.

Benchmarks
InEen beheert een tweetal benchmarks, de benchmark transparante ketenzorg en de benchmark huisartsenposten. Voor beide benchmarks worden geen persoonsgegevens verzameld of verwerkt.

Nieuwsbrief
InEen verzendt periodiek een Nieuwsbrief naar relaties. De Nieuwsbrief wordt alleen verstuurd op verzoek. Van de ontvangers worden alleen naam, organisatie en e-mailadres vastgelegd. De Nieuwsbrief wordt met behulp van MailChimp verstuurd.

Functionaris voor de Gegevensbescherming
InEen heeft geen Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) omdat InEen slechts beperkt (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt.

Tot slot
Mocht u het niet eens zijn met de bovenstaande privacy statement van InEen, of een vraag of klacht hebben over de omgang met persoonsgegevens, dan verzoeken we u deze per e-mail te versturen aan info@ineen.nl

InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
085- 130 25 00
info@ineen.nl