In verband met het aflopen van de maximale zittingstermijn van de voorzitter van de RvC is een vacature ontstaan voor een beoogd voorzitter per 1 januari 2023. Gezien de huidige samenstelling van de RvC gaat onze voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Algemene profieleisen

Wij zoeken een kandidaat:

 • met organisatorische / bestuurlijke ervaring en expertise, bij voorkeur in de zorg
 • die een eigen netwerk heeft, bij voorkeur binnen de regio en/of kennis heeft van relevante netwerken ten behoeve van de organisatie
 • met een onafhankelijke geest, affiniteit met de eerstelijns gezondheidszorg en oog voor het maatschappelijk belang
 • die het evenwicht weet te bewaren tussen betrokkenheid en afstand houden en het ‘lastige gesprek’ niet uit de weg gaat
 • het vermogen heeft om op strategisch niveau te kunnen acteren, door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over, door de directie, voorgelegde zaken en om het organisatiebeleid te kunnen toetsen
 • die integer is en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijk instelling
 • die voldoende beschikbaar en energiek is om zich adequaat in te zetten voor de functie

Specifieke profieleisen beoogd voorzitter

De beoogd voorzitter van de RvC heeft een sterke affiniteit met de doelstellingen van de organisatie en beschikt over ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. De voorzitter heeft strategisch inzicht en een scherp gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen. De beoogd voorzitter beschikt over natuurlijk gezag, is een rolvaste regisseur met charisma en hart voor de zaak. Geeft leiding aan het proces van toezicht en heeft daarbij een duidelijke visie en is zich bewust van de reikwijdte van het toezicht. Daarnaast is het een persoonlijkheid:

 • met een open geest, die positief-kritisch regie neemt
 • die innovatief denken stimuleert
 • die een allround generalist is, met de benodigde kwaliteiten, om verschillende aspecten integraal te wegen in het belang van de organisatie
 • die procesgericht is met een duidelijke visie op de toekomst
 • met verbindend vermogen en een sterke focus op samenwerking en synergie

Honorering

De honorering van het lidmaatschap van de RvC is vastgesteld op basis van de WNT indeling (klasse II) en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse

Wij nodigen u van harte uit om te solliciteren! Wanneer u nadere informatie wenst over de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met de heer D. van Duin, lid RvC: d.vanduin@gmail.com of via 06 14 77 51 34. U kunt uw sollicitatie richten aan mevrouw D. Doeleman, office manager via: doeleman@zorggroep-hm.org

Procedure

Wij ontvangen uw reactie graag vóór 1 december aanstaande. Binnen 2 weken na ontvangst ontvangt u van ons bericht of u wordt uitgenodigd voor een gesprek.
De commissie wordt gevormd door de twee leden van de RvC, de voorzitter van het Coöperatie-bestuur en de directeur van Zorggroep Haarlemmermeer B.V. / Huisartsen Haarlemmermeer B.V. De directeur heeft een adviserende stem. De geselecteerde kandidaat wordt op bindende voordracht van de RvC door de AvA’s van beide B.V.’s, zijnde het Coöperatie bestuur benoemd.

De organisatie

Zorggroep Haarlemmermeer is een multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie, die eerstelijns zorgprofessionals in de Haarlemmermeer ondersteunt om te komen tot de beste zorg dichtbij huis. Dit doen wij door het ontwikkelen en invoeren van (regionale) zorgprogramma’s en het organiseren van wijkgerichte zorg. Op die manier bieden wij kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg aan ruim 100.000 patiënten in de  Haarlemmermeer. Daarnaast vertegenwoordigen wij onze coöperatie-leden richting de zorgverzekeraar, gemeente en overige stakeholders. Tevens treden wij op als serviceorganisatie door het faciliteren en ontzorgen van de zorgprofessionals, in zowel huisartsenpraktijken als wijksamenwerkingsverbanden.

Bestuursmodel

De organisatie bestaat uit 3 juridische entiteiten.
Coöperatie Eerstelijn Haarlemmermeer is een vereniging met leden, zijnde huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Coöperatie benoemt een bestuur, bestaande uit vijf leden; drie huisartsen, een fysiotherapeut/paramedicus en een apotheker, met een zittingstermijn van 3 jaar en een maximale termijn van 6 jaar. Op dit moment kent het bestuur een vacature.
De Coöperatieve vereniging is de enige aandeelhouder van twee uitvoeringsorganisaties: Zorggroep Haarlemmermeer B.V. en Huisartsen Haarlemmermeer B.V.  Het bestuur van de Coöperatie Eerstelijn Haarlemmermeer vormt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van beide B.V.’s. De B.V.’s vallen onder de statutaire verantwoordelijkheid van een directeur. De Raad van Commissarissen (verder te noemen RvC) houdt toezicht op deze beide uitvoeringsorganisaties en fungeert als werkgever van de statutair directeur.

De Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC vervult de rol van toezichthouder op het beleid van de directie, toetsing van de besluitvorming, gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie, is klankbord en werkgever. Zij bewaakt de maatschappelijke doelstelling en houdt toezicht op de algemene gang van zaken bij Zorggroep Haarlemmermeer B.V. en Huisartsen Haarlemmermeer B.V.  Ook houdt de RvC toezicht op de strategie en de risico’s, verbonden aan de organisatieactiviteiten en het financiële verslaggevingsproces en geeft goedkeuring aan strategische (meerjaren) beleidsplannen. Concreet: directie stelt in nauw overleg met het bestuur de (meerjaren) beleidsplannen en begroting op. De RvC bespreekt deze met directie en geeft hieraan goedkeuring nadat de ALV haar goedkeuring heeft verleend. De directie stelt vervolgens vast.
De Governance Code Zorg vormt hierbij een belangrijk kader.

De RvC telt 3 leden, inclusief de voorzitter en komt minimaal 4x per jaar bijeen, doorgaans in het bijzijn van de directie. De agenda van deze vergaderingen wordt gezamenlijk voorbereid door de RvC en de directie.
De RvC vervult de rol van toezichthouder op het beleid van de directie, toetsing van de besluitvorming, gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie, is klankbord en werkgever.

Actuele ontwikkelingen

Momenteel speelt er veel in de eerstelijnszorg. Het IZA, landelijk kader passende zorg en het multidisciplinaire zorginkoopbeleid om te komen tot regionale en wijksamenwerkingsverbanden, geven een maatschappelijk en inhoudelijke dynamiek. De Coöperatie zal zich de komende periode beraden op haar regionale positie en mogelijk aangaan van partnerships. Voor zowel de Coöperatie als de twee B.V.’s vereist dit veranderingsvermogen en innovatiekracht. Actueel voor de RvC is dat er momenteel een interim directie is aangesteld, in verband met langdurende uitval van de zittend directeur. Voor de toekomst zal in samenspraak met het bestuur een plan worden opgesteld hoe effectief op deze ontwikkeling in te spelen.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang updates en nieuws over de eerstelijnszorg.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.