logo
circle image

Personeel en Arbeidsmarkt

InEen speelt in op actuele landelijke ontwikkelingen – zoals in de zorg, op de arbeidsmarkt, of in (sociale) wetgeving – die invloed hebben op arbeidsmarkt en arbeids verhoudingen, kwaliteit van personeel en sociaal beleid in eerstelijns zorgorganisaties.

We steunen onze leden bij vertaling van actuele ontwikkelingen in beleid op organisatieniveau. Ook helpen we met de implementatie van dit beleid, bijvoorbeeld door onze helpdesk functie, handreikingen, modelovereenkomsten. En voorbeeldbrieven aan werknemers. Verder is er aandacht voor beroepskwalificaties en opleidingen. InEen beheert tevens twee cao’s: Cao Gezondheidscentra/AHG, Cao Huisartsenzorg (samen met de LHV).

Beoogde resultaten:

 • Constructieve arbeidsverhoudingen onderhouden met werknemersorganisaties.
 • Effectieve en betaalbare cao’s afsluiten.
 • Er is een strategisch personeels- en arbeidsmarktbeleid opgezet en in uitvoering genomen.
 • Wenselijkheid en haalbaarheid van een Cao Eerste lijn is onderzocht.
 • Effectieve inzet van samenwerking via sociale fondsen.

Extra ALV

20 juni 2017

Op dinsdag 27 juni 2017 van 10.00 uur tot 12.00 uur vindt er een exta ALV plaats in vergaderzaal C6 van het Congres- en Vergadercentrum Domus Medica. Mercatorlaan 1200 te Utrecht.

Tijdens deze extra ALV is het principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2017-2019 geagendeerd. Over het principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2017-2019 kunnen – van de leden van InEen – alleen de Huisartsenposten en Zorggroepen stemmen, omdat deze organisaties onder de werkingssfeer van de Cao Huisartsenzorg vallen.

Wanneer u zich nog niet heeft aangemeld en van plan bent de vergadering bij te wonen, kunt u zich hier aanmelden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn uw stem uit te brengen, dan bestaat de mogelijkheid een ander lid dat op de ALV aanwezig is hiervoor te machtigen. Een machtigingsformulier treft u in de bijlage aan. Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met Michaela de Gelder, beleidsmedewerker InEen, per e-mail: m.degelder@ineen.nl of telefonisch: 06-40163873.

[...]

Op dinsdag 27 juni 2017 van 10.00 uur tot 12.00 uur vindt er een exta ALV plaats in vergaderzaal C6 van het Congres- en Vergadercentrum Domus Medica. Mercatorlaan 1200 te Utrecht.

Tijdens deze extra ALV is het principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2017-2019 geagendeerd. Over het principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2017-2019 kunnen – van de leden van InEen – alleen de Huisartsenposten en Zorggroepen stemmen, omdat deze organisaties onder de werkingssfeer van de Cao Huisartsenzorg vallen.

Wanneer u zich nog niet heeft aangemeld en van plan bent de vergadering bij te wonen, kunt u zich hier aanmelden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn uw stem uit te brengen, dan bestaat de mogelijkheid een ander lid dat op de ALV aanwezig is hiervoor te machtigen. Een machtigingsformulier treft u in de bijlage aan. Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met Michaela de Gelder, beleidsmedewerker InEen, per e-mail: m.degelder@ineen.nl of telefonisch: 06-40163873.

Update Wet DBA

09 mei 2017

De Verklaring Arbeids Relatie (VAR) is vorig jaar afschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en zzp-ers gebruik maken van overeenkomsten die de Belastingdienst heeft opgesteld of goedgekeurd. Deze ‘modelovereenkomsten van opdracht’ zijn onderdeel van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Eind april heeft de demissionaire staatssecretaris de Tweede Kamer opnieuw geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de Wet DBA. Uit deze derde rapportage blijkt onder meer:

 • De handhaving door de Belastingdienst is nog tot in ieder geval 1 januari 2018 opgeschort (behalve als het gaat om kwaadwillenden).
 • Er wordt naar gestreefd om vóór het zomerreces duidelijkheid te geven over het vervolgtraject en de gevolgen voor de opschorting van de handhaving.
 • De Belastingdienst beoordeelt nog steeds de door partijen voorgelegde modelovereenkomsten.
 • De uitkomst van het onderzoek naar een herijking van de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ wordt binnenkort aan de informateur aangeboden zodat het kan meewegen in kabinetsformatie.
 • Nader onderzoek naar de omzetontwikkeling van zzp’ers in de periode 2011 tot en met 2016 laat een toename van de totale omzet zien.

Meer informatie

[...]

De Verklaring Arbeids Relatie (VAR) is vorig jaar afschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en zzp-ers gebruik maken van overeenkomsten die de Belastingdienst heeft opgesteld of goedgekeurd. Deze ‘modelovereenkomsten van opdracht’ zijn onderdeel van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Eind april heeft de demissionaire staatssecretaris de Tweede Kamer opnieuw geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de Wet DBA. Uit deze derde rapportage blijkt onder meer:

 • De handhaving door de Belastingdienst is nog tot in ieder geval 1 januari 2018 opgeschort (behalve als het gaat om kwaadwillenden).
 • Er wordt naar gestreefd om vóór het zomerreces duidelijkheid te geven over het vervolgtraject en de gevolgen voor de opschorting van de handhaving.
 • De Belastingdienst beoordeelt nog steeds de door partijen voorgelegde modelovereenkomsten.
 • De uitkomst van het onderzoek naar een herijking van de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ wordt binnenkort aan de informateur aangeboden zodat het kan meewegen in kabinetsformatie.
 • Nader onderzoek naar de omzetontwikkeling van zzp’ers in de periode 2011 tot en met 2016 laat een toename van de totale omzet zien.

Meer informatie

Nieuw competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg van kracht

25 april 2017

Op 20 april 2017 is het nieuwe competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) vastgesteld. De functie van POH is van belang voor de huisartsenzorg en groeit zo mee met de veranderende eisen. Het profiel is vastgesteld door NVvPO, V&VN, NVDA, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, Samenwerkende Hogescholen, LHV, NHG en InEen. Dit geactualiseerde profiel vloeit voort uit het convenant dat genoemde partijen begin 2016 met elkaar sloten. Het bevat afspraken over de positie en ontwikkeling van de POH-functie in de huisartsenzorg.

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) begeleidde het actualiseren van het POH-profiel. “Het beschrijft wat de huisartsenzorg van de POH aan kennis, houding en vaardigheden nodig heeft om patiënten goede zorg te bieden”, licht Paulus Lips, voorzitter SSFH, toe. “Ook geeft het profiel inzicht waarin deze functie verschilt met die van de Prakijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH). Dat schept duidelijkheid voor werknemers en werkgevers. De huidige functietitel POH-Somatiek passen we aan naar POH. Het werk van de POH is breder en raakt ook de psychische en sociale facetten van het leven van patiënten.”

Onderscheid praktijkondersteuner huisartsenzorg en praktijkverpleegkundige huisartsenzorg
In het competentieprofiel van de POH is ook het verschil tussen de POH en de PVH beschreven.

De POH houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patiënten, in het bijzonder die met chronische aandoeningen. De POH leert de patiënt omgaan met zijn beperkingen, stimuleert de zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl. Ook speelt de POH vaak een coördinerende rol in de samenwerking tussen wijkteams en andere zorgverleners.

Vanwege de groeiende groep oudere patiënten en patiënten met een hoog complexe zorgvraag heeft de huisartsenzorg eveneens behoefte aan een PVH.  Deze patiënten hebben een combinatie van problemen, zoals cognitieve beperkingen, functionele beperkingen, twee of meerdere chronische ziekten tegelijk, psychosociale problematiek of maatschappelijk isolement. Voor deze zorgtaken is een andere deskundigheid nodig en iemand moet protocoloverstijgend kunnen handelen. Andere aandachtsgebieden van de PVH zijn de oncologische nazorg en de palliatieve zorg.

Deze PVH wordt opgeleid met een kopopleiding/extra modulen na de hbo-v (BN2020)-opleiding. De eerste PVH’s stromen vanaf 2020-2021 uit naar de huisartsenpraktijk.

De werkgever kiest
De inzet van een POH en/of PVH hangt af van de keuzes die de huisarts maakt. Hoe ziet de patiëntenpopulatie er uit? Welke zorg wil ik bieden als praktijk en welke zorg draag ik graag over als huisarts? Antwoorden op dit soort vragen bepalen in welke mate een POH en/of PVH deel uitmaakt van het ondersteunend team.

Vervolgactiviteiten
Nu het nieuwe competentieprofiel voor de POH is vastgesteld, gaan convenantpartijen onder regie van SSFH verder aan de slag met het:

 • onderzoeken van een uniform toelatingsassessment POH;
 • verkennen van de mogelijkheden voor het certificeren van de POH-opleidingen;
 • verkennen of het PVH-profiel 2014 geactualiseerd moet worden en zo nodig op korte termijn uitvoeren.

Bent u POH of hebt u een POH in dienst? Lees dan de veelgestelde vragen over het nieuwe profiel.
Lees het volledige rapport over het POH-competentieprofiel.

[...]

Op 20 april 2017 is het nieuwe competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) vastgesteld. De functie van POH is van belang voor de huisartsenzorg en groeit zo mee met de veranderende eisen. Het profiel is vastgesteld door NVvPO, V&VN, NVDA, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, Samenwerkende Hogescholen, LHV, NHG en InEen. Dit geactualiseerde profiel vloeit voort uit het convenant dat genoemde partijen begin 2016 met elkaar sloten. Het bevat afspraken over de positie en ontwikkeling van de POH-functie in de huisartsenzorg.

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) begeleidde het actualiseren van het POH-profiel. “Het beschrijft wat de huisartsenzorg van de POH aan kennis, houding en vaardigheden nodig heeft om patiënten goede zorg te bieden”, licht Paulus Lips, voorzitter SSFH, toe. “Ook geeft het profiel inzicht waarin deze functie verschilt met die van de Prakijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH). Dat schept duidelijkheid voor werknemers en werkgevers. De huidige functietitel POH-Somatiek passen we aan naar POH. Het werk van de POH is breder en raakt ook de psychische en sociale facetten van het leven van patiënten.”

Onderscheid praktijkondersteuner huisartsenzorg en praktijkverpleegkundige huisartsenzorg
In het competentieprofiel van de POH is ook het verschil tussen de POH en de PVH beschreven.

De POH houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patiënten, in het bijzonder die met chronische aandoeningen. De POH leert de patiënt omgaan met zijn beperkingen, stimuleert de zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl. Ook speelt de POH vaak een coördinerende rol in de samenwerking tussen wijkteams en andere zorgverleners.

Vanwege de groeiende groep oudere patiënten en patiënten met een hoog complexe zorgvraag heeft de huisartsenzorg eveneens behoefte aan een PVH.  Deze patiënten hebben een combinatie van problemen, zoals cognitieve beperkingen, functionele beperkingen, twee of meerdere chronische ziekten tegelijk, psychosociale problematiek of maatschappelijk isolement. Voor deze zorgtaken is een andere deskundigheid nodig en iemand moet protocoloverstijgend kunnen handelen. Andere aandachtsgebieden van de PVH zijn de oncologische nazorg en de palliatieve zorg.

Deze PVH wordt opgeleid met een kopopleiding/extra modulen na de hbo-v (BN2020)-opleiding. De eerste PVH’s stromen vanaf 2020-2021 uit naar de huisartsenpraktijk.

De werkgever kiest
De inzet van een POH en/of PVH hangt af van de keuzes die de huisarts maakt. Hoe ziet de patiëntenpopulatie er uit? Welke zorg wil ik bieden als praktijk en welke zorg draag ik graag over als huisarts? Antwoorden op dit soort vragen bepalen in welke mate een POH en/of PVH deel uitmaakt van het ondersteunend team.

Vervolgactiviteiten
Nu het nieuwe competentieprofiel voor de POH is vastgesteld, gaan convenantpartijen onder regie van SSFH verder aan de slag met het:

 • onderzoeken van een uniform toelatingsassessment POH;
 • verkennen van de mogelijkheden voor het certificeren van de POH-opleidingen;
 • verkennen of het PVH-profiel 2014 geactualiseerd moet worden en zo nodig op korte termijn uitvoeren.

Bent u POH of hebt u een POH in dienst? Lees dan de veelgestelde vragen over het nieuwe profiel.
Lees het volledige rapport over het POH-competentieprofiel.

Opschorting onderhandelingen Cao Huisartsenzorg

14 april 2017

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor medewerkers in de huisartsenzorg zijn opgeschort. Op het punt van de loonontwikkeling liggen de partijen nog te ver uit elkaar. Inhoudelijk is er op een aantal belangrijke punten overeenstemming. Zolang er geen nieuwe cao is, blijven de afspraken uit de cao 2015-2017 van kracht.

Duurzaam inzetbaar houden van medewerkers Alle partijen willen werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Gezien de ontwikkelingen in de huisartsenzorg is dit een belangrijk onderwerp. Het wordt steeds drukker en digitaler, en het werk wordt complexer. Het is belangrijk dat collega’s nieuwe competenties kunnen ontwikkelen en bijhouden. Werkgevers en werknemers willen hier gezamenlijk een plan voor opstellen.

Triagist
Belangrijk onderdeel van de onderhandelingen is het verbeteren van de positie en werkbeleving van de triagist op de huisartsenpost. De functie is recent grondig geanalyseerd (onderzoek door bureau Leeuwendaal en functiewaarderingsonderzoek FWG). De triagist heeft de afgelopen tijd binnen de huisartsenzorg een eigen positie ontwikkeld. Daar willen zowel werkgevers als werknemers inhoudelijk en financieel recht aan doen. Hiertoe hebben de werkgevers een ruimhartig voorstel gedaan.

Loonontwikkeling
Voor de verbetering van de salarissen van alle werknemers van huisartsenpraktijken, zorggroepen en huisartsenposten hebben de werkgevers een in hun ogen reëel loonbod gedaan. Het gat met de looneis van de werknemers is echter te groot om zinvol verder te kunnen onderhandelen. Daarom is gezamenlijk besloten een pauze in te lassen. LHV en InEen zijn ervan overtuigd een voorstel te hebben gedaan dat recht doet aan de ontwikkelingen in de huisartsenzorg en gaan ervan uit dat het overleg binnenkort weer kan worden hervat. In afwachting van de voortzetting van het overleg is besloten het overleg over duurzame inzetbaarheid en over enkele technische verbeteringen in de huidige Cao-tekst wel te continueren.

Werkgevers (LHV en InEen) en werknemers (NVDA, NVvPO, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn) zijn sinds begin januari in gesprek over een nieuwe cao.

[...]

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor medewerkers in de huisartsenzorg zijn opgeschort. Op het punt van de loonontwikkeling liggen de partijen nog te ver uit elkaar. Inhoudelijk is er op een aantal belangrijke punten overeenstemming. Zolang er geen nieuwe cao is, blijven de afspraken uit de cao 2015-2017 van kracht.

Duurzaam inzetbaar houden van medewerkers Alle partijen willen werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Gezien de ontwikkelingen in de huisartsenzorg is dit een belangrijk onderwerp. Het wordt steeds drukker en digitaler, en het werk wordt complexer. Het is belangrijk dat collega’s nieuwe competenties kunnen ontwikkelen en bijhouden. Werkgevers en werknemers willen hier gezamenlijk een plan voor opstellen.

Triagist
Belangrijk onderdeel van de onderhandelingen is het verbeteren van de positie en werkbeleving van de triagist op de huisartsenpost. De functie is recent grondig geanalyseerd (onderzoek door bureau Leeuwendaal en functiewaarderingsonderzoek FWG). De triagist heeft de afgelopen tijd binnen de huisartsenzorg een eigen positie ontwikkeld. Daar willen zowel werkgevers als werknemers inhoudelijk en financieel recht aan doen. Hiertoe hebben de werkgevers een ruimhartig voorstel gedaan.

Loonontwikkeling
Voor de verbetering van de salarissen van alle werknemers van huisartsenpraktijken, zorggroepen en huisartsenposten hebben de werkgevers een in hun ogen reëel loonbod gedaan. Het gat met de looneis van de werknemers is echter te groot om zinvol verder te kunnen onderhandelen. Daarom is gezamenlijk besloten een pauze in te lassen. LHV en InEen zijn ervan overtuigd een voorstel te hebben gedaan dat recht doet aan de ontwikkelingen in de huisartsenzorg en gaan ervan uit dat het overleg binnenkort weer kan worden hervat. In afwachting van de voortzetting van het overleg is besloten het overleg over duurzame inzetbaarheid en over enkele technische verbeteringen in de huidige Cao-tekst wel te continueren.

Werkgevers (LHV en InEen) en werknemers (NVDA, NVvPO, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn) zijn sinds begin januari in gesprek over een nieuwe cao.

Wijzigingen in de Cao Gezondheidscentra/AHG 2015-2017

10 april 2017

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG van kracht. Inmiddels is ontdekt dat de tekst van de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2015-2017 een aantal fouten bevat en dat enkele artikelen in de nieuwe cao mogelijk onbedoelde effecten hebben. De sociale partners van de Cao Gezondheidscentra/AHG zijn daarom onlangs enkele wijzigingen in de Cao overeengekomen. De ingangsdatum van de wijzigingen is 1 januari 2017. Een korte toelichting per wijziging staat in deze brief. Bijgaand de gewijzigde Cao Gezondheidscentra/AHG 2015-2017: Algemeen deel en AHG-Deel Huisartsen.

[...]

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG van kracht. Inmiddels is ontdekt dat de tekst van de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2015-2017 een aantal fouten bevat en dat enkele artikelen in de nieuwe cao mogelijk onbedoelde effecten hebben. De sociale partners van de Cao Gezondheidscentra/AHG zijn daarom onlangs enkele wijzigingen in de Cao overeengekomen. De ingangsdatum van de wijzigingen is 1 januari 2017. Een korte toelichting per wijziging staat in deze brief. Bijgaand de gewijzigde Cao Gezondheidscentra/AHG 2015-2017: Algemeen deel en AHG-Deel Huisartsen.

Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG)

03 maart 2017


ssfg

 

Ontstaan en positie

SSFG is het sociaal fonds dat verbonden is met de Cao Gezondheidscentra/AHG. SSFG is in 2016 ontstaan als een doorstart van het FOAG (Fonds Overleg Arbeidsvoorwaarden Gezondheidscentra).

In de Cao Gezondheidscentra/AHG is afgesproken dat werkgevers/gezondheidscentra 0,1% van de loonsom afdragen aan SSFG, dat is jaarlijks totaal ongeveer €120.000,=. Verder beschikt SSFG vanuit het verleden over een reserve die verkregen is uit de opheffing van sectorfondsen zorg en welzijn.

Het bestuur van SSFG bestaat uit twee vertegenwoordigers van de werknemers (FBZ en FNV) en twee namens de werkgevers, benoemd door InEen.

De activiteiten

Het bestuur van SSFG beraadt zich op de vraag welke activiteiten voor de sector de komende jaren gewenst zijn. Die liggen op het terrein van loopbaanbeleid, arbeidsmarkt en beroepsopleidingen en kennis en informatie over de Cao. We noemen een aantal bestaande en voorgenomen activiteiten.

Van oudsher geeft SSFG een tegemoetkoming in de stagevergoeding aan coassistenten die stage lopen bij gezondheidscentra (coschap huisartsgeneeskunde). Deze regeling wordt gecontinueerd.

SSFG heeft de actualisering van de functiewaardering voor de gezondheidscentra (FIG) ter hand genomen en zal deze nauw afstemmen met de functiewaardering van de Cao Huisartsenzorg.

SSFG werkt op onderdelen nauw samen met SSFH, het sociaal fonds dat gelieerd is aan de Cao Huisartsenzorg. Voorbeelden zijn het onderzoek naar de functie en werkbeleving van de triagist, het project over de toekomst POH-somatiek, het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van VWS en activiteiten op het terrein van arbeidsmarkt, beroepsopleidingen en stages.

SSFG onderzoek de mogelijkheid om ook een vergoeding te geven voor MBO-stagiairs bij gezondheidscentra. Het bestuur onderzoekt verder de mogelijkheid om e-learning te laten ontwikkeling voor het bijhouden van de vakbekwaamheid van medewerkers bij gezondheidscentra. Ook wordt overwogen samen met SSFH te investeren in een instrument ‘skillmix’. Daarmee kan de medewerker en het gezondheidscentrum de capaciteit en deskundigheid die wordt ingezet beter afstemmen op de zorgvraag/populatie.

[...]


ssfg

 

Ontstaan en positie

SSFG is het sociaal fonds dat verbonden is met de Cao Gezondheidscentra/AHG. SSFG is in 2016 ontstaan als een doorstart van het FOAG (Fonds Overleg Arbeidsvoorwaarden Gezondheidscentra).

In de Cao Gezondheidscentra/AHG is afgesproken dat werkgevers/gezondheidscentra 0,1% van de loonsom afdragen aan SSFG, dat is jaarlijks totaal ongeveer €120.000,=. Verder beschikt SSFG vanuit het verleden over een reserve die verkregen is uit de opheffing van sectorfondsen zorg en welzijn.

Het bestuur van SSFG bestaat uit twee vertegenwoordigers van de werknemers (FBZ en FNV) en twee namens de werkgevers, benoemd door InEen.

De activiteiten

Het bestuur van SSFG beraadt zich op de vraag welke activiteiten voor de sector de komende jaren gewenst zijn. Die liggen op het terrein van loopbaanbeleid, arbeidsmarkt en beroepsopleidingen en kennis en informatie over de Cao. We noemen een aantal bestaande en voorgenomen activiteiten.

Van oudsher geeft SSFG een tegemoetkoming in de stagevergoeding aan coassistenten die stage lopen bij gezondheidscentra (coschap huisartsgeneeskunde). Deze regeling wordt gecontinueerd.

SSFG heeft de actualisering van de functiewaardering voor de gezondheidscentra (FIG) ter hand genomen en zal deze nauw afstemmen met de functiewaardering van de Cao Huisartsenzorg.

SSFG werkt op onderdelen nauw samen met SSFH, het sociaal fonds dat gelieerd is aan de Cao Huisartsenzorg. Voorbeelden zijn het onderzoek naar de functie en werkbeleving van de triagist, het project over de toekomst POH-somatiek, het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van VWS en activiteiten op het terrein van arbeidsmarkt, beroepsopleidingen en stages.

SSFG onderzoek de mogelijkheid om ook een vergoeding te geven voor MBO-stagiairs bij gezondheidscentra. Het bestuur onderzoekt verder de mogelijkheid om e-learning te laten ontwikkeling voor het bijhouden van de vakbekwaamheid van medewerkers bij gezondheidscentra. Ook wordt overwogen samen met SSFH te investeren in een instrument ‘skillmix’. Daarmee kan de medewerker en het gezondheidscentrum de capaciteit en deskundigheid die wordt ingezet beter afstemmen op de zorgvraag/populatie.

Tabellenboek

24 februari 2017

Het VWS-onderzoeksprogramma ‘Arbeidsmarkt Zorg en WJK’ geeft informatie over de arbeidsmarktsituatie voor de sectoren Zorg en Welzijn. Deze informatie ondersteunt het ontwikkelen van oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt. Een deel van de verzamelde informatie staat in het tabellenboek dat inzicht geeft in de regionale situatie en diversiteit. Op azwinfo.nl is meer informatie te vinden, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Op deze website staat ook een regionale prognosetool waarmee toekomstprognoses voor de verschillende regio’s kunnen worden opgesteld.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Het VWS-onderzoeksprogramma ‘Arbeidsmarkt Zorg en WJK’ geeft informatie over de arbeidsmarktsituatie voor de sectoren Zorg en Welzijn. Deze informatie ondersteunt het ontwikkelen van oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt. Een deel van de verzamelde informatie staat in het tabellenboek dat inzicht geeft in de regionale situatie en diversiteit. Op azwinfo.nl is meer informatie te vinden, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Op deze website staat ook een regionale prognosetool waarmee toekomstprognoses voor de verschillende regio’s kunnen worden opgesteld.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Alle werknemers publieke sector onder maximumsalaris

24 februari 2017

De Wet Normering Topinkomens wordt uitgebreid. Minister Plasterk stelt voor dat niet alleen het salaris van de bestuurders, maar ook dat van de andere werknemers in de (semi)publieke sector niet hoger mag zijn dan een ministersalaris. Het wetsvoorstel tot ‘uitbreiding van personele reikwijdte van de Wet Normering Topinkomens (WNT-3)’ ligt nu bij de Raad van State. De WNT is van toepassing op organisaties die een publieke taak uitvoeren, betaald met belasting- of premiegeld. Daaronder vallen ook organisaties en instellingen in de (eerstelijns)zorg. Voor zorginstellingen geldt in de WNT een specifieke staffel, de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. Meer informatie over de WNT op topinkomens.nl.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

De Wet Normering Topinkomens wordt uitgebreid. Minister Plasterk stelt voor dat niet alleen het salaris van de bestuurders, maar ook dat van de andere werknemers in de (semi)publieke sector niet hoger mag zijn dan een ministersalaris. Het wetsvoorstel tot ‘uitbreiding van personele reikwijdte van de Wet Normering Topinkomens (WNT-3)’ ligt nu bij de Raad van State. De WNT is van toepassing op organisaties die een publieke taak uitvoeren, betaald met belasting- of premiegeld. Daaronder vallen ook organisaties en instellingen in de (eerstelijns)zorg. Voor zorginstellingen geldt in de WNT een specifieke staffel, de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. Meer informatie over de WNT op topinkomens.nl.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Terugblik extra deelledenvergadering huisartsenposten

17 februari 2017

Afgelopen dinsdag 14 februari stond tijdens de DLV huisartsenposten de analyse van het SSFH rapport werkbeleving en functie triagist centraal. Erik Schouten (Leeuwendaal) werkte als onderzoeker aan het rapport en gaf een toelichting op de resultaten. Aan de hand van een voorlopige analyse door InEen, waarin ook de eventuele gevolgen voor de Cao Huisartsenzorg aan de orde kwamen, gaf de DLV input voor het vervolg. Het rapport werd door de DLV goed ontvangen, men was blij met de positieve beoordeling door triagisten van het werk en de werkverhoudingen op de huisartsenpost. Veel aandacht ging uit naar manieren om de werkdruk van triagisten te verminderen en hen de professionele erkenning te geven die zij verdienen.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Afgelopen dinsdag 14 februari stond tijdens de DLV huisartsenposten de analyse van het SSFH rapport werkbeleving en functie triagist centraal. Erik Schouten (Leeuwendaal) werkte als onderzoeker aan het rapport en gaf een toelichting op de resultaten. Aan de hand van een voorlopige analyse door InEen, waarin ook de eventuele gevolgen voor de Cao Huisartsenzorg aan de orde kwamen, gaf de DLV input voor het vervolg. Het rapport werd door de DLV goed ontvangen, men was blij met de positieve beoordeling door triagisten van het werk en de werkverhoudingen op de huisartsenpost. Veel aandacht ging uit naar manieren om de werkdruk van triagisten te verminderen en hen de professionele erkenning te geven die zij verdienen.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Meer stageplaatsen creëren

13 januari 2017

Voor de continuïteit van de huisartsenzorg zijn voldoende goed opgeleide doktersassistenten en praktijkondersteuners nodig. Omdat er te weinig stageplaatsen zijn, is de instroom bij de opleidingen op dit moment echter beperkt. Zorgelijk, want door de vergrijzing onder het huidige personeel en de groei van de huisartsenzorg wordt de vraag naar doktersassistenten en praktijkondersteuners in de nabije toekomst juist groter. Meer stageplaatsen voor doktersassistenten en praktijkondersteuners komen er alleen wanneer huisartsenposten, huisartsenpraktijken, zorggroepen, gezondheidscentra en EDC’s stageplaatsen creëren. Lees meer op de website van de SSFH.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Voor de continuïteit van de huisartsenzorg zijn voldoende goed opgeleide doktersassistenten en praktijkondersteuners nodig. Omdat er te weinig stageplaatsen zijn, is de instroom bij de opleidingen op dit moment echter beperkt. Zorgelijk, want door de vergrijzing onder het huidige personeel en de groei van de huisartsenzorg wordt de vraag naar doktersassistenten en praktijkondersteuners in de nabije toekomst juist groter. Meer stageplaatsen voor doktersassistenten en praktijkondersteuners komen er alleen wanneer huisartsenposten, huisartsenpraktijken, zorggroepen, gezondheidscentra en EDC’s stageplaatsen creëren. Lees meer op de website van de SSFH.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt

06 januari 2017

Eind december verscheen AZW Actueel-3  met informatie over actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. Onder andere is er aandacht voor de kwartaalcijfers van 2016. In 2016 lijkt de werkgelegenheid zich iets te herstellen ten opzichte van vorige jaren; bij huisartsen en gezondheidscentra lag de werkgelegenheid in het derde kwartaal 2016 weer bijna op het niveau van eind 2015. Verder gaat het bulletin in op de achtergrondkenmerken van medewerkers in de sector Zorg en Wijk en op het ziekteverzuim. Tot slot worden recente onderzoekspublicaties besproken. AZW Actueel is een uitgave van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Eind december verscheen AZW Actueel-3  met informatie over actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. Onder andere is er aandacht voor de kwartaalcijfers van 2016. In 2016 lijkt de werkgelegenheid zich iets te herstellen ten opzichte van vorige jaren; bij huisartsen en gezondheidscentra lag de werkgelegenheid in het derde kwartaal 2016 weer bijna op het niveau van eind 2015. Verder gaat het bulletin in op de achtergrondkenmerken van medewerkers in de sector Zorg en Wijk en op het ziekteverzuim. Tot slot worden recente onderzoekspublicaties besproken. AZW Actueel is een uitgave van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

PFZW stapt over op UPA

16 december 2016

Het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFWZ) is overgestapt op het systeem UPA voor het aanleveren van pensioengegevens. Als gevolg daarvan gaan organisaties gespreid over het jaar betalen en komt na 2017 het jaarwerk te vervallen. 2017 is een overgangsjaar. Organisaties leveren in het eerste kwartaal nog op de oude manier het jaarwerk over 2016 aan. Daarnaast gaan ze vanaf januari 2017 maandelijks pensioengegevens aanleveren, die PFZW elke maand direct verwerkt in de facturen. Dit betekent dat organisaties in het eerste kwartaal van 2017 eenmalig relatief meer pensioenpremie betalen dan dat ze gewend zijn (jaarwerk plus maandfacturen). Meer informatie.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFWZ) is overgestapt op het systeem UPA voor het aanleveren van pensioengegevens. Als gevolg daarvan gaan organisaties gespreid over het jaar betalen en komt na 2017 het jaarwerk te vervallen. 2017 is een overgangsjaar. Organisaties leveren in het eerste kwartaal nog op de oude manier het jaarwerk over 2016 aan. Daarnaast gaan ze vanaf januari 2017 maandelijks pensioengegevens aanleveren, die PFZW elke maand direct verwerkt in de facturen. Dit betekent dat organisaties in het eerste kwartaal van 2017 eenmalig relatief meer pensioenpremie betalen dan dat ze gewend zijn (jaarwerk plus maandfacturen). Meer informatie.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Geslaagde netwerkbijeenkomst P&O op 29 november

02 december 2016

Ruim 50 P&O/HRM-adviseurs, managers en directeuren van alle ledengroepen namen afgelopen week deel aan de InEen-netwerkbijeenkomst P&O en oordeelden daar positief over. Aan thematafels werd gediscussieerd over de onderwerpen Doen is de beste manier van denken  (nieuwe perspectieven op werken), flexibele arbeidsrelaties  (welke vormen zijn er en wanneer is welke vorm effectief?) en de stand van zaken modelovereenkomsten (wet DBA). Na de pauze was er in twee interactieve sessies aandacht voor de ervaringen van de Huisartsenposten Oost-Brabant met werving, selectie en opleiden van triagisten  en voor de stand van zaken rond de cao’s  Gezondheidscentra/AHG 2015-2017 en Huisartsenzorg.  In 2017 vinden de netwerkbijeenkomsten P&O plaats op 23 mei en 28 november.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Ruim 50 P&O/HRM-adviseurs, managers en directeuren van alle ledengroepen namen afgelopen week deel aan de InEen-netwerkbijeenkomst P&O en oordeelden daar positief over. Aan thematafels werd gediscussieerd over de onderwerpen Doen is de beste manier van denken  (nieuwe perspectieven op werken), flexibele arbeidsrelaties  (welke vormen zijn er en wanneer is welke vorm effectief?) en de stand van zaken modelovereenkomsten (wet DBA). Na de pauze was er in twee interactieve sessies aandacht voor de ervaringen van de Huisartsenposten Oost-Brabant met werving, selectie en opleiden van triagisten  en voor de stand van zaken rond de cao’s  Gezondheidscentra/AHG 2015-2017 en Huisartsenzorg.  In 2017 vinden de netwerkbijeenkomsten P&O plaats op 23 mei en 28 november.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Akkoord bereikt over een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2015-2017

11 november 2016

Op 10 november is er een akkoord bereikt over de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2015-2017. Ook de achterban van FBZ heeft bij meerderheid van stemmen hun goedkeuring gegeven aan het principeakkoord de blauwdruk. Over de technische uitwerking van de nieuwe cao wordt op donderdag 8 december een informatiebijeenkomst georganiseerd (10.00-16.00 uur, omgeving Utrecht, meer informatie volgt). De leden van InEen – P&O’ers  en andere belangstellenden –  zijn van harte welkom. Aan de definitieve cao-tekst wordt momenteel hard gewerkt. Neem met vragen contact op met Michaela de Gelder.

De nabetaling over 2015 en 2016 kan nu plaats vinden. Alle werknemers ontvangen een eenmalig bedrag van 800 euro bruto naar rato van de gemiddelde omvang van het dienstverband in 2015 en het aantal maanden dat de medewerker in 2015 in dienst was. Als onderdeel van de structurele salarisstijging in 2016 stijgt per 1 januari 2016 het salaris van alle werknemers met 1,5% en per 1 september 2016 met 1%. In 2016 gaat ook de eindejaarsuitkering omhoog met 0,5% (naar 5,5%). Let op: de uitbreiding van een 36-urige naar een 38-urige werkweek gaat in op 1 januari 2017 en heeft dus geen invloed op de nabetaling over 2015 en 2016.

[...]

Op 10 november is er een akkoord bereikt over de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2015-2017. Ook de achterban van FBZ heeft bij meerderheid van stemmen hun goedkeuring gegeven aan het principeakkoord de blauwdruk. Over de technische uitwerking van de nieuwe cao wordt op donderdag 8 december een informatiebijeenkomst georganiseerd (10.00-16.00 uur, omgeving Utrecht, meer informatie volgt). De leden van InEen – P&O’ers  en andere belangstellenden –  zijn van harte welkom. Aan de definitieve cao-tekst wordt momenteel hard gewerkt. Neem met vragen contact op met Michaela de Gelder.

De nabetaling over 2015 en 2016 kan nu plaats vinden. Alle werknemers ontvangen een eenmalig bedrag van 800 euro bruto naar rato van de gemiddelde omvang van het dienstverband in 2015 en het aantal maanden dat de medewerker in 2015 in dienst was. Als onderdeel van de structurele salarisstijging in 2016 stijgt per 1 januari 2016 het salaris van alle werknemers met 1,5% en per 1 september 2016 met 1%. In 2016 gaat ook de eindejaarsuitkering omhoog met 0,5% (naar 5,5%). Let op: de uitbreiding van een 36-urige naar een 38-urige werkweek gaat in op 1 januari 2017 en heeft dus geen invloed op de nabetaling over 2015 en 2016.

Stageverbeterplan van SSFH

04 november 2016

De SSFH pakt de komende maand activiteiten op die de kwaliteit en kwantiteit van stages voor doktersassistenten en praktijkondersteuners verhogen. Er zijn nog steeds meer stageplaatsen nodig en bovendien vragen huisartsen meer kwaliteit, zowel van de stagiairs als in de ondersteuning van de stagebegeleiding. De SSFH gaat aan de slag met activiteiten die huisartsen ontzorgen, verbetering van de matching tussen vraag en aanbod en het ontwikkelen van een regionaal aanbod van cursussen praktijkbegeleiding. Meer informatie in het Stageverbeterplan SSFH.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

De SSFH pakt de komende maand activiteiten op die de kwaliteit en kwantiteit van stages voor doktersassistenten en praktijkondersteuners verhogen. Er zijn nog steeds meer stageplaatsen nodig en bovendien vragen huisartsen meer kwaliteit, zowel van de stagiairs als in de ondersteuning van de stagebegeleiding. De SSFH gaat aan de slag met activiteiten die huisartsen ontzorgen, verbetering van de matching tussen vraag en aanbod en het ontwikkelen van een regionaal aanbod van cursussen praktijkbegeleiding. Meer informatie in het Stageverbeterplan SSFH.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Blauwdruk nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG

04 november 2016

Op 31 oktober heeft een zeer ruime meerderheid van de werkgevers van de gezondheidscentra de Blauwdruk (het principeakkoord) voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG goedgekeurd. De achterban van FNV Zorg en Welzijn gaf al eerder akkoord. Het wachten is nu op de achterban van FBZ. Als ook deze de Blauwdruk accordeert, is de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG een feit. Vanaf dat moment kan de nabetaling over 2015 en 2016 plaats vinden. Allereerst ontvangen alle werknemers een eenmalig bedrag naar rato van de omvang van het dienstverband in 2015 en het aantal maanden dat de medewerker in 2015 in dienst was. Als onderdeel van de structurele salarisstijging in 2016 stijgt per 1 januari 2016 het salaris van alle werknemers met 1,5% en per 1 september 2016 met 1%. In 2016 gaat ook de eindejaarsuitkering omhoog met 0,5% (naar 5,5%). Neem met vragen contact op met Michaela de Gelder (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Op 31 oktober heeft een zeer ruime meerderheid van de werkgevers van de gezondheidscentra de Blauwdruk (het principeakkoord) voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG goedgekeurd. De achterban van FNV Zorg en Welzijn gaf al eerder akkoord. Het wachten is nu op de achterban van FBZ. Als ook deze de Blauwdruk accordeert, is de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG een feit. Vanaf dat moment kan de nabetaling over 2015 en 2016 plaats vinden. Allereerst ontvangen alle werknemers een eenmalig bedrag naar rato van de omvang van het dienstverband in 2015 en het aantal maanden dat de medewerker in 2015 in dienst was. Als onderdeel van de structurele salarisstijging in 2016 stijgt per 1 januari 2016 het salaris van alle werknemers met 1,5% en per 1 september 2016 met 1%. In 2016 gaat ook de eindejaarsuitkering omhoog met 0,5% (naar 5,5%). Neem met vragen contact op met Michaela de Gelder (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Vergoedingen Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG)

28 oktober 2016

In het kader van de begeleiding van stagiairs ontplooit SSFG (het voormalige FOAG) momenteel verschillende activiteiten. Zo kunnen gezondheidscentra die studenten begeleiden in het kader van het coschap huisartsgeneeskunde in aanmerking komen voor een tegemoetkoming over het jaar 2016. Het betreft een tegemoetkoming in de bruto stagevergoeding die aan de student is uitbetaald. De declaraties voor deze tegemoetkoming over 2016 kunnen het eerste kwartaal 2017 worden ingediend bij SSFG (meer informatie over de procedure en de bedragen volgt begin 2017). Naar verwachting geldt de regeling ook over 2017. Voorts zet SSFG binnenkort een korte vragenlijst uit om inzicht te krijgen in het aantal mbo- en hbo-studenten dat jaarlijks stage loopt in een gezondheidscentrum. Als de financiële middelen dat toelaten streeft SSFG naar een stagevergoeding aan stagiairs vanuit erkende beroepsopleidingen en hun stagebieders (vergelijkbaar met de afspraken in de Cao Huisartsenzorg 2015-2017). Beide activiteiten gelden alleen voor gezondheidscentra die vallen onder de Cao Gezondheidscentra/AHG. Meer informatie bij Michaela de Gelder (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

In het kader van de begeleiding van stagiairs ontplooit SSFG (het voormalige FOAG) momenteel verschillende activiteiten. Zo kunnen gezondheidscentra die studenten begeleiden in het kader van het coschap huisartsgeneeskunde in aanmerking komen voor een tegemoetkoming over het jaar 2016. Het betreft een tegemoetkoming in de bruto stagevergoeding die aan de student is uitbetaald. De declaraties voor deze tegemoetkoming over 2016 kunnen het eerste kwartaal 2017 worden ingediend bij SSFG (meer informatie over de procedure en de bedragen volgt begin 2017). Naar verwachting geldt de regeling ook over 2017. Voorts zet SSFG binnenkort een korte vragenlijst uit om inzicht te krijgen in het aantal mbo- en hbo-studenten dat jaarlijks stage loopt in een gezondheidscentrum. Als de financiële middelen dat toelaten streeft SSFG naar een stagevergoeding aan stagiairs vanuit erkende beroepsopleidingen en hun stagebieders (vergelijkbaar met de afspraken in de Cao Huisartsenzorg 2015-2017). Beide activiteiten gelden alleen voor gezondheidscentra die vallen onder de Cao Gezondheidscentra/AHG. Meer informatie bij Michaela de Gelder (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Netwerkbijeenkomst P&O op 29 november

21 oktober 2016

Op dinsdag 29 november zijn de directeuren en ook de adviseurs en managers op het terrein van P&O/HRM van alle ledengroepen van InEen welkom op een netwerkbijeenkomst P&O (12.00-15.30 uur in Utrecht). Na de inlooplunch (vanaf 12.00 uur) start het programma om 12.30 uur. Op het programma staan onder meer drie thematafels, waaraan roulerend kan worden deelgenomen, en twee interactieve sessies. In de ene sessie deelt Huisartsenposten Oost-Brabant de ervaringen met werving en opleiding van triagisten; in de andere staan de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG (mits goedgekeurd) en de voorbereiding van de nieuwe Cao Huisartsenzorg centraal. De bijeenkomst eindigt rond 15.30 uur. Vragen: Ludeke van der Es of Michaela de Gelder (beiden InEen). Graag even aanmelden.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden. 

[...]

Op dinsdag 29 november zijn de directeuren en ook de adviseurs en managers op het terrein van P&O/HRM van alle ledengroepen van InEen welkom op een netwerkbijeenkomst P&O (12.00-15.30 uur in Utrecht). Na de inlooplunch (vanaf 12.00 uur) start het programma om 12.30 uur. Op het programma staan onder meer drie thematafels, waaraan roulerend kan worden deelgenomen, en twee interactieve sessies. In de ene sessie deelt Huisartsenposten Oost-Brabant de ervaringen met werving en opleiding van triagisten; in de andere staan de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG (mits goedgekeurd) en de voorbereiding van de nieuwe Cao Huisartsenzorg centraal. De bijeenkomst eindigt rond 15.30 uur. Vragen: Ludeke van der Es of Michaela de Gelder (beiden InEen). Graag even aanmelden.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden. 

Werkgeversvergadering gezondheidscentra op 31 oktober 2016

17 oktober 2016

Onderstaand tref je de agenda en agendastukken aan voor de werkgeversvergadering gezondheidscentra op maandag 31 oktober 2016 van 13.30 tot 15.30 uur in de Domus Medica te Utrecht. Werkgevers van gezondheidscentra of een koepel van gezondheidscentra zijn van harte uitgenodigd. Op de agenda staat de Blauwdruk voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG en er wordt over deze Blauwdruk gestemd! Als een meerderheid van de achterbannen van de Cao-partijen de Blauwdruk goedkeurt, hebben we een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG. Schrijf je alsnog in voor de vergadering. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, breng dan in ieder geval je stem uit. Voor meer informatie – bijvoorbeeld over de stemprocedure en het machtigen van een andere deelnemer aan de werkgeversvergadering – kun je contact opnemen met Michaela de Gelder (InEen).

[...]

Onderstaand tref je de agenda en agendastukken aan voor de werkgeversvergadering gezondheidscentra op maandag 31 oktober 2016 van 13.30 tot 15.30 uur in de Domus Medica te Utrecht. Werkgevers van gezondheidscentra of een koepel van gezondheidscentra zijn van harte uitgenodigd. Op de agenda staat de Blauwdruk voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG en er wordt over deze Blauwdruk gestemd! Als een meerderheid van de achterbannen van de Cao-partijen de Blauwdruk goedkeurt, hebben we een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG. Schrijf je alsnog in voor de vergadering. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, breng dan in ieder geval je stem uit. Voor meer informatie – bijvoorbeeld over de stemprocedure en het machtigen van een andere deelnemer aan de werkgeversvergadering – kun je contact opnemen met Michaela de Gelder (InEen).

SSFH-onderzoek naar de functie van triagist

23 september 2016

De SSFH heeft bureau Van Leeuwendaal en Totta Research gevraagd onderzoek te doen naar de functie van triagist. Doel is een scherpe ‘foto’ van functie (inhoud, eisen), werkomstandigheden en werkbeleving, zowel vanuit de triagisten als vanuit de huisartsenpost. De werknemersorganisaties hebben de bij hen aangesloten triagisten al geïnformeerd en hen gevraagd om mee te doen. Voor een betrouwbaar en representatief resultaat is het belangrijk dat zo veel mogelijk triagisten en hun werkgevers meedoen. Voor de duidelijkheid: het SSFH-onderzoek is iets anders dan een medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO). Het belangrijkste verschil is dat het SSFH-onderzoek landelijk is. Duidelijk moet worden waar de onrust onder triagisten precies in zit. De diepteanalyse op basis van kenmerken van triagisten en huisartsenposten verheldert de problematiek en helpt handvatten voor verbetering te vinden. De vragenlijst voor werkgevers geeft naar verwachting aanknopingspunten voor verbetering van de werving en opleiding. Als InEen steunen we dit onderzoek van harte. Het start in de week van 10 oktober en we vragen jullie je volledige medewerking te geven. Vragen kun je stellen aan Ludeke van der Es (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

De SSFH heeft bureau Van Leeuwendaal en Totta Research gevraagd onderzoek te doen naar de functie van triagist. Doel is een scherpe ‘foto’ van functie (inhoud, eisen), werkomstandigheden en werkbeleving, zowel vanuit de triagisten als vanuit de huisartsenpost. De werknemersorganisaties hebben de bij hen aangesloten triagisten al geïnformeerd en hen gevraagd om mee te doen. Voor een betrouwbaar en representatief resultaat is het belangrijk dat zo veel mogelijk triagisten en hun werkgevers meedoen. Voor de duidelijkheid: het SSFH-onderzoek is iets anders dan een medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO). Het belangrijkste verschil is dat het SSFH-onderzoek landelijk is. Duidelijk moet worden waar de onrust onder triagisten precies in zit. De diepteanalyse op basis van kenmerken van triagisten en huisartsenposten verheldert de problematiek en helpt handvatten voor verbetering te vinden. De vragenlijst voor werkgevers geeft naar verwachting aanknopingspunten voor verbetering van de werving en opleiding. Als InEen steunen we dit onderzoek van harte. Het start in de week van 10 oktober en we vragen jullie je volledige medewerking te geven. Vragen kun je stellen aan Ludeke van der Es (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Uitspraak nabetaling ANW-toeslag over genoten vakantiedagen

23 september 2016

Vorige week heeft het Gerechtshof Den Haag een uitspraak gedaan die gevolgen kan hebben voor tal van huisartsenposten. Het gaat om de procedure die enkele medewerkers van drie huisartsenposten tegen hun werkgever aanspanden, omdat ze het niet eens waren met de landelijke afspraak van begin 2014 om over een periode van maximaal 2,5 jaar met terugwerkende kracht de ANW-vergoeding over vakantiedagen uit te betalen. Deze medewerkers eisten een nabetaling over vijf jaar. Drie kantonrechters, Middelburg, Den Haag en Leiden, stelden de werkgevers vorig jaar in het ongelijk. De drie werkgevers besloten toen samen met InEen tegen deze uitspraken in hoger beroep te gaan. Vorige week heeft het hof Den Haag het vonnis van de drie kantonrechters bekrachtigd. Er moet nog één uitspraak volgen, namelijk van het hof Den Bosch. Lees verder.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Vorige week heeft het Gerechtshof Den Haag een uitspraak gedaan die gevolgen kan hebben voor tal van huisartsenposten. Het gaat om de procedure die enkele medewerkers van drie huisartsenposten tegen hun werkgever aanspanden, omdat ze het niet eens waren met de landelijke afspraak van begin 2014 om over een periode van maximaal 2,5 jaar met terugwerkende kracht de ANW-vergoeding over vakantiedagen uit te betalen. Deze medewerkers eisten een nabetaling over vijf jaar. Drie kantonrechters, Middelburg, Den Haag en Leiden, stelden de werkgevers vorig jaar in het ongelijk. De drie werkgevers besloten toen samen met InEen tegen deze uitspraken in hoger beroep te gaan. Vorige week heeft het hof Den Haag het vonnis van de drie kantonrechters bekrachtigd. Er moet nog één uitspraak volgen, namelijk van het hof Den Bosch. Lees verder.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Modelovereenkomsten van opdracht

16 september 2016

Opdrachtgevers en ZZP’ers die samenwerken moeten weten of de Belastingdienst de opdrachtnemer ziet als ondernemer of als werknemer in loondienst. Vroeger gebeurde dat met de inmiddels afgeschafte VAR. Sinds 1 mei van dit jaar kunnen opdrachtgevers en ZZP’ers gebruik maken van overeenkomsten die de Belastingdienst heeft opgesteld of beoordeeld. Deze zgn. modelovereenkomsten zijn onderdeel van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). InEen en de LHV hebben afgelopen juni twee modelovereenkomsten ter beoordeling en goedkeuring ingediend bij de Belastingdienst: één voor het inhuren van ANW-diensten van waarnemend huisartsen door individuele huisartsen en een tweede voor het inhuren van ANW-diensten van waarnemend huisartsen door de HDS. Het overleg met de Belastingdienst hierover is inmiddels gestart. Op korte termijn gaan we ook een modelovereenkomst voor kaderartsen ter beoordeling aan de Belastingdienst voorleggen. We attenderen jullie op het document ‘Veel gestelde vragen en antwoorden modelovereenkomsten’ op onze website. Met vragen kun je terecht bij Michaela de Gelder (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Opdrachtgevers en ZZP’ers die samenwerken moeten weten of de Belastingdienst de opdrachtnemer ziet als ondernemer of als werknemer in loondienst. Vroeger gebeurde dat met de inmiddels afgeschafte VAR. Sinds 1 mei van dit jaar kunnen opdrachtgevers en ZZP’ers gebruik maken van overeenkomsten die de Belastingdienst heeft opgesteld of beoordeeld. Deze zgn. modelovereenkomsten zijn onderdeel van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). InEen en de LHV hebben afgelopen juni twee modelovereenkomsten ter beoordeling en goedkeuring ingediend bij de Belastingdienst: één voor het inhuren van ANW-diensten van waarnemend huisartsen door individuele huisartsen en een tweede voor het inhuren van ANW-diensten van waarnemend huisartsen door de HDS. Het overleg met de Belastingdienst hierover is inmiddels gestart. Op korte termijn gaan we ook een modelovereenkomst voor kaderartsen ter beoordeling aan de Belastingdienst voorleggen. We attenderen jullie op het document ‘Veel gestelde vragen en antwoorden modelovereenkomsten’ op onze website. Met vragen kun je terecht bij Michaela de Gelder (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Blauwdruk nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG beschikbaar!

11 augustus 2016

Begin juli jl. berichtten we dat er overeenstemming is bereikt over een nieuwe Cao Gezondheidscentra inclusief een regeling voor de arbeidsvoorwaarden voor huisartsen in dienst van gezondheidscentra (AHG). Deze overeenstemming is vastgelegd in een Blauwdruk voor een nieuwe Cao. Het overleg over de tekst hebben we deze week afgerond. Werknemersorganisaties (FBZ en FNV) en InEen gaan de komende tijd hun achterbannen informeren en raadplegen. FBZ en FNV houden daarvoor eind augustus/begin september a.s. op diverse plaatsen in het land ledenbijeenkomsten. Op hun websites komt de Blauwdruk eveneens beschikbaar. Lees ook de toelichting op de Blauwdruk.

Ook InEen organiseert voor de leden-gezondheidscentra een ledenbijeenkomst. Binnenkort ontvangt u meer informatie over deze ledenbijeenkomst.

[...]

Begin juli jl. berichtten we dat er overeenstemming is bereikt over een nieuwe Cao Gezondheidscentra inclusief een regeling voor de arbeidsvoorwaarden voor huisartsen in dienst van gezondheidscentra (AHG). Deze overeenstemming is vastgelegd in een Blauwdruk voor een nieuwe Cao. Het overleg over de tekst hebben we deze week afgerond. Werknemersorganisaties (FBZ en FNV) en InEen gaan de komende tijd hun achterbannen informeren en raadplegen. FBZ en FNV houden daarvoor eind augustus/begin september a.s. op diverse plaatsen in het land ledenbijeenkomsten. Op hun websites komt de Blauwdruk eveneens beschikbaar. Lees ook de toelichting op de Blauwdruk.

Ook InEen organiseert voor de leden-gezondheidscentra een ledenbijeenkomst. Binnenkort ontvangt u meer informatie over deze ledenbijeenkomst.

Blauwdruk nieuwe Cao Gezondheidscentra

08 juli 2016

Op de valreep van de zomervakantie heeft een onderhandelingsdelegatie namens InEen met FNV Zorg & Welzijn en de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) overeenstemming bereikt over een Blauwdruk voor een nieuwe driejarige Cao Gezondheidscentra en Arbeidsvoorwaarderegeling voor Huisartsen in dienst van de Gezondheidscentra (AHG). Ook is overeenstemming bereikt over de loonontwikkeling over de jaren 2015, 2016 en 2017. Na overleg met en instemming van de leden verwachten partijen in augustus het overleg te kunnen afsluiten met een definitief akkoord. Lees meer over de hoofdpunten van de overeenstemming. Op een werkgeversbijeenkomst direct na de zomer lichten we de bereikte overeenstemming toe.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Op de valreep van de zomervakantie heeft een onderhandelingsdelegatie namens InEen met FNV Zorg & Welzijn en de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) overeenstemming bereikt over een Blauwdruk voor een nieuwe driejarige Cao Gezondheidscentra en Arbeidsvoorwaarderegeling voor Huisartsen in dienst van de Gezondheidscentra (AHG). Ook is overeenstemming bereikt over de loonontwikkeling over de jaren 2015, 2016 en 2017. Na overleg met en instemming van de leden verwachten partijen in augustus het overleg te kunnen afsluiten met een definitief akkoord. Lees meer over de hoofdpunten van de overeenstemming. Op een werkgeversbijeenkomst direct na de zomer lichten we de bereikte overeenstemming toe.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Modelovereenkomsten van opdracht

01 juli 2016

Opdrachtgevers en zzp’ers die samenwerken, moeten weten of de Belastingdienst de opdrachtnemer ziet als ondernemer of als werknemer in loondienst. Dat kon voorheen met de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze is per 1 mei 2016 afschaft. In plaats daarvan kunnen opdrachtgevers en zzp’ers nu gebruik maken van overeenkomsten die de Belastingdienst heeft opgesteld of beoordeeld. Deze zgn. modelovereenkomsten zijn onderdeel van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). InEen krijgt veel vragen over het gebruik van modelovereenkomsten. De antwoorden op deze vragen vind je in ons overzicht ‘veel gestelde vragen en antwoorden modelovereenkomsten’. We houden het overzicht up-to-date. Met vragen kun je terecht bij Michaela de Gelder (InEen).

[...]

Opdrachtgevers en zzp’ers die samenwerken, moeten weten of de Belastingdienst de opdrachtnemer ziet als ondernemer of als werknemer in loondienst. Dat kon voorheen met de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze is per 1 mei 2016 afschaft. In plaats daarvan kunnen opdrachtgevers en zzp’ers nu gebruik maken van overeenkomsten die de Belastingdienst heeft opgesteld of beoordeeld. Deze zgn. modelovereenkomsten zijn onderdeel van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). InEen krijgt veel vragen over het gebruik van modelovereenkomsten. De antwoorden op deze vragen vind je in ons overzicht ‘veel gestelde vragen en antwoorden modelovereenkomsten’. We houden het overzicht up-to-date. Met vragen kun je terecht bij Michaela de Gelder (InEen).

Vergoedingen voor het aanbieden van een stage

01 juli 2016

Huisartsenposten en gezondheidscentra die erkend leerbedrijf zijn komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van stagebegeleiding. Het is dankzij de inspanningen van InEen en de SSFH dat ook de huisartsenzorg aanspraak kan maken op het VWS-Stagefonds. Stageplaatsen zijn nog steeds hard nodig om het dreigende tekort aan doktersassistenten en praktijkbegeleiders het hoofd te bieden. Meer informatie op de website van de SSFH en op de website van het Stagefonds.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

[...]

Huisartsenposten en gezondheidscentra die erkend leerbedrijf zijn komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van stagebegeleiding. Het is dankzij de inspanningen van InEen en de SSFH dat ook de huisartsenzorg aanspraak kan maken op het VWS-Stagefonds. Stageplaatsen zijn nog steeds hard nodig om het dreigende tekort aan doktersassistenten en praktijkbegeleiders het hoofd te bieden. Meer informatie op de website van de SSFH en op de website van het Stagefonds.

Dit bericht is overgenomen uit berichtgeving aan leden.

Enquête AWVN over het combineren van werk met zorgtaken

17 juni 2016

Steeds meer mensen combineren werk met zorgtaken als ouder of mantelzorger. Dit heeft onder andere te maken met een terugtredende overheid waardoor er meer zorgtaken bij naasten worden gelegd. Wat is echter het effect van deze ontwikkeling op de werknemers, de bedrijfsprocessen en op de afstemming tussen werk en zorg in de praktijk? Met een enquête wil werkgeversvereniging AWVN inzicht krijgen in de ervaringen van werkgevers op dit punt. Zijn zorgtaken met het werk te combineren en wat is het effect van de zorgtaken op de inzetbaarheid van medewerkers? Ook leden van InEen zijn uitgenodigd aan de enquête deel te nemen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

[...]

Steeds meer mensen combineren werk met zorgtaken als ouder of mantelzorger. Dit heeft onder andere te maken met een terugtredende overheid waardoor er meer zorgtaken bij naasten worden gelegd. Wat is echter het effect van deze ontwikkeling op de werknemers, de bedrijfsprocessen en op de afstemming tussen werk en zorg in de praktijk? Met een enquête wil werkgeversvereniging AWVN inzicht krijgen in de ervaringen van werkgevers op dit punt. Zijn zorgtaken met het werk te combineren en wat is het effect van de zorgtaken op de inzetbaarheid van medewerkers? Ook leden van InEen zijn uitgenodigd aan de enquête deel te nemen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

Geslaagde InEen-bijeenkomst P&O op 31 mei

06 juni 2016

Eergisteren bestempelden de deelnemers de netwerkbijeenkomst P&O als zeer geslaagd. De opkomst was groot: P&O/HRM-adviseurs, P&O/HRM-managers en directeuren van alle ledengroepen van InEen. Na de inlooplunch deed de SSFH om 13.00 uur de aftrap met een gesprek over hun arbeidsmarktactiviteiten. Daarna volgde een update over actuele ontwikkelingen in het programma Personeel & Arbeidsmarkt en – na de pauze – konden de deelnemers al hun vragen over de wijziging van VAR naar modelovereenkomst stellen aan twee inhoudelijke deskundigen van PGGM HR Advies. Bekijk de  presentaties en het  overzicht van een aantal belangrijke SSFH-activiteiten. De volgende netwerkbijeenkomst P&O vindt plaats op dinsdagmiddag 29 november.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 3 juni 2016.

[...]

Eergisteren bestempelden de deelnemers de netwerkbijeenkomst P&O als zeer geslaagd. De opkomst was groot: P&O/HRM-adviseurs, P&O/HRM-managers en directeuren van alle ledengroepen van InEen. Na de inlooplunch deed de SSFH om 13.00 uur de aftrap met een gesprek over hun arbeidsmarktactiviteiten. Daarna volgde een update over actuele ontwikkelingen in het programma Personeel & Arbeidsmarkt en – na de pauze – konden de deelnemers al hun vragen over de wijziging van VAR naar modelovereenkomst stellen aan twee inhoudelijke deskundigen van PGGM HR Advies. Bekijk de  presentaties en het  overzicht van een aantal belangrijke SSFH-activiteiten. De volgende netwerkbijeenkomst P&O vindt plaats op dinsdagmiddag 29 november.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 3 juni 2016.

Uitkeringen stagevergoedingen SSFH via de werkgever

30 mei 2016

Werkgevers die een stage aanbieden moeten per 1 januari van dit jaar zelf de stagevergoeding aan de stagiairs uitbetalen. Tot eind 2015 keerde de SSFH de vergoeding rechtstreeks aan de stagiair uit om de werkgever zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Helaas staat de Belastingdienst dit niet toe omdat de belastingplicht bij de werkgever rust en niet bij de SSFH. Dit heeft gevolgen voor zowel de stagiair als de werkgever. De SSFH heeft per 1 januari van dit jaar, dus met terugwerkende kracht, de uitkeringsprocedure van de stagevergoeding gewijzigd. Lees meer

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 27 mei 2016.

[...]

Werkgevers die een stage aanbieden moeten per 1 januari van dit jaar zelf de stagevergoeding aan de stagiairs uitbetalen. Tot eind 2015 keerde de SSFH de vergoeding rechtstreeks aan de stagiair uit om de werkgever zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Helaas staat de Belastingdienst dit niet toe omdat de belastingplicht bij de werkgever rust en niet bij de SSFH. Dit heeft gevolgen voor zowel de stagiair als de werkgever. De SSFH heeft per 1 januari van dit jaar, dus met terugwerkende kracht, de uitkeringsprocedure van de stagevergoeding gewijzigd. Lees meer

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 27 mei 2016.

Veilig Werken in de Huisartsenzorg

02 mei 2016

De SSFH werkt sinds ruim een jaar aan het project Veilig Werken in de Huisartsenzorg met als doel agressie en geweld in de huisartsenzorg helpen voorkomen en – wanneer het zich toch voordoet – handvatten bieden voor hoe we ermee om kunnen gaan. Inmiddels staan de nodige tools online, denk aan voorbeelden, checklists en formats. Verder kun je voor je medewerkers via SSFH kosteloos een workshop van twee uur organiseren over veilig werken. De workshop gaat in op vragen als: Wanneer is iets agressie? Hoe bepaal je wat (on)acceptabel gedrag is? Welke interne afspraken kun je maken? Er is nog ruimte een workshop aan te vragen in 2016. Neem hiervoor contact op met Paulien van der Meulen, Projectleider Veilig Werken in de Huisartsenzorg. Ook attenderen we je op de mogelijkheid medewerkers aan te melden voor de verdiepingstraining die vanuit de NVDA wordt georganiseerd.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 29 april 2016.

[...]

De SSFH werkt sinds ruim een jaar aan het project Veilig Werken in de Huisartsenzorg met als doel agressie en geweld in de huisartsenzorg helpen voorkomen en – wanneer het zich toch voordoet – handvatten bieden voor hoe we ermee om kunnen gaan. Inmiddels staan de nodige tools online, denk aan voorbeelden, checklists en formats. Verder kun je voor je medewerkers via SSFH kosteloos een workshop van twee uur organiseren over veilig werken. De workshop gaat in op vragen als: Wanneer is iets agressie? Hoe bepaal je wat (on)acceptabel gedrag is? Welke interne afspraken kun je maken? Er is nog ruimte een workshop aan te vragen in 2016. Neem hiervoor contact op met Paulien van der Meulen, Projectleider Veilig Werken in de Huisartsenzorg. Ook attenderen we je op de mogelijkheid medewerkers aan te melden voor de verdiepingstraining die vanuit de NVDA wordt georganiseerd.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 29 april 2016.

Rondetafelgesprekken SSFH in de regio

26 april 2016

Het Dagelijks Bestuur van de SSFH wil dit voorjaar graag in gesprek met bestuurders in de huisartsenzorg. Hoe komen we samen tot een goed werkende arbeidsmarkt in de huisartsenzorg? Hoe kun je over voldoende en gekwalificeerd personeel beschikken? Welke arbeidsmarktinitiatieven zijn nodig in de regio of lopen al? De SSFH doet al veel en wil graag te weten komen wat ze nog meer en beter kunnen doen om jullie te ondersteunen. Het liefst doen ze dat in een rondetafelgesprek met meerdere (huisartsenzorg)bestuurders tegelijk. Het verzoek is of jullie mogelijkheden zien voor zo’n rondetafelgesprek en huisartsenzorgbestuurders in je organisatie of regio hiervoor willen benaderen. Laat het weten aan Paulien van der Meulen, adviseur/projectleider van de SSFH. Zij kan ook meer informatie geven en een lijst toesturen met beschikbare data.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 22 april 2016.

[...]

Het Dagelijks Bestuur van de SSFH wil dit voorjaar graag in gesprek met bestuurders in de huisartsenzorg. Hoe komen we samen tot een goed werkende arbeidsmarkt in de huisartsenzorg? Hoe kun je over voldoende en gekwalificeerd personeel beschikken? Welke arbeidsmarktinitiatieven zijn nodig in de regio of lopen al? De SSFH doet al veel en wil graag te weten komen wat ze nog meer en beter kunnen doen om jullie te ondersteunen. Het liefst doen ze dat in een rondetafelgesprek met meerdere (huisartsenzorg)bestuurders tegelijk. Het verzoek is of jullie mogelijkheden zien voor zo’n rondetafelgesprek en huisartsenzorgbestuurders in je organisatie of regio hiervoor willen benaderen. Laat het weten aan Paulien van der Meulen, adviseur/projectleider van de SSFH. Zij kan ook meer informatie geven en een lijst toesturen met beschikbare data.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 22 april 2016.

Netwerkbijeenkomst P&O op 31 mei 2016

11 april 2016

Op dinsdag 31 mei organiseren we weer een netwerkbijeenkomst P&O in Utrecht voor P&O/HRM-adviseurs, P&O/HRM-managers en directeuren van alle ledengroepen van InEen. Na de inlooplunch (vanaf 12.30 uur) doet de SSFH om 13.00 uur de aftrap van het programma met een gesprek over hun arbeidsmarktactiviteiten. Daarna volgt een update over actuele ontwikkelingen in het programma Personeel & Arbeidsmarkt en – na de pauze – kunnen alle vragen over de wijziging van VAR naar modelovereenkomst gesteld worden. De bijeenkomst eindigt rond 16.00 uur. Met vragen kun je contact opnemen met Ludeke van der Es of Michaela de Gelder (beiden InEen). Ben je van plan te komen? Meld je dan aan.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 8 april 2016.

[...]

Op dinsdag 31 mei organiseren we weer een netwerkbijeenkomst P&O in Utrecht voor P&O/HRM-adviseurs, P&O/HRM-managers en directeuren van alle ledengroepen van InEen. Na de inlooplunch (vanaf 12.30 uur) doet de SSFH om 13.00 uur de aftrap van het programma met een gesprek over hun arbeidsmarktactiviteiten. Daarna volgt een update over actuele ontwikkelingen in het programma Personeel & Arbeidsmarkt en – na de pauze – kunnen alle vragen over de wijziging van VAR naar modelovereenkomst gesteld worden. De bijeenkomst eindigt rond 16.00 uur. Met vragen kun je contact opnemen met Ludeke van der Es of Michaela de Gelder (beiden InEen). Ben je van plan te komen? Meld je dan aan.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 8 april 2016.

SSFH project ‘Veilig werken in de huisartsenzorg’

06 april 2016

Uit een onderzoek van SSFH is gebleken dat wie in de huisartsenzorg werkt, helaas met agressie-incidenten te maken kan krijgen. Daarom heeft SSFH het project ‘Veilig werken in de huisartsenzorg’ opgezet met als doel werkgevers te ondersteunen bij het creëren van een veilige werkomgeving. Agressie is geen specifiek probleem voor onze branche, maar er zijn wel specifieke acties en maatregelen om geweld en agressie in de huisartsenzorg te voorkomen, of om de gevolgen ervan te beperken. SSFH heeft een groot aantal voorbeelden, checklists en formats verzameld en online toegankelijk gemaakt. Ook kun je via SSFH kosteloos een workshop van twee uur over veilig werken laten organiseren. We adviseren je de website van de SSFH regelmatig te raadplegen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 1 april 2016.

[...]

Uit een onderzoek van SSFH is gebleken dat wie in de huisartsenzorg werkt, helaas met agressie-incidenten te maken kan krijgen. Daarom heeft SSFH het project ‘Veilig werken in de huisartsenzorg’ opgezet met als doel werkgevers te ondersteunen bij het creëren van een veilige werkomgeving. Agressie is geen specifiek probleem voor onze branche, maar er zijn wel specifieke acties en maatregelen om geweld en agressie in de huisartsenzorg te voorkomen, of om de gevolgen ervan te beperken. SSFH heeft een groot aantal voorbeelden, checklists en formats verzameld en online toegankelijk gemaakt. Ook kun je via SSFH kosteloos een workshop van twee uur over veilig werken laten organiseren. We adviseren je de website van de SSFH regelmatig te raadplegen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 1 april 2016.

POH-S blijft

17 februari 2016

De functie van praktijkondersteuner huisartsenzorg somatiek (POH-S) blijft bestaan, naast de toekomstige praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). Een groot aantal partijen, samengebracht door SSFH, hebben hierover een akkoord gesloten: LHV, NHG, InEen, NVvPO, NVDA, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, V&VN, en de HBO-opleidingen. Hiermee komt een einde aan de onzekerheid over het toekomstperspectief van de POH-S. Meer informatie op de websites van SSFH en de LHV.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 12 februari 2016.

[...]

De functie van praktijkondersteuner huisartsenzorg somatiek (POH-S) blijft bestaan, naast de toekomstige praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). Een groot aantal partijen, samengebracht door SSFH, hebben hierover een akkoord gesloten: LHV, NHG, InEen, NVvPO, NVDA, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, V&VN, en de HBO-opleidingen. Hiermee komt een einde aan de onzekerheid over het toekomstperspectief van de POH-S. Meer informatie op de websites van SSFH en de LHV.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 12 februari 2016.

Instroom opleidingen Zorg en Welzijn te laag

17 februari 2016

Het SSFH attendeert ons op het rapport Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015. Daaruit blijkt dat er over twee jaar een tekort is aan zorgmedewerkers op hbo-niveau. Om aan de toekomstige vraag te voldoen moet de instroom van studenten in hbo-zorgopleidingen en enkele pedagogische mbo-opleidingen snel omhoog. Hiervoor zijn onder andere stageplaatsen nodig. Omdat deze vaak ontbreken werken sommige hbo-opleidingen nu nog met een numerus fixus. Ook is het belangrijk dat de opleidingen hun programma aanpassen aan de vaardigheden en competenties die straks worden gevraagd. Meer informatie

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 12 februari 2016.

[...]

Het SSFH attendeert ons op het rapport Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015. Daaruit blijkt dat er over twee jaar een tekort is aan zorgmedewerkers op hbo-niveau. Om aan de toekomstige vraag te voldoen moet de instroom van studenten in hbo-zorgopleidingen en enkele pedagogische mbo-opleidingen snel omhoog. Hiervoor zijn onder andere stageplaatsen nodig. Omdat deze vaak ontbreken werken sommige hbo-opleidingen nu nog met een numerus fixus. Ook is het belangrijk dat de opleidingen hun programma aanpassen aan de vaardigheden en competenties die straks worden gevraagd. Meer informatie

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 12 februari 2016.

Met welke wijzigingen moet u in 2016 rekening houden?

09 februari 2016

BDO heef een overzicht gemaakt van een aantal relevante wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht die in 2016 zijn of worden ingevoerd. Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met Michaela de Gelder (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 5 februari 2016.

[...]

BDO heef een overzicht gemaakt van een aantal relevante wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht die in 2016 zijn of worden ingevoerd. Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met Michaela de Gelder (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 5 februari 2016.

Diensten van AWVN beschikbaar voor leden van InEen

02 februari 2016

InEen is sinds enige tijd lid van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). De leden van InEen kunnen nu, zonder extra kosten, informatie van de AWVN ontvangen. Het volgende is beschikbaar:

 • De interactieve kennisdatabase over voor werkgevers relevante onderwerpen.
 • Publicaties, beleidsdocumenten, whitepapers en presentaties op de AWVN-ledensite.
 • Het dagelijkse AWVN-nieuwsbericht en de tweewekelijkse cao-nieuwsbrief.
 • Het AWVN-vakblad Werkgeven (per post). Interesse?

Stuur een e-mail naar werkgeverslijn@awvn.nl met daarin: naam organisatie, vestigingsadres, persoonsnaam, functie en e-mailadres. Met vragen kun je contact opnemen met de AWVN-werkgeverslijn: 070 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 29 januari 2016.

[...]

InEen is sinds enige tijd lid van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). De leden van InEen kunnen nu, zonder extra kosten, informatie van de AWVN ontvangen. Het volgende is beschikbaar:

 • De interactieve kennisdatabase over voor werkgevers relevante onderwerpen.
 • Publicaties, beleidsdocumenten, whitepapers en presentaties op de AWVN-ledensite.
 • Het dagelijkse AWVN-nieuwsbericht en de tweewekelijkse cao-nieuwsbrief.
 • Het AWVN-vakblad Werkgeven (per post). Interesse?

Stuur een e-mail naar werkgeverslijn@awvn.nl met daarin: naam organisatie, vestigingsadres, persoonsnaam, functie en e-mailadres. Met vragen kun je contact opnemen met de AWVN-werkgeverslijn: 070 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 29 januari 2016.

Cao Huisartsenzorg 2015-2017

04 januari 2016

Onderstaand tref je de tekst van de nieuwe Cao Huisartsenzorg 2015-2017 aan. Ook de Handleiding FWHZ en de Levensloopregeling (voor de werknemer, die voldoet aan de voorwaarden van de overgangsregeling levensloopregeling) maken onderdeel uit van deze cao.

Voor vragen kun je contact opnemen met Michaela de Gelder, beleidsmedewerker bij InEen: m.degelder@ineen.nl of 06-40163873.

[...]

Onderstaand tref je de tekst van de nieuwe Cao Huisartsenzorg 2015-2017 aan. Ook de Handleiding FWHZ en de Levensloopregeling (voor de werknemer, die voldoet aan de voorwaarden van de overgangsregeling levensloopregeling) maken onderdeel uit van deze cao.

Voor vragen kun je contact opnemen met Michaela de Gelder, beleidsmedewerker bij InEen: m.degelder@ineen.nl of 06-40163873.

Terugblik netwerkbijeenkomst P&O van 14 december 2015

04 januari 2016

Op 14 december jl. vond bij InEen wederom een interessante netwerkbijeenkomst P&O plaats. Centraal thema was een presentatie van Margreet Xavier (werkgeversvereniging AWVN) over belangrijke landelijke trends en de invloed daarvan op het HR beleid. Vanuit HR-oogpunt kijkend naar de gebieden arbeidsmarkt, ecologie, politiek, economie, sociaal-cultureel en technologie (AEPEST) zien we als trends: soberder, duurzamer, mondialer, digitaler, flexibeler en interactiever. Lees meer. De deelnemers van de netwerkbijeenkomst discussieerden met elkaar over de invloed van de landelijke trends op het HR-beleid voor de organisaties in de eerstelijnszorg. Zie de AWVN-presentatie.

[...]

Op 14 december jl. vond bij InEen wederom een interessante netwerkbijeenkomst P&O plaats. Centraal thema was een presentatie van Margreet Xavier (werkgeversvereniging AWVN) over belangrijke landelijke trends en de invloed daarvan op het HR beleid. Vanuit HR-oogpunt kijkend naar de gebieden arbeidsmarkt, ecologie, politiek, economie, sociaal-cultureel en technologie (AEPEST) zien we als trends: soberder, duurzamer, mondialer, digitaler, flexibeler en interactiever. Lees meer. De deelnemers van de netwerkbijeenkomst discussieerden met elkaar over de invloed van de landelijke trends op het HR-beleid voor de organisaties in de eerstelijnszorg. Zie de AWVN-presentatie.

Formulieren declaraties tegemoetkoming stagevergoeding co-assistenten 2014 en 2015

24 december 2015

Onderstaand treft u de formulieren aan voor het indienen van de declaraties tegemoetkoming stagevergoeding co-assistenten over 2014 en 2015 bij Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (het voormalige FOAG). Conform de Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014 artikel 43a was u in 2014 gebonden aan het uitbetalen van een stagevergoeding ad. € 250,- bruto per maand aan een student geneeskunde, die is ingeschreven bij een Nederlandse Universiteit en in het kader van zijn/haar coschappen als coassistent bij een gezondheidscentrum stage loopt. Mocht u besloten hebben ook in 2015 bovenbeschreven stagevergoeding uit te betalen, dan kunt eveneens over 2015 een tegemoetkoming stagevergoeding co-assistenten indienen. Lees goed de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming stagevergoeding co-assistenten (zie onderstaande regeling tegemoetkoming stagevergoeding co-assistenten). De uiterste inleverdatum bij InEen is 1 april 2016.

 

[...]

Onderstaand treft u de formulieren aan voor het indienen van de declaraties tegemoetkoming stagevergoeding co-assistenten over 2014 en 2015 bij Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (het voormalige FOAG). Conform de Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014 artikel 43a was u in 2014 gebonden aan het uitbetalen van een stagevergoeding ad. € 250,- bruto per maand aan een student geneeskunde, die is ingeschreven bij een Nederlandse Universiteit en in het kader van zijn/haar coschappen als coassistent bij een gezondheidscentrum stage loopt. Mocht u besloten hebben ook in 2015 bovenbeschreven stagevergoeding uit te betalen, dan kunt eveneens over 2015 een tegemoetkoming stagevergoeding co-assistenten indienen. Lees goed de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming stagevergoeding co-assistenten (zie onderstaande regeling tegemoetkoming stagevergoeding co-assistenten). De uiterste inleverdatum bij InEen is 1 april 2016.

 

Nieuw: overzicht opleidingen POH’s en doktersassistenten

15 december 2015

Op verzoek van de SSFH heeft de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) een inventarisatie gemaakt met informatie over alle opleidingen voor de POH’s somatiek en GGZ en voor doktersassistenten. Het overzicht laat ook de verschillen tussen de opleidingen zien. Werkgevers, stagebegeleiders en studenten hebben zo een hulpmiddel om de meest geschikte opleiding te kiezen en om de mogelijkheden te bespreken. Het rapport sluit ook goed aan bij de opleidings- en omscholingsdoelen van de arbeidsmarktcampagne ‘Nieuwe zorg, nieuwe kansen’. Lees verder.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 11 december 2015.

[...]

Op verzoek van de SSFH heeft de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) een inventarisatie gemaakt met informatie over alle opleidingen voor de POH’s somatiek en GGZ en voor doktersassistenten. Het overzicht laat ook de verschillen tussen de opleidingen zien. Werkgevers, stagebegeleiders en studenten hebben zo een hulpmiddel om de meest geschikte opleiding te kiezen en om de mogelijkheden te bespreken. Het rapport sluit ook goed aan bij de opleidings- en omscholingsdoelen van de arbeidsmarktcampagne ‘Nieuwe zorg, nieuwe kansen’. Lees verder.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 11 december 2015.

Aios op de post

04 november 2015

Sinds 2007 stelt de SBOH gelden beschikbaar voor de opleiding van aios op de huisartsenposten. InEen en de SBOH zijn met elkaar in gesprek over de tweede tranche: SBOH heeft de indruk dat de gelden nog steeds niet (juist) worden ingezet. Er worden weinig tot geen aanvragen voor tweede tranche gelden ingediend. We roepen jullie op deze aanvraag vóór 31 december in te dienen bij de SBOH. Met vragen kun je terecht bij Ludeke van der Es (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Sinds 2007 stelt de SBOH gelden beschikbaar voor de opleiding van aios op de huisartsenposten. InEen en de SBOH zijn met elkaar in gesprek over de tweede tranche: SBOH heeft de indruk dat de gelden nog steeds niet (juist) worden ingezet. Er worden weinig tot geen aanvragen voor tweede tranche gelden ingediend. We roepen jullie op deze aanvraag vóór 31 december in te dienen bij de SBOH. Met vragen kun je terecht bij Ludeke van der Es (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Salaristabellen Cao Huisartsenzorg 2015-2017 beschikbaar

03 november 2015

Op verzoek van een groot aantal leden stellen InEen en LHV, vooruitlopend op de definitieve cao-teksten, alvast de definitieve salaristabellen van de Cao Huisartsenzorg 2015-2017 beschikbaar . De definitieve cao-teksten verwachten wij eind november. Deze worden nu afgestemd met de sociale partners. Met vragen kun je contact opnemen met Michaela de Gelder (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van InEen.

[...]

Op verzoek van een groot aantal leden stellen InEen en LHV, vooruitlopend op de definitieve cao-teksten, alvast de definitieve salaristabellen van de Cao Huisartsenzorg 2015-2017 beschikbaar . De definitieve cao-teksten verwachten wij eind november. Deze worden nu afgestemd met de sociale partners. Met vragen kun je contact opnemen met Michaela de Gelder (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van InEen.

Meld uw stageplaats!

02 november 2015

Banner-stageplaatsDe huisartsenzorg heeft de laatste jaren een steeds omvangrijkere rol gekregen. Dit heeft gevolgen voor het werk van de huisarts: de zorgvraag neemt toe en wordt complexer, en hij of zij werkt vaker met een team van medewerkers. Om goede zorg te kunnen blijven leveren, is het essentieel dat de huisarts voldoende en gekwalificeerd personeel heeft.

De sociale partners in de huisartsenbranche hebben de handen ineen geslagen om met deze thema’s aan de slag te gaan en de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) opgericht. De SSFH geeft bijvoorbeeld vergoedingen voor stages en praktijkbegeleiding, maar gaat ook 600 medewerkers uit andere zorgbranches laten instromen in  ondersteunende functies in de huisartsenzorg.

[...]

Banner-stageplaatsDe huisartsenzorg heeft de laatste jaren een steeds omvangrijkere rol gekregen. Dit heeft gevolgen voor het werk van de huisarts: de zorgvraag neemt toe en wordt complexer, en hij of zij werkt vaker met een team van medewerkers. Om goede zorg te kunnen blijven leveren, is het essentieel dat de huisarts voldoende en gekwalificeerd personeel heeft.

De sociale partners in de huisartsenbranche hebben de handen ineen geslagen om met deze thema’s aan de slag te gaan en de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) opgericht. De SSFH geeft bijvoorbeeld vergoedingen voor stages en praktijkbegeleiding, maar gaat ook 600 medewerkers uit andere zorgbranches laten instromen in  ondersteunende functies in de huisartsenzorg.

PFZW netto ouderdomspensioen

26 oktober 2015

Over het inkomen boven € 100.000 is sinds 1 januari 2015 geen pensioenopbouw meer mogelijk. PFZW introduceert nu een vrijwillige regeling waarmee de pensioenopbouw aangevuld kan worden. Lees meer.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Over het inkomen boven € 100.000 is sinds 1 januari 2015 geen pensioenopbouw meer mogelijk. PFZW introduceert nu een vrijwillige regeling waarmee de pensioenopbouw aangevuld kan worden. Lees meer.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Afschaffing VAR uitgesteld

25 oktober 2015

Het was de bedoeling per 1 januari 2016 de VAR af te schaffen. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over de regeling. Daarom is besloten de afschaffing uit te stellen naar 1 april 2016. Alle in 2014 en 2015 afgegeven VAR-verklaringen blijven tot die datum geldig. Overigens moet de Eerste Kamer nog definitief over de afschaffing beslissen. Dat gebeurt binnenkort. Meer informatie.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van InEen.

[...]

Het was de bedoeling per 1 januari 2016 de VAR af te schaffen. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over de regeling. Daarom is besloten de afschaffing uit te stellen naar 1 april 2016. Alle in 2014 en 2015 afgegeven VAR-verklaringen blijven tot die datum geldig. Overigens moet de Eerste Kamer nog definitief over de afschaffing beslissen. Dat gebeurt binnenkort. Meer informatie.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van InEen.

600 nieuwe huisartsondersteuners gezocht

20 oktober 2015

280x233-600-huisartsondersteuners-600-stageplaatsenVorige week is de campagne ‘Nieuwe zorg, nieuwe kansen’  van start gegaan. De SSFH wil hiermee voor de huisartsenzorg 600 ervaren zorgprofessionals werven uit andere zorgzorgbranches. Onder bepaalde voorwaarden is subsidie beschikbaar voor de benodigde omscholing, waarvan stages een cruciaal onderdeel vormen. Werkgevers worden daarom opgeroepen stageplaatsen ter beschikking te stellen. Als InEen ondersteunen we deze oproep van harte. Lees het nieuwsbericht van SSFH.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

280x233-600-huisartsondersteuners-600-stageplaatsenVorige week is de campagne ‘Nieuwe zorg, nieuwe kansen’  van start gegaan. De SSFH wil hiermee voor de huisartsenzorg 600 ervaren zorgprofessionals werven uit andere zorgzorgbranches. Onder bepaalde voorwaarden is subsidie beschikbaar voor de benodigde omscholing, waarvan stages een cruciaal onderdeel vormen. Werkgevers worden daarom opgeroepen stageplaatsen ter beschikking te stellen. Als InEen ondersteunen we deze oproep van harte. Lees het nieuwsbericht van SSFH.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Netwerkbijeenkomst P&O op 14 december

20 oktober 2015

 Op maandag 14 december staat er weer een netwerkbijeenkomst P&O gepland (van 12.30 uur – 16.00 uur in Utrecht). De bijeenkomst is bestemd voor P&O-adviseurs en HRM-managers van alle ledengroepen van InEen. Eén van de agendapunten is de nieuwe Cao Huisartsenzorg 2015-2017. Een agenda met de overige agendapunten ontvangen jullie zo snel mogelijk. Je kunt je alvast aanmelden. Neem met vragen gerust contact op met Michaela de Gelder (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

 

[...]

 Op maandag 14 december staat er weer een netwerkbijeenkomst P&O gepland (van 12.30 uur – 16.00 uur in Utrecht). De bijeenkomst is bestemd voor P&O-adviseurs en HRM-managers van alle ledengroepen van InEen. Eén van de agendapunten is de nieuwe Cao Huisartsenzorg 2015-2017. Een agenda met de overige agendapunten ontvangen jullie zo snel mogelijk. Je kunt je alvast aanmelden. Neem met vragen gerust contact op met Michaela de Gelder (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

 

Principe akkoord Cao Huisartsenzorg 2015-2017 door de achterbannen van de Cao-partijen goedgekeurd!

08 oktober 2015

Hierbij informeren wij jullie dat de achterbannen van de Cao-partijen het principe akkoord Cao Huisartsenzorg met een looptijd van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017 hebben goedgekeurd. Bekijk hier het akkoord. Dit betekent dat de afspraken in dit Cao-akkoord, afhankelijk van de ingangsdatum, geëffectueerd kunnen worden. De tekst van Cao Huisartsenzorg 2015-2017 (inclusief de salaristabellen) worden z.s.m. gepubliceerd op o.a. de websites van InEen en de LHV.

[...]

Hierbij informeren wij jullie dat de achterbannen van de Cao-partijen het principe akkoord Cao Huisartsenzorg met een looptijd van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017 hebben goedgekeurd. Bekijk hier het akkoord. Dit betekent dat de afspraken in dit Cao-akkoord, afhankelijk van de ingangsdatum, geëffectueerd kunnen worden. De tekst van Cao Huisartsenzorg 2015-2017 (inclusief de salaristabellen) worden z.s.m. gepubliceerd op o.a. de websites van InEen en de LHV.

Nieuw: Raamwerk Medisch Leiderschap

30 september 2015

Raamwerk-Medisch-LeiderschapSinds 16 september 2015 kent Nederland het Raamwerk Medisch Leiderschap. Arts-onderzoeker Sietse Wieringa van het Platform Medisch Leiderschap: ‘De tijden zijn ingrijpend veranderd. In onze genetwerkte samenleving is medisch leiderschap een noodzakelijke competentie geworden voor de artsen van nu.’

Het Raamwerk Medisch Leiderschap,  dat het Platform ontwikkelde samen met de Universiteit Twente, sluit naadloos aan bij het in alle opleidingen gebruikte CanMeds model waarin zeven rollen van artsen worden beschreven. Een van die rollen heet ‘organisatie’ (de Nederlandse vertaling van ‘manager’ in de Engelse versie). In de onlangs geactualiseerde CanMeds 2015 is de rol manager in de Engelse versie vervangen door ‘leader’ en daar wil het Platform in de Nederlandse versie ook naartoe. Het Raamwerk werkt deze rol verder uit: welke kennis en vaardigheden zijn nodig om medisch leiderschap te kunnen tonen? Dit gebeurt in twaalf competentiedomeinen. Wieringa: ‘Wat in het Raamwerk staat, vinden we niet terug in de andere CanMedsrollen. Daarin staat bijvoorbeeld wel dat je moet samenwerken, maar niet dat je anderen moet laten samenwerken, dat je met andere woorden visie moet hebben, richting moet geven, of zichtbaar en innovatief moet zijn.’

Het raamwerk is bruikbaar voor opleiders, onderwijskundigen en aanbieders van nascholing bij het ontwikkelen van onderwijsaanbod, aldus het persbericht dat verscheen ter gelegenheid van de aanbieding van het Raamwerk aan KNMG-directeur Wendela Hingst. Wieringa: ‘Ik sprak bijvoorbeeld met mensen van de kaderopleiding Beleid en Beheer die zeggen het goed te kunnen gebruiken. Het gaat ons erom dat mensen gaan praten over medisch leiderschap en daar draagt het raamwerk aan bij. Artsen moet het begrip gaan omarmen. Leiderschap is geen hobby. Het hoort erbij als je als huisarts op welke manier dan ook een praktijk voert. Er is altijd wel iets aan de orde waarbij leiderschap een rol speelt. Je moet je aansluiten bij een keten, je moet mensen in dienst nemen, samenwerken met collega’s, ga maar door.’

Wat is er medisch aan medisch leiderschap? Wieringa: ‘Dat is een interessante vraag die nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Wij kwamen er voorlopig op uit dat het méér is dan ‘leiderschap in de zorg’. Iemand benoemde het als leiderschap in een context waarin mensen kunnen sterven. Dat heeft wat ons betreft wel de impact die hoort bij het arts zijn. Een leiderschap waarbij je je bewust bent van de organisatie, maar ook weet dat je met mensen bezig bent en dat dat diep kan raken. Het is een onderwerp waar nog veel meer over gezegd moet worden.’

Het Platform Medisch Leiderschap is ontstaan in 2012 en bestaat uit een groep jonge artsen die zich naast hun werk inzetten voor een ‘continue ontwikkeling van medisch leiderschap in elke fase van het arts-zijn’. Het Platform wordt ondersteund door het KNMG. Meer informatie op www.platformmedischleiderschap.nl.

[...]

Raamwerk-Medisch-LeiderschapSinds 16 september 2015 kent Nederland het Raamwerk Medisch Leiderschap. Arts-onderzoeker Sietse Wieringa van het Platform Medisch Leiderschap: ‘De tijden zijn ingrijpend veranderd. In onze genetwerkte samenleving is medisch leiderschap een noodzakelijke competentie geworden voor de artsen van nu.’

Het Raamwerk Medisch Leiderschap,  dat het Platform ontwikkelde samen met de Universiteit Twente, sluit naadloos aan bij het in alle opleidingen gebruikte CanMeds model waarin zeven rollen van artsen worden beschreven. Een van die rollen heet ‘organisatie’ (de Nederlandse vertaling van ‘manager’ in de Engelse versie). In de onlangs geactualiseerde CanMeds 2015 is de rol manager in de Engelse versie vervangen door ‘leader’ en daar wil het Platform in de Nederlandse versie ook naartoe. Het Raamwerk werkt deze rol verder uit: welke kennis en vaardigheden zijn nodig om medisch leiderschap te kunnen tonen? Dit gebeurt in twaalf competentiedomeinen. Wieringa: ‘Wat in het Raamwerk staat, vinden we niet terug in de andere CanMedsrollen. Daarin staat bijvoorbeeld wel dat je moet samenwerken, maar niet dat je anderen moet laten samenwerken, dat je met andere woorden visie moet hebben, richting moet geven, of zichtbaar en innovatief moet zijn.’

Het raamwerk is bruikbaar voor opleiders, onderwijskundigen en aanbieders van nascholing bij het ontwikkelen van onderwijsaanbod, aldus het persbericht dat verscheen ter gelegenheid van de aanbieding van het Raamwerk aan KNMG-directeur Wendela Hingst. Wieringa: ‘Ik sprak bijvoorbeeld met mensen van de kaderopleiding Beleid en Beheer die zeggen het goed te kunnen gebruiken. Het gaat ons erom dat mensen gaan praten over medisch leiderschap en daar draagt het raamwerk aan bij. Artsen moet het begrip gaan omarmen. Leiderschap is geen hobby. Het hoort erbij als je als huisarts op welke manier dan ook een praktijk voert. Er is altijd wel iets aan de orde waarbij leiderschap een rol speelt. Je moet je aansluiten bij een keten, je moet mensen in dienst nemen, samenwerken met collega’s, ga maar door.’

Wat is er medisch aan medisch leiderschap? Wieringa: ‘Dat is een interessante vraag die nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Wij kwamen er voorlopig op uit dat het méér is dan ‘leiderschap in de zorg’. Iemand benoemde het als leiderschap in een context waarin mensen kunnen sterven. Dat heeft wat ons betreft wel de impact die hoort bij het arts zijn. Een leiderschap waarbij je je bewust bent van de organisatie, maar ook weet dat je met mensen bezig bent en dat dat diep kan raken. Het is een onderwerp waar nog veel meer over gezegd moet worden.’

Het Platform Medisch Leiderschap is ontstaan in 2012 en bestaat uit een groep jonge artsen die zich naast hun werk inzetten voor een ‘continue ontwikkeling van medisch leiderschap in elke fase van het arts-zijn’. Het Platform wordt ondersteund door het KNMG. Meer informatie op www.platformmedischleiderschap.nl.

Instroom mensen met arbeidsbeperking

22 september 2015

Onder het motto ‘Maak van een beperking een kracht’ start SSFH een serie pilots in het kader van de Participatiewet die per 1 januari 2015 van kracht is geworden. Met deze wet wil het kabinet mensen met een arbeidsbeperking weer aan het werk krijgen. Ook in de huisartsenzorg zijn hiervoor mogelijkheden, aldus SSFH. Huisartspraktijken en huisartsorganisaties die interesse hebben, kunnen zich aanmelden voor een pilot, waarbij samen met SSFH, het UWV en de gemeente of een sociaal werkbedrijf wordt gekeken wat past in jouw organisatie en wat wel of niet werkt. Voor de pilots is financiële ondersteuning beschikbaar. Flyer.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Onder het motto ‘Maak van een beperking een kracht’ start SSFH een serie pilots in het kader van de Participatiewet die per 1 januari 2015 van kracht is geworden. Met deze wet wil het kabinet mensen met een arbeidsbeperking weer aan het werk krijgen. Ook in de huisartsenzorg zijn hiervoor mogelijkheden, aldus SSFH. Huisartspraktijken en huisartsorganisaties die interesse hebben, kunnen zich aanmelden voor een pilot, waarbij samen met SSFH, het UWV en de gemeente of een sociaal werkbedrijf wordt gekeken wat past in jouw organisatie en wat wel of niet werkt. Voor de pilots is financiële ondersteuning beschikbaar. Flyer.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Wervingscampagne SSFH-project zij-instroom zorgprofessionals

11 september 2015

Begin oktober start de werving van kandidaten voor het SSFH-project zij-instroom voor 600 zorgprofessionals. Dat gebeurt met een arbeidsmarktcampagne: een wervingssite, een banner en leaflets voor huisartsen, POH’s en doktersassistenten. Doel van het project is 600 medewerkers uit andere zorgbranches te laten instromen in de huisartsenzorg. Afhankelijk van hun achtergrond is een kortere of langere aanvullende opleiding nodig waarmee de 600 nieuwe medewerkers uiterlijk in oktober 2016 moeten zijn gestart. Heel belangrijk natuurlijk is de beschikbaarheid van voldoende stage- en leerwerkplekken. De SSFH roept gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsenposten, edc’s en huisartsen op met elkaar in gesprek te gaan over hoe dit in de regio’s kan worden gerealiseerd. Meer informatie over het project vinden jullie op de website van SSFH.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Begin oktober start de werving van kandidaten voor het SSFH-project zij-instroom voor 600 zorgprofessionals. Dat gebeurt met een arbeidsmarktcampagne: een wervingssite, een banner en leaflets voor huisartsen, POH’s en doktersassistenten. Doel van het project is 600 medewerkers uit andere zorgbranches te laten instromen in de huisartsenzorg. Afhankelijk van hun achtergrond is een kortere of langere aanvullende opleiding nodig waarmee de 600 nieuwe medewerkers uiterlijk in oktober 2016 moeten zijn gestart. Heel belangrijk natuurlijk is de beschikbaarheid van voldoende stage- en leerwerkplekken. De SSFH roept gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsenposten, edc’s en huisartsen op met elkaar in gesprek te gaan over hoe dit in de regio’s kan worden gerealiseerd. Meer informatie over het project vinden jullie op de website van SSFH.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Werkgever belangrijker bij pensioencommunicatie

04 september 2015

De nieuwe Wet Pensioencommunicatie (ingegaan per 1 juli 2015) wil aan pensioengerechtigden een beter inzicht geven in de te verwachten pensioenuitkering en alles wat daarop van invloed is. De werkgever krijgt in de communicatie een belangrijke rol. Ook is het de bedoeling dat werkgevers en pensioenuitvoerders (fondsen en verzekeraars) meer samen gaan optrekken in de communicatie. De werkgeversvereniging AWVN stelde een informatieve Q&A op over de veranderingen die de Wet Pensioencommunicatie met zich meebrengt en wat de wet voor de werkgever betekent. Lees ook het AWVN-nieuwsbericht.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

De nieuwe Wet Pensioencommunicatie (ingegaan per 1 juli 2015) wil aan pensioengerechtigden een beter inzicht geven in de te verwachten pensioenuitkering en alles wat daarop van invloed is. De werkgever krijgt in de communicatie een belangrijke rol. Ook is het de bedoeling dat werkgevers en pensioenuitvoerders (fondsen en verzekeraars) meer samen gaan optrekken in de communicatie. De werkgeversvereniging AWVN stelde een informatieve Q&A op over de veranderingen die de Wet Pensioencommunicatie met zich meebrengt en wat de wet voor de werkgever betekent. Lees ook het AWVN-nieuwsbericht.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Reminder Stagefonds VWS

31 augustus 2015

Gezondheidscentra, praktijkhouders, huisartsenposten en andere organisaties die een door Calibris-erkend leerbedrijf zijn en doktersassistenten opleiden, kunnen dit jaar voor het eerst gebruikmaken van het Stagefonds van VWS voor een bijdrage in de kosten van de stagebegeleiding. Dit is een aanvullende vergoeding, bovenop de vergoeding van het SSFH. Als het goed is heb je inmiddels van Calibris een aanvraagformulier ontvangen dat uiterlijk 1 oktober 2015 moet zijn ingediend bij VWS. Ben je niet benaderd door Calibris, maar ben je wel een erkend leerbedrijf en leid je doktersassistenten op? Dan kun je de VWS-vergoeding zelf aanvragen via de website van het Stagefonds zorg (insturen vóór 1 oktober 2015). De VWS-vergoeding is door lobby van SSFH tot stand gekomen. De SSFH-bijdrage moet je altijd zelf aanvragen. Deze is alleen voor organisaties die onder de werkingssfeer van de Cao Huisartsenzorg vallen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Gezondheidscentra, praktijkhouders, huisartsenposten en andere organisaties die een door Calibris-erkend leerbedrijf zijn en doktersassistenten opleiden, kunnen dit jaar voor het eerst gebruikmaken van het Stagefonds van VWS voor een bijdrage in de kosten van de stagebegeleiding. Dit is een aanvullende vergoeding, bovenop de vergoeding van het SSFH. Als het goed is heb je inmiddels van Calibris een aanvraagformulier ontvangen dat uiterlijk 1 oktober 2015 moet zijn ingediend bij VWS. Ben je niet benaderd door Calibris, maar ben je wel een erkend leerbedrijf en leid je doktersassistenten op? Dan kun je de VWS-vergoeding zelf aanvragen via de website van het Stagefonds zorg (insturen vóór 1 oktober 2015). De VWS-vergoeding is door lobby van SSFH tot stand gekomen. De SSFH-bijdrage moet je altijd zelf aanvragen. Deze is alleen voor organisaties die onder de werkingssfeer van de Cao Huisartsenzorg vallen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Nieuwsbrief augustus SSFH

17 augustus 2015

Onlangs verscheen de SSFH-nieuwsbrief van augustus. In deze nieuwsbrief aandacht voor onder meer het plan om 600 zorgprofessionals uit andere zorgbranches te laten instromen, de vacaturemonitor voorjaar 2015, de transitie van de praktijkondersteuner Somatiek en het aanvragen van een bijdrage uit het stagefonds van VWS. De SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg) is zoals jullie weten een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties in de huisartsenzorg. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en activiteiten van de SSFH? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief, die viermaal per jaar verschijnt.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Onlangs verscheen de SSFH-nieuwsbrief van augustus. In deze nieuwsbrief aandacht voor onder meer het plan om 600 zorgprofessionals uit andere zorgbranches te laten instromen, de vacaturemonitor voorjaar 2015, de transitie van de praktijkondersteuner Somatiek en het aanvragen van een bijdrage uit het stagefonds van VWS. De SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg) is zoals jullie weten een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties in de huisartsenzorg. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en activiteiten van de SSFH? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief, die viermaal per jaar verschijnt.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Werkgevers in beroep tegen ANW-uitspraak kantonrechters

13 augustus 2015

Enkele medewerkers van drie huisartsenposten (Zeeland, Rijnland, Den Haag) procedeerden tegen hun werkgever omdat ze het niet eens waren met de landelijke afspraak van begin 2014 om over een periode van maximaal 2,5 jaar met terugwerkende kracht de ANW-vergoeding over vakantiedagen te betalen. Het overgrote deel van de medewerkers van huisartsenposten heeft daarover wel een overeenkomst met de werkgever gesloten. Drie kantonrechters, Middelburg, Den Haag en Leiden, stelden de werkgevers recent in het ongelijk. Dezer dagen besloten de drie werkgevers in overleg met InEen tegen deze uitspraken in beroep te gaan. De werkgevers en InEen zijn van mening dat de kantonrechters onvoldoende recht gedaan hebben aan het karakter van de cao en de wijze waarop sociale partners daaraan uitvoering hebben gegeven.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Enkele medewerkers van drie huisartsenposten (Zeeland, Rijnland, Den Haag) procedeerden tegen hun werkgever omdat ze het niet eens waren met de landelijke afspraak van begin 2014 om over een periode van maximaal 2,5 jaar met terugwerkende kracht de ANW-vergoeding over vakantiedagen te betalen. Het overgrote deel van de medewerkers van huisartsenposten heeft daarover wel een overeenkomst met de werkgever gesloten. Drie kantonrechters, Middelburg, Den Haag en Leiden, stelden de werkgevers recent in het ongelijk. Dezer dagen besloten de drie werkgevers in overleg met InEen tegen deze uitspraken in beroep te gaan. De werkgevers en InEen zijn van mening dat de kantonrechters onvoldoende recht gedaan hebben aan het karakter van de cao en de wijze waarop sociale partners daaraan uitvoering hebben gegeven.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Toelichting principeakkoord Cao Huisartsenzorg

13 augustus 2015

Twee weken geleden konden we jullie laten weten dat er een principeakkoord ligt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg (1 maart 2015 – 1 maart 2017). Graag geven onderhandelaars Maarten Stuker en Hansmaarten Bolle, namens de Cao-delegatie een nadere uitleg bij dit akkoord, waarin behalve over de salarisontwikkeling afspraken worden gemaakt over drie hoofdthema’s:

 • Kwaliteit en inzetbaarheid van medewerkers
 • Veilig en gezond werken
 • Vitaliteit en levensfasebewust personeelsbeleid

Op de algemene ledenvergadering van 16 september wordt het principeakkoord in stemming gebracht bij de InEen-leden die de Cao Huisartsenzorg volgen. Lees de toelichting principeakkoord

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Twee weken geleden konden we jullie laten weten dat er een principeakkoord ligt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg (1 maart 2015 – 1 maart 2017). Graag geven onderhandelaars Maarten Stuker en Hansmaarten Bolle, namens de Cao-delegatie een nadere uitleg bij dit akkoord, waarin behalve over de salarisontwikkeling afspraken worden gemaakt over drie hoofdthema’s:

 • Kwaliteit en inzetbaarheid van medewerkers
 • Veilig en gezond werken
 • Vitaliteit en levensfasebewust personeelsbeleid

Op de algemene ledenvergadering van 16 september wordt het principeakkoord in stemming gebracht bij de InEen-leden die de Cao Huisartsenzorg volgen. Lees de toelichting principeakkoord

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Stagefonds VWS

05 augustus 2015

Gezondheidscentra, praktijkhouders, huisartsenposten en andere organisaties die een door Calibris-erkend leerbedrijf zijn en doktersassistenten opleiden, kunnen dit jaar voor het eerst gebruikmaken van het Stagefonds van VWS en in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van de stagebegeleiding. Dit is een aanvullende vergoeding, bovenop de vergoeding van het SSFH. Op haar website legt SSFH de procedure uit. Als het goed is heb je in mei of juni een brief ontvangen van Calibris. In dat geval ontvang je half augustus een aanvraagformulier dat uiterlijk 1 oktober 2015 moet zijn ingediend bij VWS. Ben je niet benaderd door Calibris, maar ben je wel een erkend leerbedrijf en leid je doktersassistenten op? Dan kun je de VWS-vergoeding vanaf 15 augustus zelf aanvragen via de website van het Stagefonds zorg. Hier staan dan de formulieren voor subsidieronde 2015. Insturen vóór 1 oktober 2015. De VWS-vergoeding is door lobby van SSFH tot stand gekomen. De SSFH-bijdrage moet je altijd zelf aanvragen. Hiervoor komen alleen organisaties die onder de werkingssfeer van de Cao Huisartsenzorg vallen in aanmerking.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Gezondheidscentra, praktijkhouders, huisartsenposten en andere organisaties die een door Calibris-erkend leerbedrijf zijn en doktersassistenten opleiden, kunnen dit jaar voor het eerst gebruikmaken van het Stagefonds van VWS en in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van de stagebegeleiding. Dit is een aanvullende vergoeding, bovenop de vergoeding van het SSFH. Op haar website legt SSFH de procedure uit. Als het goed is heb je in mei of juni een brief ontvangen van Calibris. In dat geval ontvang je half augustus een aanvraagformulier dat uiterlijk 1 oktober 2015 moet zijn ingediend bij VWS. Ben je niet benaderd door Calibris, maar ben je wel een erkend leerbedrijf en leid je doktersassistenten op? Dan kun je de VWS-vergoeding vanaf 15 augustus zelf aanvragen via de website van het Stagefonds zorg. Hier staan dan de formulieren voor subsidieronde 2015. Insturen vóór 1 oktober 2015. De VWS-vergoeding is door lobby van SSFH tot stand gekomen. De SSFH-bijdrage moet je altijd zelf aanvragen. Hiervoor komen alleen organisaties die onder de werkingssfeer van de Cao Huisartsenzorg vallen in aanmerking.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Principeakkoord Cao Huisartsenzorg bereikt

24 juli 2015

Op dinsdag 21 juli 2015 hebben partijen een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. De Cao heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017. Werknemerspartijen NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO en werkgeverspartijen LHV en InEen zijn verheugd over dit feit en hebben er vertrouwen in dat zij hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun respectievelijke achterbannen.

Salarisontwikkeling
Per 1 maart 2015 is een salarisverhoging afgesproken van 1,5 procent. Per 1 januari 2016 worden alle salarisstappen met €20,00 bruto verhoogd, waarna per 1 april 2016 een salarisverhoging van 1,1 procent volgt. Tot slot vindt per 1 januari 2017 een verhoging met 0,5 procent plaats.

Vitaliteit en levensfasebewust personeelsbeleid
Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over vitaliteit en een levensfasebewust personeelsbeleid in de huisartsenzorg. In dit kader vervalt vanaf 62 jaar de verplichting tot het doen van nachtdiensten en het wordt mogelijk om jaarlijks vakantie-uren te kopen of verkopen. De extra bovenwettelijke vakantie-uren voor werknemers van 50 jaar en ouder komen met ingang van 1 januari 2016 te vervallen. Voor werknemers die nu al recht hebben op extra vakantie-uren op basis van hun leeftijd, geldt een overgangsregeling.

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)
Besloten is dat de bijdrage aan het Sociaal Fonds Huisartsenzorg omlaag gaat en dat werknemers ook mee gaan betalen aan het fonds. Per 1 april 2016 gaat de totale premie omlaag van 0,8 procent van het pensioengevend salaris naar 0,7 procent. Hiervan nemen de werkgevers 0,6 procent voor hun rekening en de werknemers 0,1 procent. Afgesproken is bovendien dat het sociaal fonds een onderzoek uitvoert naar de functie van triagist op de huisartsenposten. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn de belastbaarheid, de arbeidsomstandigheden en de functiewaardering.

Reparatie duur en opbouw WW en WGA
Per 1 januari 2016 wordt stapsgewijs de duur en opbouw van de WW afgebouwd van 38 maanden naar 24 maanden. In de Stichting van de Arbeid is afgesproken dat hiervoor een reparatiemaatregel komt in de vorm van een private verzekering. In het principeakkoord is afgesproken dat deze 50/50 door werkgevers en werknemers zal worden betaald.

Stagevergoeding
Partijen erkennen het belang van het investeren in het opleiden van werknemers voor de sector huisartsenzorg. Afgesproken is dat de stagevergoeding met ingang van 1 mei 2015 omhoog gaat van € 100 naar € 150 bruto per maand. Deze vergoeding wordt door het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) rechtstreeks aan de stagiair uitbetaald.

Lees voor meer informatie en de overige afspraken het principe akkoord

[...]

Op dinsdag 21 juli 2015 hebben partijen een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. De Cao heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017. Werknemerspartijen NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO en werkgeverspartijen LHV en InEen zijn verheugd over dit feit en hebben er vertrouwen in dat zij hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun respectievelijke achterbannen.

Salarisontwikkeling
Per 1 maart 2015 is een salarisverhoging afgesproken van 1,5 procent. Per 1 januari 2016 worden alle salarisstappen met €20,00 bruto verhoogd, waarna per 1 april 2016 een salarisverhoging van 1,1 procent volgt. Tot slot vindt per 1 januari 2017 een verhoging met 0,5 procent plaats.

Vitaliteit en levensfasebewust personeelsbeleid
Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over vitaliteit en een levensfasebewust personeelsbeleid in de huisartsenzorg. In dit kader vervalt vanaf 62 jaar de verplichting tot het doen van nachtdiensten en het wordt mogelijk om jaarlijks vakantie-uren te kopen of verkopen. De extra bovenwettelijke vakantie-uren voor werknemers van 50 jaar en ouder komen met ingang van 1 januari 2016 te vervallen. Voor werknemers die nu al recht hebben op extra vakantie-uren op basis van hun leeftijd, geldt een overgangsregeling.

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)
Besloten is dat de bijdrage aan het Sociaal Fonds Huisartsenzorg omlaag gaat en dat werknemers ook mee gaan betalen aan het fonds. Per 1 april 2016 gaat de totale premie omlaag van 0,8 procent van het pensioengevend salaris naar 0,7 procent. Hiervan nemen de werkgevers 0,6 procent voor hun rekening en de werknemers 0,1 procent. Afgesproken is bovendien dat het sociaal fonds een onderzoek uitvoert naar de functie van triagist op de huisartsenposten. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn de belastbaarheid, de arbeidsomstandigheden en de functiewaardering.

Reparatie duur en opbouw WW en WGA
Per 1 januari 2016 wordt stapsgewijs de duur en opbouw van de WW afgebouwd van 38 maanden naar 24 maanden. In de Stichting van de Arbeid is afgesproken dat hiervoor een reparatiemaatregel komt in de vorm van een private verzekering. In het principeakkoord is afgesproken dat deze 50/50 door werkgevers en werknemers zal worden betaald.

Stagevergoeding
Partijen erkennen het belang van het investeren in het opleiden van werknemers voor de sector huisartsenzorg. Afgesproken is dat de stagevergoeding met ingang van 1 mei 2015 omhoog gaat van € 100 naar € 150 bruto per maand. Deze vergoeding wordt door het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) rechtstreeks aan de stagiair uitbetaald.

Lees voor meer informatie en de overige afspraken het principe akkoord

Start kaderopleidingen van het LUMC Najaar 2015

29 juni 2015

Dit najaar start de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC met drie kaderopleidingen voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Te weten: Beleid & Beheer en Ouderengeneeskunde (huisartsen) en Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn (specialisten ouderengeneeskunde). Meer informatie en data staan op de website van Boerhaave Nascholing.

[...]

Dit najaar start de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC met drie kaderopleidingen voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Te weten: Beleid & Beheer en Ouderengeneeskunde (huisartsen) en Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn (specialisten ouderengeneeskunde). Meer informatie en data staan op de website van Boerhaave Nascholing.

SSFH is een volwassen arbeidsmarktfonds geworden

26 juni 2015

SSFHHet gangbare beeld is niet meer de eenmanspraktijk met doktersassistente. Anno 2015 sturen huisartsen steeds vaker een groeiend team van medewerkers aan. Meer en meer worden huisartsen echte ondernemers. De SSFH biedt daarbij belangrijke ondersteuning. Fondsmanager Ivo Zuidervaart geeft voorbeelden.

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) werd eind 2012 opgericht vanuit de CAO Huisartsenzorg. Huisartsen en huisartsenposten die onder deze CAO vallen betalen jaarlijks een werkgeversbijdrage. ‘Neem de introductie van de praktijkverpleegkundige die in volle gang is’, aldus Zuidervaart. ‘Wat betekent dat voor de huidige praktijkondersteuners? Hoe gaat dat in de praktijk werken? En als wij deze vraagstukken niet oppakken, wie dan wel?’ De SSFH is de startfase voorbij. De grote ambitie van het fonds – waarin LHV, InEen, NVDA, NVvPO, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn bestuurlijk zijn vertegenwoordigd – is een gezonde arbeidsmarkt. Daarbij horen voldoende instroom van goed opgeleid ondersteunend personeel, voldoende stageplaatsen en een veilige werkomgeving. Op al deze punten doet de SSFH onderzoek en worden activiteiten ontplooid. In de flyer die één dezer dagen bij de huisartsen op de mat valt, licht de SSFH haar programma toe.

Zij-instromers werven
Zuidervaart: ‘We houden voor de huisartsen de arbeidsmarkt in de gaten. Onze halfjaarlijkse vacaturemonitor laat zien dat de markt voor doktersassistenten zo langzamerhand stabiliseert, maar dat er op het gebied van praktijkondersteuning nog onvoldoende aanbod is.’ Daarom werkt SSFH aan de zijinstroom van gekwalificeerde medewerkers uit andere zorgsectoren waar juist wordt gesaneerd, zoals de langdurige zorg.’ Daarbij, zegt Zuidervaart, spelen ook de huisartsen zelf een rol, namelijk door het aanbieden van stageplekken en begeleiding. ‘We horen wel de kritiek dat opleidingen onvoldoende matchen met de vraag, maar juist stages dragen enorm bij aan het opdoen van de noodzakelijke praktijkervaring!’ .’ De SSFH-vergoedingen voor stagebegeleiders* en stagiairs stimuleren het beschikbaar stellen van stageplaatsen, en dankzij de SSFH is dit jaar ook het Stagefonds Zorg voor het eerst ook voor de huisartsenzorg beschikbaar.

Agressie tegen zorgverleners
Het is de SSFH nadrukkelijk ook te doen om duurzame inzet van mensen en dus om veilig werken. Zuidervaart: ‘We ontwikkelen praktische HR-tools, zorgen voor geactualiseerde Arbo-catalogi, en zijn ook bezig met het onderwerp agressie.’ Vorig jaar bleek uit SSFH-onderzoek dat agressie helaas ook in de huisartsenzorg voorkomt. Meestal gaat het dan om verbale agressie, maar ook andere vormen komen voor. Bijna iedereen (96%) voelt zich veilig, wel geeft één op de zeven medewerkers aan een periode van verminderd functioneren te hebben gehad als gevolg van agressie. In antwoord daarop lanceerde de SSFH het programma Veilig werken in de huisartsenzorg (aansluitend bij het landelijke actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ ). Dit najaar zijn, naast een website over dit onderwerp, onder het motto ‘Wees duidelijk over agressie’ regiobijeenkomsten te verwachten waarin organisatorische handvatten worden gegeven om agressie op te vangen en terug te dringen. Ook worden trainingen aangeboden hoe te handelen bij agressie en dit te voorkomen (met trainingsacteurs).

*De vergoeding voor stagebegeleiding is niet verhoogd

[...]

SSFHHet gangbare beeld is niet meer de eenmanspraktijk met doktersassistente. Anno 2015 sturen huisartsen steeds vaker een groeiend team van medewerkers aan. Meer en meer worden huisartsen echte ondernemers. De SSFH biedt daarbij belangrijke ondersteuning. Fondsmanager Ivo Zuidervaart geeft voorbeelden.

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) werd eind 2012 opgericht vanuit de CAO Huisartsenzorg. Huisartsen en huisartsenposten die onder deze CAO vallen betalen jaarlijks een werkgeversbijdrage. ‘Neem de introductie van de praktijkverpleegkundige die in volle gang is’, aldus Zuidervaart. ‘Wat betekent dat voor de huidige praktijkondersteuners? Hoe gaat dat in de praktijk werken? En als wij deze vraagstukken niet oppakken, wie dan wel?’ De SSFH is de startfase voorbij. De grote ambitie van het fonds – waarin LHV, InEen, NVDA, NVvPO, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn bestuurlijk zijn vertegenwoordigd – is een gezonde arbeidsmarkt. Daarbij horen voldoende instroom van goed opgeleid ondersteunend personeel, voldoende stageplaatsen en een veilige werkomgeving. Op al deze punten doet de SSFH onderzoek en worden activiteiten ontplooid. In de flyer die één dezer dagen bij de huisartsen op de mat valt, licht de SSFH haar programma toe.

Zij-instromers werven
Zuidervaart: ‘We houden voor de huisartsen de arbeidsmarkt in de gaten. Onze halfjaarlijkse vacaturemonitor laat zien dat de markt voor doktersassistenten zo langzamerhand stabiliseert, maar dat er op het gebied van praktijkondersteuning nog onvoldoende aanbod is.’ Daarom werkt SSFH aan de zijinstroom van gekwalificeerde medewerkers uit andere zorgsectoren waar juist wordt gesaneerd, zoals de langdurige zorg.’ Daarbij, zegt Zuidervaart, spelen ook de huisartsen zelf een rol, namelijk door het aanbieden van stageplekken en begeleiding. ‘We horen wel de kritiek dat opleidingen onvoldoende matchen met de vraag, maar juist stages dragen enorm bij aan het opdoen van de noodzakelijke praktijkervaring!’ .’ De SSFH-vergoedingen voor stagebegeleiders* en stagiairs stimuleren het beschikbaar stellen van stageplaatsen, en dankzij de SSFH is dit jaar ook het Stagefonds Zorg voor het eerst ook voor de huisartsenzorg beschikbaar.

Agressie tegen zorgverleners
Het is de SSFH nadrukkelijk ook te doen om duurzame inzet van mensen en dus om veilig werken. Zuidervaart: ‘We ontwikkelen praktische HR-tools, zorgen voor geactualiseerde Arbo-catalogi, en zijn ook bezig met het onderwerp agressie.’ Vorig jaar bleek uit SSFH-onderzoek dat agressie helaas ook in de huisartsenzorg voorkomt. Meestal gaat het dan om verbale agressie, maar ook andere vormen komen voor. Bijna iedereen (96%) voelt zich veilig, wel geeft één op de zeven medewerkers aan een periode van verminderd functioneren te hebben gehad als gevolg van agressie. In antwoord daarop lanceerde de SSFH het programma Veilig werken in de huisartsenzorg (aansluitend bij het landelijke actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ ). Dit najaar zijn, naast een website over dit onderwerp, onder het motto ‘Wees duidelijk over agressie’ regiobijeenkomsten te verwachten waarin organisatorische handvatten worden gegeven om agressie op te vangen en terug te dringen. Ook worden trainingen aangeboden hoe te handelen bij agressie en dit te voorkomen (met trainingsacteurs).

*De vergoeding voor stagebegeleiding is niet verhoogd

Terugblik op de netwerkbijeenkomst P&O

18 juni 2015

Op 1 juni 2015 was er weer een geslaagde netwerkbijeenkomst P&O. Twee onderwerpen stonden centraal. Allereerst de wijzigingen in de Wet werk en zekerheid, die per 1 juli 2015 van kracht worden. Mr. Frederique Hoppers (Dirkzwager advocaten) gaf onder anderen een toelichting op de invoering van de wettelijk verplichte transitievergoeding en de wijzigingen in de ketenregeling. Ten tweede werd er gediscussieerd over de arbeidsmarktprojecten van de SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg). Eén daarvan is het zorgen voor instroom van 600 extra zorgprofessionals uit andere zorgbranches naar de huisartsenzorg om de groeiende zorgvraag het hoofd te kunnen bieden. De aanwezigen werden uitgenodigd mee te denken over wat er nodig is om extra stage- en werkervaringsplaatsen te realiseren in het kader van de bij/omscholingstrajecten tot doktersassistent, POH-S en POH-GGZ. We doen een nadrukkelijk beroep op huisartsenposten, gezondheidscentra, zorggroepen en EDC’s extra stage- en werkervaringsplaatsen beschikbaar te stellen! Lees de presentaties van Frederique Hoppers en de SSFH.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Op 1 juni 2015 was er weer een geslaagde netwerkbijeenkomst P&O. Twee onderwerpen stonden centraal. Allereerst de wijzigingen in de Wet werk en zekerheid, die per 1 juli 2015 van kracht worden. Mr. Frederique Hoppers (Dirkzwager advocaten) gaf onder anderen een toelichting op de invoering van de wettelijk verplichte transitievergoeding en de wijzigingen in de ketenregeling. Ten tweede werd er gediscussieerd over de arbeidsmarktprojecten van de SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg). Eén daarvan is het zorgen voor instroom van 600 extra zorgprofessionals uit andere zorgbranches naar de huisartsenzorg om de groeiende zorgvraag het hoofd te kunnen bieden. De aanwezigen werden uitgenodigd mee te denken over wat er nodig is om extra stage- en werkervaringsplaatsen te realiseren in het kader van de bij/omscholingstrajecten tot doktersassistent, POH-S en POH-GGZ. We doen een nadrukkelijk beroep op huisartsenposten, gezondheidscentra, zorggroepen en EDC’s extra stage- en werkervaringsplaatsen beschikbaar te stellen! Lees de presentaties van Frederique Hoppers en de SSFH.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Eerste Kamer neemt Wet verhoging AOW-leeftijd aan

18 juni 2015

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer met ruime meerderheid (51 voor en 23 tegen) ingestemd met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens de nieuwe wet wordt de AOW-leeftijd vanaf 2016 in stappen van drie maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van vier maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Bekijk de tabel die het ministerie van Sociale Zaken hanteert. Tegelijk wordt het voor werkgevers makkelijker om AOW’ers in dienst te houden of te nemen. Afgelopen maart ging de Tweede Kamer akkoord met een wetsvoorstel daartoe; dit voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

Dit beticht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer met ruime meerderheid (51 voor en 23 tegen) ingestemd met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens de nieuwe wet wordt de AOW-leeftijd vanaf 2016 in stappen van drie maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van vier maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Bekijk de tabel die het ministerie van Sociale Zaken hanteert. Tegelijk wordt het voor werkgevers makkelijker om AOW’ers in dienst te houden of te nemen. Afgelopen maart ging de Tweede Kamer akkoord met een wetsvoorstel daartoe; dit voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

Dit beticht is overgenomen uit het weekbericht.

Hard werken aan kwaliteit en instroom

04 juni 2015

Door de veranderingen in de huisartsenzorg en de uitbreiding van taken is er de komende tijd behoefte aan extra ondersteunend personeel. Helaas neemt het aanbod aan ondersteunend  personeel juist af en is er kortom extra inspanning nodig om aan de vraag tegemoet te kunnen komen. Daarom gaat de SSFH zich inspannen om 600 extra medewerkers te werven uit andere zorgbranches, waar juist een overschot aan personeel ontstaat. Met subsidie van de ministeries van VWS en Sociale zaken gaat een wervingscampagne van start. Maar let op: het project kan alleen slagen als gezondheidscentra, huisartsenposten, zorggroepen, EDC’s en huisartsen bereid zijn extra stage- en leerwerkplekken beschikbaar te stellen.  We roepen jullie op in de regio met elkaar in overleg te gaan om dit te realiseren. Lees verder. De krappe arbeidsmarkt voor ondersteunend personeel bleek ook uit de 15e editie van de Vacaturemonitor doktersassistenten die begin mei verscheen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Door de veranderingen in de huisartsenzorg en de uitbreiding van taken is er de komende tijd behoefte aan extra ondersteunend personeel. Helaas neemt het aanbod aan ondersteunend  personeel juist af en is er kortom extra inspanning nodig om aan de vraag tegemoet te kunnen komen. Daarom gaat de SSFH zich inspannen om 600 extra medewerkers te werven uit andere zorgbranches, waar juist een overschot aan personeel ontstaat. Met subsidie van de ministeries van VWS en Sociale zaken gaat een wervingscampagne van start. Maar let op: het project kan alleen slagen als gezondheidscentra, huisartsenposten, zorggroepen, EDC’s en huisartsen bereid zijn extra stage- en leerwerkplekken beschikbaar te stellen.  We roepen jullie op in de regio met elkaar in overleg te gaan om dit te realiseren. Lees verder. De krappe arbeidsmarkt voor ondersteunend personeel bleek ook uit de 15e editie van de Vacaturemonitor doktersassistenten die begin mei verscheen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Hard werken aan kwaliteit en instroom

29 mei 2015

Door de veranderingen in de huisartsenzorg en de uitbreiding van taken is er de komende tijd behoefte aan extra ondersteunend personeel. Het aanbod aan ondersteunend personeel neemt juist af. Als er geen extra inspanning wordt geleverd zullen de bestaande tekorten alleen maar groter worden.

Op dit moment neem het aanbod van ondersteunend personeel in de huisartsenzorg alleen maar af. Oorzaken daarvoor zijn:

 • Mismatch kwaliteit/aanbod: minder geschikte medewerkers.
 • Gebrek aan stageplaatsen: minder ondersteunende zorgverleners in opleiding.
 • Onduidelijkheid over de opleiding POH-S: minder ondersteunende zorgverleners in opleiding.
 • Vergrijzing: grotere uitstroom en dus een hogere vervangingsvraag.

De SSFH gaat zich inspannen om 600 extra medewerkers te werven uit andere zorgbranches, waar nu en de komende tijd een overschot aan personeel ontstaat. Concreet gaat het om 150 doktersassistenten, 200 praktijkondersteuners somatiek/praktijkverpleegkundigen en 250 praktijkondersteuners GGZ. De 600 nieuwe medewerkers moeten uiterlijk oktober 2016 met een opleiding gestart zijn. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VWS hebben voor dit wervingstraject een subsidie versterkt.

Het project kan alleen slagen als gezondheidscentra, huisartsenposten, zorggroepen, EDC’s en huisartsen bereid zijn extra stage- en leerwerkplekken beschikbaar te stellen om de nieuwe medewerkers te laten instromen. Zij worden dan ook opgeroepen om met elkaar te overleggen over hoe dit in de regio’s gerealiseerd kan worden.

De werving van potentiele kandidaten start volgens planning dit najaar 2015. Er wordt een arbeidsmarktcampagne ontwikkeld waarin de eerstelijnszorg wordt neergezet als een aantrekkelijke sector om in te werken. Ook komt er een wervingssite. De nieuwe medewerkers kunnen afhankelijk van hun achtergrond meteen solliciteren of zich aanmelden voor een (verkorte) opleiding. De extra stage- en leerwerkplekken moeten daarom in het najaar beschikbaar komen.

Neem voor meer informatie over het project contact op met projectleider Anne van Riet-Keulen. In de loop van juni komt een factsheet beschikbaar.

[...]

Door de veranderingen in de huisartsenzorg en de uitbreiding van taken is er de komende tijd behoefte aan extra ondersteunend personeel. Het aanbod aan ondersteunend personeel neemt juist af. Als er geen extra inspanning wordt geleverd zullen de bestaande tekorten alleen maar groter worden.

Op dit moment neem het aanbod van ondersteunend personeel in de huisartsenzorg alleen maar af. Oorzaken daarvoor zijn:

 • Mismatch kwaliteit/aanbod: minder geschikte medewerkers.
 • Gebrek aan stageplaatsen: minder ondersteunende zorgverleners in opleiding.
 • Onduidelijkheid over de opleiding POH-S: minder ondersteunende zorgverleners in opleiding.
 • Vergrijzing: grotere uitstroom en dus een hogere vervangingsvraag.

De SSFH gaat zich inspannen om 600 extra medewerkers te werven uit andere zorgbranches, waar nu en de komende tijd een overschot aan personeel ontstaat. Concreet gaat het om 150 doktersassistenten, 200 praktijkondersteuners somatiek/praktijkverpleegkundigen en 250 praktijkondersteuners GGZ. De 600 nieuwe medewerkers moeten uiterlijk oktober 2016 met een opleiding gestart zijn. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VWS hebben voor dit wervingstraject een subsidie versterkt.

Het project kan alleen slagen als gezondheidscentra, huisartsenposten, zorggroepen, EDC’s en huisartsen bereid zijn extra stage- en leerwerkplekken beschikbaar te stellen om de nieuwe medewerkers te laten instromen. Zij worden dan ook opgeroepen om met elkaar te overleggen over hoe dit in de regio’s gerealiseerd kan worden.

De werving van potentiele kandidaten start volgens planning dit najaar 2015. Er wordt een arbeidsmarktcampagne ontwikkeld waarin de eerstelijnszorg wordt neergezet als een aantrekkelijke sector om in te werken. Ook komt er een wervingssite. De nieuwe medewerkers kunnen afhankelijk van hun achtergrond meteen solliciteren of zich aanmelden voor een (verkorte) opleiding. De extra stage- en leerwerkplekken moeten daarom in het najaar beschikbaar komen.

Neem voor meer informatie over het project contact op met projectleider Anne van Riet-Keulen. In de loop van juni komt een factsheet beschikbaar.

SSFH verhoogt stagevergoeding

27 mei 2015

Ondersteunend personeel in de huisartsenzorg krijgt een steeds breder takenpakket. Goed opgeleide doktersassistenten en praktijkondersteuners zijn van belang. Een leerzame stage is hiervoor essentieel. Om te stimuleren dat er meer stageplaatsen komen, verstrekt de SSFH een stagevergoeding aan de stagiair en een vergoeding aan de werkgever voor de praktijkbegeleiding. Het SSFH-bestuur heeft per 1 mei 2015 de stagevergoeding verhoogd van €100 naar €150 per maand. De verhoging van de stagevergoeding komt voort uit een afspraak uit de cao Huisartsenzorg. De stagiair ontvangt dus over de stagemaanden vanaf 1 mei 2015 een vergoeding van €150 bruto . De vergoeding voor de praktijkbegeleiding aan de werkgever blijft €100 bruto per maand. Meer informatie

[...]

Ondersteunend personeel in de huisartsenzorg krijgt een steeds breder takenpakket. Goed opgeleide doktersassistenten en praktijkondersteuners zijn van belang. Een leerzame stage is hiervoor essentieel. Om te stimuleren dat er meer stageplaatsen komen, verstrekt de SSFH een stagevergoeding aan de stagiair en een vergoeding aan de werkgever voor de praktijkbegeleiding. Het SSFH-bestuur heeft per 1 mei 2015 de stagevergoeding verhoogd van €100 naar €150 per maand. De verhoging van de stagevergoeding komt voort uit een afspraak uit de cao Huisartsenzorg. De stagiair ontvangt dus over de stagemaanden vanaf 1 mei 2015 een vergoeding van €150 bruto . De vergoeding voor de praktijkbegeleiding aan de werkgever blijft €100 bruto per maand. Meer informatie

Huisartsenzorg onderdeel arbeidsmarktonderzoek zorgsector

19 mei 2015

Voor het eerst gaat de huisartsenzorg dit jaar mee in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). VWS en de brancheorganisaties in zorg en welzijn houden via dit onderzoeksprogramma al jaren de ontwikkelingen op dit deel van de arbeidsmarkt in de gaten. Dankzij SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg) wordt de huisartsenzorg nu ook meegenomen. Hierdoor krijgen InEen en de LHV beschikking over betere en beter vergelijkbare informatie over de huisartsenzorg. Op dit moment vindt een telefonisch onderzoek plaats onder werkgevers. Mocht je gebeld worden, dan stellen wij je deelname bijzonder op prijs. De vragen gaan met name over de samenstelling van het personeelsbestand, scholing, samenwerking en de gevolgen van beleidsmaatregelen van de overheid. Later dit jaar volgt een schriftelijke enquête onder medewerkers. De resultaten van het onderzoek komen dit najaar beschikbaar. Aan de hand daarvan kunnen InEen, de LHV en SSFH gericht verder werken aan een betere arbeidsmarkt voor de huisartsenzorg.
Meer informatie

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Voor het eerst gaat de huisartsenzorg dit jaar mee in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). VWS en de brancheorganisaties in zorg en welzijn houden via dit onderzoeksprogramma al jaren de ontwikkelingen op dit deel van de arbeidsmarkt in de gaten. Dankzij SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg) wordt de huisartsenzorg nu ook meegenomen. Hierdoor krijgen InEen en de LHV beschikking over betere en beter vergelijkbare informatie over de huisartsenzorg. Op dit moment vindt een telefonisch onderzoek plaats onder werkgevers. Mocht je gebeld worden, dan stellen wij je deelname bijzonder op prijs. De vragen gaan met name over de samenstelling van het personeelsbestand, scholing, samenwerking en de gevolgen van beleidsmaatregelen van de overheid. Later dit jaar volgt een schriftelijke enquête onder medewerkers. De resultaten van het onderzoek komen dit najaar beschikbaar. Aan de hand daarvan kunnen InEen, de LHV en SSFH gericht verder werken aan een betere arbeidsmarkt voor de huisartsenzorg.
Meer informatie

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Ministerie SZW maakt uitvoeringsregels Wwz bekend

13 mei 2015

Op 11 mei 2015 zijn eindelijk de uitvoeringsregelingen bij de Wet werk en zekerheid gepubliceerd: de Ontslagregeling, min of meer de opvolger van het Ontslagbesluit, het Besluit overgangsrecht transitievergoeding, het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten transitievergoeding en de Regeling UWV ontslagprocedure.
Het wachten is nu alleen nog op het overgangsrecht bij de transitievergoeding voor de tussenpoos bij contracten voor bepaalde tijd. Dit overgangsrecht maakt deel uit van het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies dat op 26 mei aanstaande door de Eerste Kamer wordt behandeld.
Klik hier voor het nieuwsbericht met de hoofdlijnen van de gepubliceerde uitvoeringsregelingen

Verdere informatie over de Wwz
een overzicht van de data waarop de verschillende wijzigingen in werking (gaan) treden
veel gestelde vragen (en natuurlijk de antwoorden daarop) die ons de afgelopen tijd bereikten

[...]

Op 11 mei 2015 zijn eindelijk de uitvoeringsregelingen bij de Wet werk en zekerheid gepubliceerd: de Ontslagregeling, min of meer de opvolger van het Ontslagbesluit, het Besluit overgangsrecht transitievergoeding, het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten transitievergoeding en de Regeling UWV ontslagprocedure.
Het wachten is nu alleen nog op het overgangsrecht bij de transitievergoeding voor de tussenpoos bij contracten voor bepaalde tijd. Dit overgangsrecht maakt deel uit van het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies dat op 26 mei aanstaande door de Eerste Kamer wordt behandeld.
Klik hier voor het nieuwsbericht met de hoofdlijnen van de gepubliceerde uitvoeringsregelingen

Verdere informatie over de Wwz
een overzicht van de data waarop de verschillende wijzigingen in werking (gaan) treden
veel gestelde vragen (en natuurlijk de antwoorden daarop) die ons de afgelopen tijd bereikten

Scholingsaanbod voor doktersassistenten

21 april 2015

De NVDA heeft onlangs haar scholingsaanbod voor doktersassistenten gepresenteerd. Op het programma staan bijvoorbeeld scholingen als Voorkomen van agressie, Triage in de dagpraktijk, Motiverende gespreksvoering, NHG-Standaarden Buikklachten en Begeleide intervisie. De scholingen richten zich op versterking van de competenties uit het Beroepscompetentieprofiel Doktersassistent (2013) en is meestal geaccrediteerd. Meer informatie en aanmelden via de website van de NVDA.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

De NVDA heeft onlangs haar scholingsaanbod voor doktersassistenten gepresenteerd. Op het programma staan bijvoorbeeld scholingen als Voorkomen van agressie, Triage in de dagpraktijk, Motiverende gespreksvoering, NHG-Standaarden Buikklachten en Begeleide intervisie. De scholingen richten zich op versterking van de competenties uit het Beroepscompetentieprofiel Doktersassistent (2013) en is meestal geaccrediteerd. Meer informatie en aanmelden via de website van de NVDA.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

SSFH: aanbevelingen toekomst POH-s

07 april 2015

Nogmaals attenderen we jullie op het Project Transitiefase POH-s. Om in te kunnen spelen op de groei van complexe zorgvragen is een team nodig dat bestaat uit een huisarts, een praktijkverpleegkundige en een doktersassistent, aldus de beroepsgroepen in de huisartsenzorg. Op verzoek van de SSFH heeft het veld zich gebogen over de vraag hoe de overgang van de functie van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg somatiek (POH-s) naar die van de praktijkverpleegkundige goed kan verlopen. De ‘Eindrapportage Project Transitiefase POH-s’ met daarin verschillende aanbevelingen, is nu verschenen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Nogmaals attenderen we jullie op het Project Transitiefase POH-s. Om in te kunnen spelen op de groei van complexe zorgvragen is een team nodig dat bestaat uit een huisarts, een praktijkverpleegkundige en een doktersassistent, aldus de beroepsgroepen in de huisartsenzorg. Op verzoek van de SSFH heeft het veld zich gebogen over de vraag hoe de overgang van de functie van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg somatiek (POH-s) naar die van de praktijkverpleegkundige goed kan verlopen. De ‘Eindrapportage Project Transitiefase POH-s’ met daarin verschillende aanbevelingen, is nu verschenen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

AWVN-Workshop Werkkostenregeling

01 april 2015

Op donderdagmiddag 23 april organiseert werkgeversvereniging AWVN een workshop over de werkkostenregeling (WKR) die sinds januari van kracht is. Specialisten van AWVN praten jullie bij over de praktische aspecten van de WKR en het implementeren ervan. De WKR houdt, zoals jullie weten, in dat je naast de gerichte vrijstellingen, beschikt over een vrij besteedbare ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom; bij overschrijding van de vrije ruimte volgt een eindheffing van 80%. De AWVN-workshop vindt plaats in Hoevelaken (13.00-17.00 uur) en biedt goede informatie voor HR-medewerkers en medewerkers van de (salaris)administratie. De deelnamekosten bedragen 250 euro voor AWVN-leden en 350 euro voor niet-leden. Meer informatie en aanmelden.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Op donderdagmiddag 23 april organiseert werkgeversvereniging AWVN een workshop over de werkkostenregeling (WKR) die sinds januari van kracht is. Specialisten van AWVN praten jullie bij over de praktische aspecten van de WKR en het implementeren ervan. De WKR houdt, zoals jullie weten, in dat je naast de gerichte vrijstellingen, beschikt over een vrij besteedbare ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom; bij overschrijding van de vrije ruimte volgt een eindheffing van 80%. De AWVN-workshop vindt plaats in Hoevelaken (13.00-17.00 uur) en biedt goede informatie voor HR-medewerkers en medewerkers van de (salaris)administratie. De deelnamekosten bedragen 250 euro voor AWVN-leden en 350 euro voor niet-leden. Meer informatie en aanmelden.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

SSFH: aanbevelingen toekomst POH-s

24 maart 2015

Om in te kunnen spelen op de groei van complexe zorgvragen is een team nodig dat bestaat uit een huisarts, een praktijkverpleegkundige en een doktersassistent, aldus de beroepsgroepen in de huisarsenzorg. Op verzoek van de SSFH heeft het veld zich gebogen over de vraag hoe de overgang van de functie van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg somatiek (POH-s) naar die van de praktijkverpleegkundige goed kan verlopen. Dit heeft geresulteerd in de ‘Eindrapportage Project Transitiefase POH-s’. De SSFH heeft de acht aanbevelingen overgenomen. De aanbevelingen houden onder meer in dat de POH-s de kans moet krijgen zich op een passende manier te ontwikkelen tot (het niveau van) praktijkverpleegkundige. Lees het persbericht van de SSFH.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Om in te kunnen spelen op de groei van complexe zorgvragen is een team nodig dat bestaat uit een huisarts, een praktijkverpleegkundige en een doktersassistent, aldus de beroepsgroepen in de huisarsenzorg. Op verzoek van de SSFH heeft het veld zich gebogen over de vraag hoe de overgang van de functie van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg somatiek (POH-s) naar die van de praktijkverpleegkundige goed kan verlopen. Dit heeft geresulteerd in de ‘Eindrapportage Project Transitiefase POH-s’. De SSFH heeft de acht aanbevelingen overgenomen. De aanbevelingen houden onder meer in dat de POH-s de kans moet krijgen zich op een passende manier te ontwikkelen tot (het niveau van) praktijkverpleegkundige. Lees het persbericht van de SSFH.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Drie voorlichtingsbijeenkomsten Wwz

24 maart 2015

De werkgeversvereniging AWVN organiseert dit voorjaar drie voorlichtingsbijeenkomsten over de Wet werk en zekerheid (Wwz). Leden van InEen zijn hier van harte welkom. Het eerste deel van de Wwz trad op 1 januari van dit jaar in werking, maar het deel met de meeste gevolgen wordt op 1 juli a.s. van kracht. Dat deel gaat over de wijziging van de ketenbepaling, de wijziging van het ontslagrecht en de nieuwe transitievergoeding. Op de bijeenkomsten (in Zwolle, Amsterdam en Eindhoven/Leende) worden jullie gedetailleerd geïnformeerd door de juristen van de AWVN. Deelname: 50 euro per persoon.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

De werkgeversvereniging AWVN organiseert dit voorjaar drie voorlichtingsbijeenkomsten over de Wet werk en zekerheid (Wwz). Leden van InEen zijn hier van harte welkom. Het eerste deel van de Wwz trad op 1 januari van dit jaar in werking, maar het deel met de meeste gevolgen wordt op 1 juli a.s. van kracht. Dat deel gaat over de wijziging van de ketenbepaling, de wijziging van het ontslagrecht en de nieuwe transitievergoeding. Op de bijeenkomsten (in Zwolle, Amsterdam en Eindhoven/Leende) worden jullie gedetailleerd geïnformeerd door de juristen van de AWVN. Deelname: 50 euro per persoon.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Netwerkbijeenkomst P&O, 1 juni 2015 

24 maart 2015

Op maandag 1 juni staat er weer een netwerkbijeenkomst P&O gepland (12.30-16.00 uur, Domus Medica). De bijeenkomst is bestemd voor P&O-adviseurs en HRM-managers van alle ledengroepen van InEen. Eén van de agendapunten is een presentatie van mr. Frédérique Hoppers (Dirkzwager advocaten) over de wijzigingen in de Wet werk en zekerheid (Wwz), die per 1 juli van kracht worden.

Neem voor vragen of nadere toelichting gerust contact op met Michaela de Gelder (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Op maandag 1 juni staat er weer een netwerkbijeenkomst P&O gepland (12.30-16.00 uur, Domus Medica). De bijeenkomst is bestemd voor P&O-adviseurs en HRM-managers van alle ledengroepen van InEen. Eén van de agendapunten is een presentatie van mr. Frédérique Hoppers (Dirkzwager advocaten) over de wijzigingen in de Wet werk en zekerheid (Wwz), die per 1 juli van kracht worden.

Neem voor vragen of nadere toelichting gerust contact op met Michaela de Gelder (InEen).

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Overgangsregeling voor transitievergoeding

12 maart 2015

Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding. Oorspronkelijk was er geen overgangsrecht opgenomen voor de transitievergoeding in de Wet werk en zekerheid (Wwz). Afgelopen dinsdag 3 maart heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten toch een overgangsregeling op te nemen. Aanleiding vormde de kritiek die vanuit verschillende hoeken op de regeling voor de transitievergoeding kwam. Werkgevers zouden, aldus de kritiek, hun tijdelijke werknemers niet opnieuw inhuren wanneer de transitievergoeding direct per 1 juli 2015 van kracht zou gaan en het arbeidsverleden van vóór 1 juli volledig mee zou tellen bij het berekenen van de vergoeding. Minister Asscher was het hiermee eens. Meer informatie over de overgangsregeling.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding. Oorspronkelijk was er geen overgangsrecht opgenomen voor de transitievergoeding in de Wet werk en zekerheid (Wwz). Afgelopen dinsdag 3 maart heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten toch een overgangsregeling op te nemen. Aanleiding vormde de kritiek die vanuit verschillende hoeken op de regeling voor de transitievergoeding kwam. Werkgevers zouden, aldus de kritiek, hun tijdelijke werknemers niet opnieuw inhuren wanneer de transitievergoeding direct per 1 juli 2015 van kracht zou gaan en het arbeidsverleden van vóór 1 juli volledig mee zou tellen bij het berekenen van de vergoeding. Minister Asscher was het hiermee eens. Meer informatie over de overgangsregeling.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

De aanzegplicht in de praktijk

02 februari 2015

Per 1 januari 2015 is de aanzegplicht  in werking getreden. Deze nieuwe verplichting voor werkgevers houdt kort gezegd in dat de medewerker uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst, schriftelijk geïnformeerd moet worden over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst (en zo ja, onder welke voorwaarden). De aanzegplicht is niet van toepassing als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan zes maanden.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Per 1 januari 2015 is de aanzegplicht  in werking getreden. Deze nieuwe verplichting voor werkgevers houdt kort gezegd in dat de medewerker uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst, schriftelijk geïnformeerd moet worden over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst (en zo ja, onder welke voorwaarden). De aanzegplicht is niet van toepassing als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan zes maanden.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Stimuleringsregeling voor opleiding van VS en PA  

27 januari 2015

De landelijke Stuurgroep Taakherschikking Eerstelijn heeft de stimuleringsregeling ‘Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg’ verlengd. Huisartsen en huisartsorganisaties die een VS of PA willen opleiden kunnen zich aanmelden voor een leerwerkplek. Onder bepaalde voorwaarden komen zij dan in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. Er is € 800.000 beschikbaar voor zoveel mogelijk leerwerkplekken in Nederland. De aanvragen moeten binnen zijn op 1 april 2015 (start in september 2015) of op 1 maart 2016 (start in september 2016). Alle informatie staat op de website van de Stichting KOH. Lees ook het persbericht.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

De landelijke Stuurgroep Taakherschikking Eerstelijn heeft de stimuleringsregeling ‘Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg’ verlengd. Huisartsen en huisartsorganisaties die een VS of PA willen opleiden kunnen zich aanmelden voor een leerwerkplek. Onder bepaalde voorwaarden komen zij dan in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. Er is € 800.000 beschikbaar voor zoveel mogelijk leerwerkplekken in Nederland. De aanvragen moeten binnen zijn op 1 april 2015 (start in september 2015) of op 1 maart 2016 (start in september 2016). Alle informatie staat op de website van de Stichting KOH. Lees ook het persbericht.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Nog geen duidelijkheid over nulurencontracten

20 januari 2015

Helaas is er nog steeds geen volledige duidelijkheid of er wel of niet op korte termijn – via een ministeriële regeling – een verbod komt op nulurencontracten voor bepaalde sectoren van de zorg. Wel heeft de Stichting van de Arbeid onlangs aan minister Asscher laten weten dat een dergelijke ministeriële regeling nu niet noodzakelijk is. De Stichting gaat ervan uit dat de sociale partners in de zorgsectoren voor 1 juli 2015 over dit onderwerp Cao-afspraken maken die vergelijkbaar zijn met de afspraken in de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Gelet op de brief van de Stichting van de Arbeid en de afspraken die in de Cao VVT zijn gemaakt, is het maar de vraag of er nog een verbod zal komen. Zolang de ministeriële regeling er niet is, geldt er in elk geval géén verbod op nulurencontracten voor onze sector. Uiteraard houden we jullie over dit onderwerp op de hoogte.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 9 januari 2015.

[...]

Helaas is er nog steeds geen volledige duidelijkheid of er wel of niet op korte termijn – via een ministeriële regeling – een verbod komt op nulurencontracten voor bepaalde sectoren van de zorg. Wel heeft de Stichting van de Arbeid onlangs aan minister Asscher laten weten dat een dergelijke ministeriële regeling nu niet noodzakelijk is. De Stichting gaat ervan uit dat de sociale partners in de zorgsectoren voor 1 juli 2015 over dit onderwerp Cao-afspraken maken die vergelijkbaar zijn met de afspraken in de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Gelet op de brief van de Stichting van de Arbeid en de afspraken die in de Cao VVT zijn gemaakt, is het maar de vraag of er nog een verbod zal komen. Zolang de ministeriële regeling er niet is, geldt er in elk geval géén verbod op nulurencontracten voor onze sector. Uiteraard houden we jullie over dit onderwerp op de hoogte.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 9 januari 2015.

Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

20 januari 2015

In het weekbericht van 19 december informeerden we jullie al over de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT. Het belangrijkste gevolg daarvan is dat de bovengrens van de bezoldiging van topfunctionarissen wordt vastgesteld op 100% van een ministersalaris (in plaats van 130%). Inmiddels hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Op 22 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT. Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties geldt dat de (sectorale) bezoldigingsnormen in 2015 nog niet zullen worden aangepast aan het nieuwe bezoldigingsmaximum. Uit de brief van de minister van Wonen en Rijksdienst en uit de brief van de minister van VWS blijkt dat zij de resterende termijn tot 1 januari 2015 te kort achten om nog in 2014 op een zorgvuldige wijze te komen tot een evenwichtige indeling in klassen met bijbehorende bedragen voor de zorgsector en de woningcorporaties. Zij stellen pas een nieuwe staffel vast voor het jaar 2016. Naast de verlaging van het bezoldigingsmaximum wordt in de toekomst ook de reikwijdte van de WNT aangepast. Niet alleen topfunctionarissen komen hieronder te vallen, maar ook alle andere medewerkers in de (semi)publieke sector. De beoogde invoeringsdatum voor deze wijziging is 1 januari 2017. Een wetsvoorstel is echter nog niet gepubliceerd. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 9 januari 2015.

[...]

In het weekbericht van 19 december informeerden we jullie al over de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT. Het belangrijkste gevolg daarvan is dat de bovengrens van de bezoldiging van topfunctionarissen wordt vastgesteld op 100% van een ministersalaris (in plaats van 130%). Inmiddels hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Op 22 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT. Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties geldt dat de (sectorale) bezoldigingsnormen in 2015 nog niet zullen worden aangepast aan het nieuwe bezoldigingsmaximum. Uit de brief van de minister van Wonen en Rijksdienst en uit de brief van de minister van VWS blijkt dat zij de resterende termijn tot 1 januari 2015 te kort achten om nog in 2014 op een zorgvuldige wijze te komen tot een evenwichtige indeling in klassen met bijbehorende bedragen voor de zorgsector en de woningcorporaties. Zij stellen pas een nieuwe staffel vast voor het jaar 2016. Naast de verlaging van het bezoldigingsmaximum wordt in de toekomst ook de reikwijdte van de WNT aangepast. Niet alleen topfunctionarissen komen hieronder te vallen, maar ook alle andere medewerkers in de (semi)publieke sector. De beoogde invoeringsdatum voor deze wijziging is 1 januari 2017. Een wetsvoorstel is echter nog niet gepubliceerd. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht van 9 januari 2015.

Pensioenpremies PFZW met ingang van 1 januari 2015

08 januari 2015

Gelet op artikel 28 a lid 5 van de Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014 leest u in bijgaande brief de vastgestelde percentages van het werknemersdeel in de verschuldigde pensioenpremies PFZW met ingang van 1 januari 2015.

[...]

Gelet op artikel 28 a lid 5 van de Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014 leest u in bijgaande brief de vastgestelde percentages van het werknemersdeel in de verschuldigde pensioenpremies PFZW met ingang van 1 januari 2015.

Eerste Kamer gaat akkoord met de werkkostenregeling

23 december 2014

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2015 goedgekeurd. Dit betekent dat per 1 januari 2015 de werkkostenregeling  voor alle werkgevers verplicht is. Binnen deze regeling kunnen jullie in 2015 maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemers die bij jullie in dienst zijn. Over het bedrag boven de vrije ruimte is loonbelasting verschuldigd in de vorm van een eindheffing van 80%. Daarnaast worden bepaalde zaken onbelast vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld door gebruik te maken van de zogenoemde gerichte vrijstellingen. De P&O-adviseurs en financieel adviseurs van de leden van InEen worden binnenkort geïnformeerd over de laatste wijzigingen in de werkkostenregeling. Hebben jullie vragen hierover? Neem dan contact op met Michaela de Gelder (m.degelder@ineen.nl en 06 40 163 873). Alle informatie over de werkkostenregeling is ook te vinden op de website van de Belastingdienst.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2015 goedgekeurd. Dit betekent dat per 1 januari 2015 de werkkostenregeling  voor alle werkgevers verplicht is. Binnen deze regeling kunnen jullie in 2015 maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemers die bij jullie in dienst zijn. Over het bedrag boven de vrije ruimte is loonbelasting verschuldigd in de vorm van een eindheffing van 80%. Daarnaast worden bepaalde zaken onbelast vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld door gebruik te maken van de zogenoemde gerichte vrijstellingen. De P&O-adviseurs en financieel adviseurs van de leden van InEen worden binnenkort geïnformeerd over de laatste wijzigingen in de werkkostenregeling. Hebben jullie vragen hierover? Neem dan contact op met Michaela de Gelder (m.degelder@ineen.nl en 06 40 163 873). Alle informatie over de werkkostenregeling is ook te vinden op de website van de Belastingdienst.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum Wnt en de maximumbeloning voor interne toezichthouders

19 december 2014

De regering wil het algemene bezoldigingsmaximum in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) verlagen naar het niveau van een minister. Beoogde datum van inwerkingtreding van het daartoe strekkende wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum Wnt is 1 januari 2015. In het wetsvoorstel is bepaald dat topinkomens in de (semi)publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris mogen zijn. Deze verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum werkt ook door in de gedifferentieerde normen voor de zorg. Hoe deze gedifferentieerde normen aangepast zullen worden, is op dit moment nog niet bekend. Het wetsvoorstel is momenteel nog in behandeling bij de Eerste Kamer.

Het nieuwe bezoldigingsmaximum wordt € 178.000 per jaar (afgerond en op basis van het bedrag voor 2014) inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever, met inachtneming van overgangsrecht voor bestaande contracten. Dit heeft ook invloed op de maximumbeloning voor de voorzitter en leden van een Raad van Toezicht (RvT). In de Wnt is opgenomen dat interne toezichthouders binnen de (semi)publieke sector niet meer dan een bepaald percentage van het maximale Wnt-loon van bestuurders mogen ontvangen voor hun werkzaamheden. Momenteel ligt dat percentage voor de voorzitter van de RvT op 7,5% en voor leden van de RvT op 5%. Dit komt neer op een maximumvergoeding van respectievelijk € 11.524 en € 17.286 per jaar. In het wetsvoorstel is opgenomen dat deze percentages volgend jaar stijgen naar 10% voor leden van de RvT en naar 15% voor de voorzitter van de RvT. Dit komt neer op een maximumvergoeding van respectievelijk € 16.924 en € 25.387 per jaar.
Voor de interne toezichthouders van rechtspersonen of instellingen die onder een gedifferentieerde norm vallen (zoals in de zorg), zal het van toepassing zijnde maximum dienovereenkomstig worden verhoogd. Er wordt vanuit gegaan dat, niettegenstaande de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum en als gevolg hiervan de gedifferentieerde normen, over de gehele linie voor alle toezichthouders als gevolg van de verhoging van de percentages sprake is van een hoger bezoldigingsmaximum.

[...]

De regering wil het algemene bezoldigingsmaximum in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) verlagen naar het niveau van een minister. Beoogde datum van inwerkingtreding van het daartoe strekkende wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum Wnt is 1 januari 2015. In het wetsvoorstel is bepaald dat topinkomens in de (semi)publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris mogen zijn. Deze verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum werkt ook door in de gedifferentieerde normen voor de zorg. Hoe deze gedifferentieerde normen aangepast zullen worden, is op dit moment nog niet bekend. Het wetsvoorstel is momenteel nog in behandeling bij de Eerste Kamer.

Het nieuwe bezoldigingsmaximum wordt € 178.000 per jaar (afgerond en op basis van het bedrag voor 2014) inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever, met inachtneming van overgangsrecht voor bestaande contracten. Dit heeft ook invloed op de maximumbeloning voor de voorzitter en leden van een Raad van Toezicht (RvT). In de Wnt is opgenomen dat interne toezichthouders binnen de (semi)publieke sector niet meer dan een bepaald percentage van het maximale Wnt-loon van bestuurders mogen ontvangen voor hun werkzaamheden. Momenteel ligt dat percentage voor de voorzitter van de RvT op 7,5% en voor leden van de RvT op 5%. Dit komt neer op een maximumvergoeding van respectievelijk € 11.524 en € 17.286 per jaar. In het wetsvoorstel is opgenomen dat deze percentages volgend jaar stijgen naar 10% voor leden van de RvT en naar 15% voor de voorzitter van de RvT. Dit komt neer op een maximumvergoeding van respectievelijk € 16.924 en € 25.387 per jaar.
Voor de interne toezichthouders van rechtspersonen of instellingen die onder een gedifferentieerde norm vallen (zoals in de zorg), zal het van toepassing zijnde maximum dienovereenkomstig worden verhoogd. Er wordt vanuit gegaan dat, niettegenstaande de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum en als gevolg hiervan de gedifferentieerde normen, over de gehele linie voor alle toezichthouders als gevolg van de verhoging van de percentages sprake is van een hoger bezoldigingsmaximum.

Financiële vergoeding praktijkbegeleiding van stagiairs

08 december 2014

Huisartsenpraktijken en huisartsenposten die een stageplaats bieden aan doktersassistenten of praktijkondersteuners in opleiding, kunnen bij de SSFH een tegemoetkoming aanvragen in de kosten van de praktijkbegeleiding. Bovenop de SSFH-vergoeding, kunnen ze voor de praktijkbegeleiding van doktersassistenten ook in aanmerking komen voor een vergoeding via het Stagefonds Zorg van VWS. Stagiairs kunnen daarnaast zelf een stagevergoeding aanvragen. Meer informatie over de vergoedingen en de voorwaarden.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Huisartsenpraktijken en huisartsenposten die een stageplaats bieden aan doktersassistenten of praktijkondersteuners in opleiding, kunnen bij de SSFH een tegemoetkoming aanvragen in de kosten van de praktijkbegeleiding. Bovenop de SSFH-vergoeding, kunnen ze voor de praktijkbegeleiding van doktersassistenten ook in aanmerking komen voor een vergoeding via het Stagefonds Zorg van VWS. Stagiairs kunnen daarnaast zelf een stagevergoeding aanvragen. Meer informatie over de vergoedingen en de voorwaarden.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 januari in werking

08 december 2014

De Wet werk en zekerheid (Wwz) betekent een aanpassing van bestaande wet‐ en regelgeving op drie hoofdthema’s: flexibele arbeid, ontslagrecht en WW. De wet treedt fasegewijs in werking. De maatregelen rond flexibele arbeid (met uitzondering van de ketenbepaling) treden op 1 januari 2015 in werking; de aanpassingen van het ontslagrecht (waaronder de transitievergoeding), de ketenbepaling en een aantal wijzingen van de WW op 1 juli 2015. De bekorting van de maximale WW‐duur begint op 1 januari 2016. De AWVN heeft van de Wwz een samenvatting gemaakt die jullie kunnen raadplegen bij arbeidsrechtelijke vraagstukken op bovengenoemde thema’s in de praktijk.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

De Wet werk en zekerheid (Wwz) betekent een aanpassing van bestaande wet‐ en regelgeving op drie hoofdthema’s: flexibele arbeid, ontslagrecht en WW. De wet treedt fasegewijs in werking. De maatregelen rond flexibele arbeid (met uitzondering van de ketenbepaling) treden op 1 januari 2015 in werking; de aanpassingen van het ontslagrecht (waaronder de transitievergoeding), de ketenbepaling en een aantal wijzingen van de WW op 1 juli 2015. De bekorting van de maximale WW‐duur begint op 1 januari 2016. De AWVN heeft van de Wwz een samenvatting gemaakt die jullie kunnen raadplegen bij arbeidsrechtelijke vraagstukken op bovengenoemde thema’s in de praktijk.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Samenvatting en toelichting op de Wet werk en zekerheid

04 december 2014

De Wet werk en zekerheid (Wwz) voorziet in maatregelen en aanpassing van bestaande wet‐ en regelgeving op drie hoofdthema’s: flexibele arbeid, ontslagrecht en WW.

De wet treedt fasegewijs in werking. De maatregelen m.b.t. flexibele arbeid, met uitzondering van de ketenbepaling, treden op 1 januari 2015 in werking. De aanpassingen van het ontslagrecht, waaronder de transitievergoeding, en de ketenbepaling en een aantal wijzingen van de WW op 1 juli 2015. De bekorting van de maximale WW‐duur vangt aan op 1 januari 2016.

Hierbij tref je een samenvatting van de Wet werk en zekerheid aan, die je kunt raadplegen bij bepaalde arbeidsrechtelijke vraagstukken op bovengenoemde thema’s in de praktijk.

[...]

De Wet werk en zekerheid (Wwz) voorziet in maatregelen en aanpassing van bestaande wet‐ en regelgeving op drie hoofdthema’s: flexibele arbeid, ontslagrecht en WW.

De wet treedt fasegewijs in werking. De maatregelen m.b.t. flexibele arbeid, met uitzondering van de ketenbepaling, treden op 1 januari 2015 in werking. De aanpassingen van het ontslagrecht, waaronder de transitievergoeding, en de ketenbepaling en een aantal wijzingen van de WW op 1 juli 2015. De bekorting van de maximale WW‐duur vangt aan op 1 januari 2016.

Hierbij tref je een samenvatting van de Wet werk en zekerheid aan, die je kunt raadplegen bij bepaalde arbeidsrechtelijke vraagstukken op bovengenoemde thema’s in de praktijk.

Deelledenvergadering gezondheidscentra op 18 december 2014

24 november 2014

Op donderdag 18 december 2014 is er een deelledenvergadering (werkgeversvergadering) uitgeschreven voor de gezondheidscentra (10.00-12.00 uur in Utrecht). Tijdens de bijeenkomst informeert de werkgeversdelegatie van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Gezondheidscentra (OAG) jullie over de voortgang van een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG. Ook wil de werkgeversdelegatie, afhankelijk van de uitkomsten van de Cao-onderhandelingen de komende weken, enkele keuzes en beslispunten met jullie bespreken. Reserveer de datum vast in je agenda. De vergaderstukken ontvangen jullie zo snel mogelijk. Als je vragen hebt, neem dan contact op met Michaela de Gelder.

[...]

Op donderdag 18 december 2014 is er een deelledenvergadering (werkgeversvergadering) uitgeschreven voor de gezondheidscentra (10.00-12.00 uur in Utrecht). Tijdens de bijeenkomst informeert de werkgeversdelegatie van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Gezondheidscentra (OAG) jullie over de voortgang van een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG. Ook wil de werkgeversdelegatie, afhankelijk van de uitkomsten van de Cao-onderhandelingen de komende weken, enkele keuzes en beslispunten met jullie bespreken. Reserveer de datum vast in je agenda. De vergaderstukken ontvangen jullie zo snel mogelijk. Als je vragen hebt, neem dan contact op met Michaela de Gelder.

Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen

17 november 2014

In het voorjaar 2012 is de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen ingesteld, onder voorzitterschap van Marian Kaljouw. De commissie gaat de minister adviseren over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg (meer informatie). In 2013 en de eerste helft van 2014 is geïnventariseerd wat er straks nodig is aan zorg en waar en hoe dit geregeld moet worden. De commissie heeft op basis van de inventarisatie een nieuwe beroepenstructuur gemaakt, die zij in een systematische veldraapleging wil voorleggen aan het veld. Voor de huisartsenzorg vindt deze veldraadpleging (georganiseerd door het Verwey-Jonker Instituut) plaats op 1 december van 19:00-21:00 uur in Utrecht (Domus Medica). Inloop vanaf 18:30 uur met broodjes.
Het zou goed zijn als enkele leden namens InEen meedenken. Bijvoorbeeld mensen die ervaring hebben met de inzet van ‘nieuwe beroepen’ en met taakherschikking in de huisartsenzorg (overdag en in ANW-uren). Deelnemers krijgen tijdens de bijeenkomst een presentatie van het concept dat Adviescommissie heeft opgesteld voor de innovatie van de zorgstructuur, waarna gevraagd wordt om feedback te geven. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt waarop de deelnemers nog commentaar kunnen leveren. Het verslag wordt gebruikt voor de rapportage die de commissie meeneemt in het advies aan de minister. Heb je belangstelling? Laat het ons weten!

[...]

In het voorjaar 2012 is de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen ingesteld, onder voorzitterschap van Marian Kaljouw. De commissie gaat de minister adviseren over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg (meer informatie). In 2013 en de eerste helft van 2014 is geïnventariseerd wat er straks nodig is aan zorg en waar en hoe dit geregeld moet worden. De commissie heeft op basis van de inventarisatie een nieuwe beroepenstructuur gemaakt, die zij in een systematische veldraapleging wil voorleggen aan het veld. Voor de huisartsenzorg vindt deze veldraadpleging (georganiseerd door het Verwey-Jonker Instituut) plaats op 1 december van 19:00-21:00 uur in Utrecht (Domus Medica). Inloop vanaf 18:30 uur met broodjes.
Het zou goed zijn als enkele leden namens InEen meedenken. Bijvoorbeeld mensen die ervaring hebben met de inzet van ‘nieuwe beroepen’ en met taakherschikking in de huisartsenzorg (overdag en in ANW-uren). Deelnemers krijgen tijdens de bijeenkomst een presentatie van het concept dat Adviescommissie heeft opgesteld voor de innovatie van de zorgstructuur, waarna gevraagd wordt om feedback te geven. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt waarop de deelnemers nog commentaar kunnen leveren. Het verslag wordt gebruikt voor de rapportage die de commissie meeneemt in het advies aan de minister. Heb je belangstelling? Laat het ons weten!

Een uitleg, een stappenplan en een rekentool voor het invoeren van de werkkostenregeling

03 november 2014

De werkkostenregeling en zeker de verplichte overgang per 1 januari 2015 roept vragen op:

 • Wat moet ik regelen om over te gaan naar de werkkostenregeling?
 • Wat betekent de invoering van de werkkostenregeling voor onze financiële c.q. fiscale positie, voor onze administratieve processen en voor ons huidig stelsel van vergoedingen en verstrekkingen?

De paper ‘De werkkostenregeling in vogelvlucht’ reikt informatie aan die behulpzaam kan zijn bij de beantwoording van o.a. deze vragen. Er wordt jullie een stappenplan aangereikt dat gericht is op de invoering van de regeling in jullie organisatie. Een rekentool helpt snel inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen voor uw organisatie. Tot slot op de website van de LHV een webbased tool waarin de koppeling tussen de Cao Huisartsenzorg en de werkkostenregeling is uitgewerkt. Kortom, informatie die behulpzaam is om goed voorbereid, snel en praktisch over te gaan naar de werkkostenregeling.

[...]

De werkkostenregeling en zeker de verplichte overgang per 1 januari 2015 roept vragen op:

 • Wat moet ik regelen om over te gaan naar de werkkostenregeling?
 • Wat betekent de invoering van de werkkostenregeling voor onze financiële c.q. fiscale positie, voor onze administratieve processen en voor ons huidig stelsel van vergoedingen en verstrekkingen?

De paper ‘De werkkostenregeling in vogelvlucht’ reikt informatie aan die behulpzaam kan zijn bij de beantwoording van o.a. deze vragen. Er wordt jullie een stappenplan aangereikt dat gericht is op de invoering van de regeling in jullie organisatie. Een rekentool helpt snel inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen voor uw organisatie. Tot slot op de website van de LHV een webbased tool waarin de koppeling tussen de Cao Huisartsenzorg en de werkkostenregeling is uitgewerkt. Kortom, informatie die behulpzaam is om goed voorbereid, snel en praktisch over te gaan naar de werkkostenregeling.

Nieuwe landelijke organisatie voor Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

24 oktober 2014

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) bestaat sinds 1 januari 2012. Het is een samenwerking tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het georganiseerd bedrijfsleven. Het SBB gaat voor alle sectoren de wettelijke taken uitvoeren rondom kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming. Calibris is een van de 17 landelijke kenniscentra voor het mbo die – per 1 augustus 2015 – in het SBB zullen opgaan. Kijk voor de gevolgen hiervan op de website van Calibris.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) bestaat sinds 1 januari 2012. Het is een samenwerking tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het georganiseerd bedrijfsleven. Het SBB gaat voor alle sectoren de wettelijke taken uitvoeren rondom kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming. Calibris is een van de 17 landelijke kenniscentra voor het mbo die – per 1 augustus 2015 – in het SBB zullen opgaan. Kijk voor de gevolgen hiervan op de website van Calibris.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

De Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015

23 oktober 2014

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Oorspronkelijk zouden de eerste wijzigingen al ingaan per 1 juli 2014, maar de minister heeft deze wijzigingen uitgesteld tot 1 januari 2015. Hieronder een aantal belangrijke wijzigingen per 1 januari 2015 op een rij:

Proeftijd: in arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer worden overeengekomen;

Concurrentiebeding: in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding meer worden overeengekomen, tenzij sprake is van zwaarwichtige bedrijfsbelangen. In het concurrentiebeding moet de werkgever motiveren om welke bedrijfsbelangen het gaat en waarom die een concurrentiebeding vereisen;

Aanzegtermijn: bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer meedelen of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Als de werkgever dit niet (tijdig) doet, is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van een maandloon naar rato. Indien de werkgever te laat is, geldt de vergoeding voor de termijn dat hij te laat is. Een voorbeeld: voor twee weken te laat bedraagt de vergoeding twee weken loon. Let op: dit geldt ook als de arbeidsovereenkomst wel wordt verlengd, maar de werkgever nalaat om dit tijdig te melden;

Verbod op nulurencontracten: het is medio oktober 2014 nog niet bekend of het verbod op nulurencontracten per 1 januari 2015 ook van toepassing zal zijn op onze sector. Dit wordt via een ministeriële beschikking bekend gemaakt.

 

[...]

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Oorspronkelijk zouden de eerste wijzigingen al ingaan per 1 juli 2014, maar de minister heeft deze wijzigingen uitgesteld tot 1 januari 2015. Hieronder een aantal belangrijke wijzigingen per 1 januari 2015 op een rij:

Proeftijd: in arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer worden overeengekomen;

Concurrentiebeding: in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding meer worden overeengekomen, tenzij sprake is van zwaarwichtige bedrijfsbelangen. In het concurrentiebeding moet de werkgever motiveren om welke bedrijfsbelangen het gaat en waarom die een concurrentiebeding vereisen;

Aanzegtermijn: bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer meedelen of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Als de werkgever dit niet (tijdig) doet, is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van een maandloon naar rato. Indien de werkgever te laat is, geldt de vergoeding voor de termijn dat hij te laat is. Een voorbeeld: voor twee weken te laat bedraagt de vergoeding twee weken loon. Let op: dit geldt ook als de arbeidsovereenkomst wel wordt verlengd, maar de werkgever nalaat om dit tijdig te melden;

Verbod op nulurencontracten: het is medio oktober 2014 nog niet bekend of het verbod op nulurencontracten per 1 januari 2015 ook van toepassing zal zijn op onze sector. Dit wordt via een ministeriële beschikking bekend gemaakt.

 

Nieuwe landelijke organisatie voor Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

23 oktober 2014

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) bestaat sinds 1 januari 2012. Het SBB is een samenwerking tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het georganiseerd bedrijfsleven. Calibris is een van de 17 landelijke kenniscentra voor het mbo die in het SBB zullen opgaan. Calibris maakt per 1 augustus 2015 onderdeel uit van SBB.

[...]

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) bestaat sinds 1 januari 2012. Het SBB is een samenwerking tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het georganiseerd bedrijfsleven. Calibris is een van de 17 landelijke kenniscentra voor het mbo die in het SBB zullen opgaan. Calibris maakt per 1 augustus 2015 onderdeel uit van SBB.

Kaderopleiding Beleid en Beheer

22 oktober 2014

We herinneren jullie nog even aan de NHG-kaderopleiding Beleid en Beheer die dit najaar start. De opleiding is bedoeld voor huisartsen die zich sterk willen maken voor zorgvernieuwingsprojecten en de organisatie van eerstelijnssamenwerkingsverbanden De deelnemers leren hoe ze het voortouw kunnen nemen bij het (re)organiseren van huisartsgeneeskundige zorg op lokaal niveau en zorgprojecten op regionaal niveau. Ook aspecten als kwaliteitsbeleid, bekostiging, besturen, onderhandelen, adviseren en onderwijs geven komen ruimschoots aan de orde. De kaderopleiding duurt twee jaar en wordt verzorgd door Boerhaave nascholing. InEen levert een bijdrage aan deze opleiding. Meer informatie en brochure.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht

[...]

We herinneren jullie nog even aan de NHG-kaderopleiding Beleid en Beheer die dit najaar start. De opleiding is bedoeld voor huisartsen die zich sterk willen maken voor zorgvernieuwingsprojecten en de organisatie van eerstelijnssamenwerkingsverbanden De deelnemers leren hoe ze het voortouw kunnen nemen bij het (re)organiseren van huisartsgeneeskundige zorg op lokaal niveau en zorgprojecten op regionaal niveau. Ook aspecten als kwaliteitsbeleid, bekostiging, besturen, onderhandelen, adviseren en onderwijs geven komen ruimschoots aan de orde. De kaderopleiding duurt twee jaar en wordt verzorgd door Boerhaave nascholing. InEen levert een bijdrage aan deze opleiding. Meer informatie en brochure.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht

Nieuw: Centrum voor Arbeidsmarkt en Beroepsopleiding

22 oktober 2014

De SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg) is gestart met het Centrum voor Arbeidsmarkt en Beroepsopleiding voor de Huisartsenzorg. Het CAB-H gaat zich bezig houden met het oplossen van de grote arbeidsmarktvraagstukken, zoals het toenemende tekort aan ondersteunende medewerkers. Hoog op de agenda voor de komende periode staan onder andere: het aantrekken van 600 medewerkers in ondersteunende functies en het bieden van een kort scholingsprogramma aan 250 praktijkondersteuners. Het SSFH wil het CAB-H ontwikkelen tot het centrale knooppunt van de vooral regionale arbeidsmarkt. Lees het persbericht.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht

[...]

De SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg) is gestart met het Centrum voor Arbeidsmarkt en Beroepsopleiding voor de Huisartsenzorg. Het CAB-H gaat zich bezig houden met het oplossen van de grote arbeidsmarktvraagstukken, zoals het toenemende tekort aan ondersteunende medewerkers. Hoog op de agenda voor de komende periode staan onder andere: het aantrekken van 600 medewerkers in ondersteunende functies en het bieden van een kort scholingsprogramma aan 250 praktijkondersteuners. Het SSFH wil het CAB-H ontwikkelen tot het centrale knooppunt van de vooral regionale arbeidsmarkt. Lees het persbericht.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht

Netwerkbijeenkomst Personeel, Opleiden & Arbeidsmarkt

21 oktober 2014

Op 7 oktober jl. vond de eerste netwerkbijeenkomst voor P&O-adviseurs en HRM-managers werkzaam bij de leden van InEen plaats. Wij kijken terug op een interessante en plezierige netwerkbijeenkomst.
InEen organiseert deze netwerkbijeenkomst twee keer per jaar.

Bijgaand o.a. een verslag van de workshop kernset triage, een verslag van de workshop arbeidsvoorwaarden en
de presentatie van Dirkzwager advocaten over de Wet Werk en Zekerheid.

Ook attendeer ik u op bijgaand persbericht over het Centrum voor Arbeidsmarkt en Beroepsopleiding voor de Huisartsenzorg,
dat onlangs is opgericht.

[...]

Op 7 oktober jl. vond de eerste netwerkbijeenkomst voor P&O-adviseurs en HRM-managers werkzaam bij de leden van InEen plaats. Wij kijken terug op een interessante en plezierige netwerkbijeenkomst.
InEen organiseert deze netwerkbijeenkomst twee keer per jaar.

Bijgaand o.a. een verslag van de workshop kernset triage, een verslag van de workshop arbeidsvoorwaarden en
de presentatie van Dirkzwager advocaten over de Wet Werk en Zekerheid.

Ook attendeer ik u op bijgaand persbericht over het Centrum voor Arbeidsmarkt en Beroepsopleiding voor de Huisartsenzorg,
dat onlangs is opgericht.

De Werkkostenregeling

17 oktober 2014

Per 1 januari 2015 moeten we definitief over op de Werkkostenregeling (Wkr). In dit weekbericht (wederom) een aspect van de Wkr. De staatssecretaris van Financiën heeft in een beleidsbesluit bepaald dat het vergoeden van de contributie van wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen in een aantal gevallen onder de gerichte vrijstelling valt. Bijvoorbeeld als sprake is van een wettelijke of een vanuit de branche opgelegde verplichting tot registratie. Niet altijd hoeft de registratie een verplicht karakter te hebben. Werkgevers kunnen de gerichte vrijstelling ook toepassen als op een andere wijze sprake is van voldoende kwaliteitsborging vanuit de beroepsvereniging. Zie voor meer informatie bijgevoegde brief. Een aantal van deze verenigingen, waarvan de vergoeding van de contributie onder de gerichte vrijstelling valt, is: NHG, KNMG, LHV en LAD.
Ter informatie attenderen we jullie ook op het document van de VvAA. De laatste wijzigingen zoals geformuleerd in het Belastingplan 2015 zijn hierin nog niet verwerkt, omdat de Tweede en Eerste Kamer nog met dit Belastingplan moeten instemmen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Per 1 januari 2015 moeten we definitief over op de Werkkostenregeling (Wkr). In dit weekbericht (wederom) een aspect van de Wkr. De staatssecretaris van Financiën heeft in een beleidsbesluit bepaald dat het vergoeden van de contributie van wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen in een aantal gevallen onder de gerichte vrijstelling valt. Bijvoorbeeld als sprake is van een wettelijke of een vanuit de branche opgelegde verplichting tot registratie. Niet altijd hoeft de registratie een verplicht karakter te hebben. Werkgevers kunnen de gerichte vrijstelling ook toepassen als op een andere wijze sprake is van voldoende kwaliteitsborging vanuit de beroepsvereniging. Zie voor meer informatie bijgevoegde brief. Een aantal van deze verenigingen, waarvan de vergoeding van de contributie onder de gerichte vrijstelling valt, is: NHG, KNMG, LHV en LAD.
Ter informatie attenderen we jullie ook op het document van de VvAA. De laatste wijzigingen zoals geformuleerd in het Belastingplan 2015 zijn hierin nog niet verwerkt, omdat de Tweede en Eerste Kamer nog met dit Belastingplan moeten instemmen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Zeshonderd extra banen in de huisartsenzorg

17 oktober 2014

Minister Asscher (WZW) heeft het sectorplan ‘Zeshonderd extra banen in de huisartsenzorg’ goedgekeurd. De sociale partners in de huisartsenzorg, verenigd in de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), zijn hierover verheugd. Het gaat om het opleiden van medewerkers uit andere zorgsectoren voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg, zoals doktersassistenten en praktijkondersteuners. Een andere belangrijke activiteit is het creëren van meer stageplaatsen voor deze functies. Zie het bericht van SSFH.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Minister Asscher (WZW) heeft het sectorplan ‘Zeshonderd extra banen in de huisartsenzorg’ goedgekeurd. De sociale partners in de huisartsenzorg, verenigd in de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), zijn hierover verheugd. Het gaat om het opleiden van medewerkers uit andere zorgsectoren voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg, zoals doktersassistenten en praktijkondersteuners. Een andere belangrijke activiteit is het creëren van meer stageplaatsen voor deze functies. Zie het bericht van SSFH.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Voortgang CAO Gezondheidscentra/AHG

07 oktober 2014

Tijdens de deelledenvergadering (werkgeversvergadering) van de gezondheidscentra op 23 september 2014 is de voortgang van een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG besproken. Ondanks het feit dat de Cao-partijen voortvarend een basis hebben gelegd voor de nieuwe cao is formeel nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG. Om te vermijden dat door het verstrijken van de opzeggingsdatum de huidige – voor ons ontoereikende – cao automatisch doorloopt met tenminste een jaar, is besloten de Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014 tijdig, namelijk vóór 1 oktober 2014, pro forma op te zeggen. Met de term ‘pro forma’ wordt bedoeld een opzegging onder een expliciete vermelding dat niet de intentie bestaat om vanaf 1 januari 2015 cao-loos te zijn, mits de nieuwe cao daadwerkelijk fundamenteel wijzigt ten opzichte van de huidige cao. Meer informatie staat in de  brief (inclusief bijlagen 1 en 2) aan de werkgevers van de gezondheidscentra. Hier vinden jullie de  Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014 (over enkele weken verschijnt van deze tekst ook een cao boekje). Met vragen kunnen jullie contact opnemen met Michaela de Gelder.

[...]

Tijdens de deelledenvergadering (werkgeversvergadering) van de gezondheidscentra op 23 september 2014 is de voortgang van een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG besproken. Ondanks het feit dat de Cao-partijen voortvarend een basis hebben gelegd voor de nieuwe cao is formeel nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG. Om te vermijden dat door het verstrijken van de opzeggingsdatum de huidige – voor ons ontoereikende – cao automatisch doorloopt met tenminste een jaar, is besloten de Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014 tijdig, namelijk vóór 1 oktober 2014, pro forma op te zeggen. Met de term ‘pro forma’ wordt bedoeld een opzegging onder een expliciete vermelding dat niet de intentie bestaat om vanaf 1 januari 2015 cao-loos te zijn, mits de nieuwe cao daadwerkelijk fundamenteel wijzigt ten opzichte van de huidige cao. Meer informatie staat in de  brief (inclusief bijlagen 1 en 2) aan de werkgevers van de gezondheidscentra. Hier vinden jullie de  Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014 (over enkele weken verschijnt van deze tekst ook een cao boekje). Met vragen kunnen jullie contact opnemen met Michaela de Gelder.

Nieuwe kaderopleiding Astma/COPD

30 september 2014

Op 11 maart 2015 start de vijfde kaderopleiding Astma/COPD. De opleiding wordt verzorgd door de Voortgezette Opleiding tot Huisarts (VOHA) van het Radboudumc in samenwerking met het NHG en de CAHAG (COPD en Astma Huisartsen Advies Groep). De kaderhuisarts Astma/COPD draagt bij aan het traject van praktijkaccreditering en de implementatie van richtlijnen, opleidingen en scholing en aan het maken van goede regionale bekostigingsafspraken. Ook geeft de kaderhuisarts een regionale impuls aan de kwaliteit van zorg en de samenwerking in de ketenzorg. NHG, LHV en InEen streven naar een landelijk dekkend netwerk van kaderhuisartsen rondom de CAHAG. Informatie over de kaderopleiding Astma/COPD.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

[...]

Op 11 maart 2015 start de vijfde kaderopleiding Astma/COPD. De opleiding wordt verzorgd door de Voortgezette Opleiding tot Huisarts (VOHA) van het Radboudumc in samenwerking met het NHG en de CAHAG (COPD en Astma Huisartsen Advies Groep). De kaderhuisarts Astma/COPD draagt bij aan het traject van praktijkaccreditering en de implementatie van richtlijnen, opleidingen en scholing en aan het maken van goede regionale bekostigingsafspraken. Ook geeft de kaderhuisarts een regionale impuls aan de kwaliteit van zorg en de samenwerking in de ketenzorg. NHG, LHV en InEen streven naar een landelijk dekkend netwerk van kaderhuisartsen rondom de CAHAG. Informatie over de kaderopleiding Astma/COPD.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

Wet normering topinkomens

30 september 2014

De afgelopen weken hebben we enkele keren informatie verstrekt over de Wet normering topinkomens (Wnt). Eén aspect bleef nog onduidelijk, namelijk de grondslag voor het berekenen van het inkomen van een bestuurder van huisartsenposten. Die blijkt in de Wnt niet letterlijk dezelfde te zijn als in de BBZ (bezoldiging zorgbestuurders). VWS heeft ons inmiddels bevestigd dat dat wel de bedoeling was en dat bij de toepassing van de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector’ bij de omzet van huisartsenposten per fte huisarts een bedrag van € 15.000 mag worden opgeteld, conform de BBZ.

In de toelichting bij de BBZ staat: ‘Omvang geeft een indicatie van de mate van de verantwoordelijkheid. Voor de omvang van de zorginstelling gaan we uit van de omzet. Dit is de som der bedrijfsopbrengsten zoals verantwoord in het jaardocument. In ziekenhuizen kan de werkelijke omzet zoals verantwoord in het jaardocument een onvolledig beeld geven op de werkelijke omzet omdat de omzet van de vrijgevestigde specialisten niet is meegerekend. Deze redenering gaat ook op voor huisartsenposten (…).’
In een voetnoot staat bij de betreffende passage in de BBZ:

 • Voor huisartsenposten mag per fte huisarts een bedrag van € 15.000 bij de omzet worden opgeteld.
 • Voor ziekenhuizen vormt de som der bedrijfsopbrengsten de optelling van omzet ziekenhuis en honorariumbudget medisch specialisten.

Toezicht op het juist uitvoeren van de Wnt is belegd bij de accountant die de zorginstelling controleert. Daarom heeft VWS deze uitleg ook onder de aandacht gebracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

[...]

De afgelopen weken hebben we enkele keren informatie verstrekt over de Wet normering topinkomens (Wnt). Eén aspect bleef nog onduidelijk, namelijk de grondslag voor het berekenen van het inkomen van een bestuurder van huisartsenposten. Die blijkt in de Wnt niet letterlijk dezelfde te zijn als in de BBZ (bezoldiging zorgbestuurders). VWS heeft ons inmiddels bevestigd dat dat wel de bedoeling was en dat bij de toepassing van de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector’ bij de omzet van huisartsenposten per fte huisarts een bedrag van € 15.000 mag worden opgeteld, conform de BBZ.

In de toelichting bij de BBZ staat: ‘Omvang geeft een indicatie van de mate van de verantwoordelijkheid. Voor de omvang van de zorginstelling gaan we uit van de omzet. Dit is de som der bedrijfsopbrengsten zoals verantwoord in het jaardocument. In ziekenhuizen kan de werkelijke omzet zoals verantwoord in het jaardocument een onvolledig beeld geven op de werkelijke omzet omdat de omzet van de vrijgevestigde specialisten niet is meegerekend. Deze redenering gaat ook op voor huisartsenposten (…).’
In een voetnoot staat bij de betreffende passage in de BBZ:

 • Voor huisartsenposten mag per fte huisarts een bedrag van € 15.000 bij de omzet worden opgeteld.
 • Voor ziekenhuizen vormt de som der bedrijfsopbrengsten de optelling van omzet ziekenhuis en honorariumbudget medisch specialisten.

Toezicht op het juist uitvoeren van de Wnt is belegd bij de accountant die de zorginstelling controleert. Daarom heeft VWS deze uitleg ook onder de aandacht gebracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

SSFH: geen verhoging stagevergoeding

30 september 2014

Het bestuur van SSFH (Sociaal Fonds Huisartsenzorg) heeft besloten het verzoek van de Cao-tafel Huisartsenzorg de stagevergoeding structureel te verhogen naar 150 euro bruto per maand niet te honoreren. De financiële middelen van SSFH laten deze verhoging niet toe. Voor het schooljaar 2014-2015 blijft de stagevergoeding maximaal 100 euro bruto per maand bij een stageweek van minimaal 23 uur. Zie voor de context de Cao Huisartsenzorg 2014-2015 artikel 6.13.

 Cao Huisartsenzorg 2014-2015 artikel 6.13

[...]

Het bestuur van SSFH (Sociaal Fonds Huisartsenzorg) heeft besloten het verzoek van de Cao-tafel Huisartsenzorg de stagevergoeding structureel te verhogen naar 150 euro bruto per maand niet te honoreren. De financiële middelen van SSFH laten deze verhoging niet toe. Voor het schooljaar 2014-2015 blijft de stagevergoeding maximaal 100 euro bruto per maand bij een stageweek van minimaal 23 uur. Zie voor de context de Cao Huisartsenzorg 2014-2015 artikel 6.13.

 Cao Huisartsenzorg 2014-2015 artikel 6.13

PFZW: versobering pensioenopbouw en aanvullend partnerpensioen

30 september 2014

Van PFZW kregen we bericht over de versobering van de pensioenopbouw. De versobering gaat 1 januari 2015 in en is het gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving. De belangrijkste wijzigingen zijn: 1. het maximale opbouwpercentage gaat omlaag van 1,95% naar 1,75% en 2. het salaris waarover medewerkers pensioen opbouwen wordt gemaximeerd op € 100.000 bruto bij een fulltime dienstverband. In een  memo van PFZW vinden jullie nadere informatie. PFZW werkt aan een netto aanvulling van het partnerpensioen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

[...]

Van PFZW kregen we bericht over de versobering van de pensioenopbouw. De versobering gaat 1 januari 2015 in en is het gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving. De belangrijkste wijzigingen zijn: 1. het maximale opbouwpercentage gaat omlaag van 1,95% naar 1,75% en 2. het salaris waarover medewerkers pensioen opbouwen wordt gemaximeerd op € 100.000 bruto bij een fulltime dienstverband. In een  memo van PFZW vinden jullie nadere informatie. PFZW werkt aan een netto aanvulling van het partnerpensioen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

Stagefonds van VWS

26 september 2014

Gezondheidscentra kunnen voor het schooljaar 2014-2015 in aanmerking komen voor subsidie uit het Stagefonds van VWS voor de praktijkbegeleiding van stagiaires die de opleiding van onder andere doktersassistent volgen. Het gezondheidscentrum moet een erkend leerbedrijf zijn volgens de regels en voorwaarden van Calibris. Let op: de subsidie wordt achteraf aangevraagd, en verstrekt in december 2015. Gezondheidscentra die binnen de regeling vallen ontvangen in augustus 2015 automatisch een brief van VWS met een aanvraagformulier dat uiterlijk 1 oktober 2015 binnen moet zijn. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal aanvragen en kan daarom jaarlijks verschillen. Ook voor stageplaatsen voor verpleegkundigen niveau 4 en 5 kan een vergoeding uit het Stagefonds van VWS worden aangevraagd. Meer informatie op de website www.stagefondszorg.nl.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

[...]

Gezondheidscentra kunnen voor het schooljaar 2014-2015 in aanmerking komen voor subsidie uit het Stagefonds van VWS voor de praktijkbegeleiding van stagiaires die de opleiding van onder andere doktersassistent volgen. Het gezondheidscentrum moet een erkend leerbedrijf zijn volgens de regels en voorwaarden van Calibris. Let op: de subsidie wordt achteraf aangevraagd, en verstrekt in december 2015. Gezondheidscentra die binnen de regeling vallen ontvangen in augustus 2015 automatisch een brief van VWS met een aanvraagformulier dat uiterlijk 1 oktober 2015 binnen moet zijn. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal aanvragen en kan daarom jaarlijks verschillen. Ook voor stageplaatsen voor verpleegkundigen niveau 4 en 5 kan een vergoeding uit het Stagefonds van VWS worden aangevraagd. Meer informatie op de website www.stagefondszorg.nl.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

Gratis masterclass omgaan met laaggeletterdheid

26 september 2014

De Stichting Lezen & Schrijven biedt voor eerstelijnszorgverleners een masterclass aan over het omgaan met laaggeletterdheid. De training is gericht op het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Ook wordt een link gelegd met de gezondheidsvaardigheden van de patiënt/cliënt en mogelijke oplossingen, zoals taalscholing. De bijeenkomst wordt kosteloos op locatie verzorgd. Je kunt contact opnemen via gezond@lezenenschrijven.nl of 070 3022660.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

[...]

De Stichting Lezen & Schrijven biedt voor eerstelijnszorgverleners een masterclass aan over het omgaan met laaggeletterdheid. De training is gericht op het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Ook wordt een link gelegd met de gezondheidsvaardigheden van de patiënt/cliënt en mogelijke oplossingen, zoals taalscholing. De bijeenkomst wordt kosteloos op locatie verzorgd. Je kunt contact opnemen via gezond@lezenenschrijven.nl of 070 3022660.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

Whitepaper Prinsjesdag 2014 van PGGM HR Advies

26 september 2014

We kregen vandaag een whitepaper van PGGM HR Advies toegestuurd en sturen dit graag aan jullie door. Het whitepaper gaat over de gevolgen van Prinsjesdag voor werkgevers. Aan de orde komen zaken die direct of indirect van invloed zijn op de verhouding tussen werkgever en werknemer, inclusief commentaar, aandachtspunten, tips, waarschuwingen en adviezen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

[...]

We kregen vandaag een whitepaper van PGGM HR Advies toegestuurd en sturen dit graag aan jullie door. Het whitepaper gaat over de gevolgen van Prinsjesdag voor werkgevers. Aan de orde komen zaken die direct of indirect van invloed zijn op de verhouding tussen werkgever en werknemer, inclusief commentaar, aandachtspunten, tips, waarschuwingen en adviezen.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

Toekomst van de huisartsgeneeskundige voorziening

24 september 2014

opleidingIn het kader van de Kaderopleiding Beleid en Beheer 2013-2014 vindt op 30 oktober 2014 een afstudeersymposium plaats over de toekomst van de huisartsvoorziening. Interessante sprekers zijn trendwatcher Adjiedj Bakas en hoogleraar Nico van Meeteren.

Met het symposium wordt deze lichting van de NHG-kaderopleiding Beleid en Beheer afgesloten. Naast een posterpresentatie van de cursusdeelnemers schetst trendwatcher Adjiedj Bakas, tevens auteur van het het boek ‘De Toekomst van Gezondheid’, een beeld van de huisarts in de nieuwe zorgeconomie. Nico van Meeteren, strategisch hoogleraar universiteit Maastricht en directeur zorginnovatie bij TNO, reflecteert op prikkelende wijze over de vraag hoe de huisarts moet meebewegen met de veranderingen om zijn of haar bijdrage te kunnen blijven leveren. Het symposium vindt plaats in Oegstgeest (15.00-17.30 uur). Meer informatie over programma en aanmelding.

Kaderopleiding 2014-2016
In het najaar start de nieuwe NHG-kaderopleiding Beleid en Beheer. De opleiding is bedoeld voor huisartsen die betrokken zijn bij zorgvernieuwingsprojecten en bij de organisatie van eerstelijnssamenwerkingsverbanden. De deelnemers worden toegerust om het voortouw te kunnen nemen bij het (re)organiseren van huisartsgeneeskundige zorg op lokaal niveau en zorgprojecten op regionaal niveau. Ook worden ze getraind in kwaliteitsbeleid, bekostiging, besturen, onderhandelen, adviseren en onderwijs geven. De NHG-kaderopleiding Beleid en Beheer duurt twee jaar en wordt verzorgd door Boerhaave nascholing. InEen levert, net als voorheen de VHN, een bijdrage aan deze opleiding. Meer informatie en brochure.

[...]

opleidingIn het kader van de Kaderopleiding Beleid en Beheer 2013-2014 vindt op 30 oktober 2014 een afstudeersymposium plaats over de toekomst van de huisartsvoorziening. Interessante sprekers zijn trendwatcher Adjiedj Bakas en hoogleraar Nico van Meeteren.

Met het symposium wordt deze lichting van de NHG-kaderopleiding Beleid en Beheer afgesloten. Naast een posterpresentatie van de cursusdeelnemers schetst trendwatcher Adjiedj Bakas, tevens auteur van het het boek ‘De Toekomst van Gezondheid’, een beeld van de huisarts in de nieuwe zorgeconomie. Nico van Meeteren, strategisch hoogleraar universiteit Maastricht en directeur zorginnovatie bij TNO, reflecteert op prikkelende wijze over de vraag hoe de huisarts moet meebewegen met de veranderingen om zijn of haar bijdrage te kunnen blijven leveren. Het symposium vindt plaats in Oegstgeest (15.00-17.30 uur). Meer informatie over programma en aanmelding.

Kaderopleiding 2014-2016
In het najaar start de nieuwe NHG-kaderopleiding Beleid en Beheer. De opleiding is bedoeld voor huisartsen die betrokken zijn bij zorgvernieuwingsprojecten en bij de organisatie van eerstelijnssamenwerkingsverbanden. De deelnemers worden toegerust om het voortouw te kunnen nemen bij het (re)organiseren van huisartsgeneeskundige zorg op lokaal niveau en zorgprojecten op regionaal niveau. Ook worden ze getraind in kwaliteitsbeleid, bekostiging, besturen, onderhandelen, adviseren en onderwijs geven. De NHG-kaderopleiding Beleid en Beheer duurt twee jaar en wordt verzorgd door Boerhaave nascholing. InEen levert, net als voorheen de VHN, een bijdrage aan deze opleiding. Meer informatie en brochure.

Start NHG-kaderopleiding hart- en vaatziekten voor huisartsen

23 september 2014

Op 28 januari 2015 start de vierde ronde van de tweejarige NHG-kaderopleiding hart- en vaatziekten voor huisartsen, verzorgd door de Universiteit Maastricht. De opleiding bestaat uit zes keer twee onderwijsdagen in Roermond, mentorgroepbijeenkomsten in de eigen regio en (praktijk)opdrachten. Het programma vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld 7 uur per week en leidt tot een CHBB-certificering. Vanaf de start van de opleiding zijn de deelnemers lid van de expertvereniging HartVaatHag. Kaderhuisartsen worden veel gevraagd voor onderwijs, nascholing, overleg met specialisten en verzekeraars, het ontwikkelen van NHG-standaarden, enzovoort. Zij adviseren ook geregeld zorggroepen. Meer informatie. Jullie kunnen ook contact opnemen met Dr. Y. van Leeuwen, huisarts 043 388 2339.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

[...]

Op 28 januari 2015 start de vierde ronde van de tweejarige NHG-kaderopleiding hart- en vaatziekten voor huisartsen, verzorgd door de Universiteit Maastricht. De opleiding bestaat uit zes keer twee onderwijsdagen in Roermond, mentorgroepbijeenkomsten in de eigen regio en (praktijk)opdrachten. Het programma vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld 7 uur per week en leidt tot een CHBB-certificering. Vanaf de start van de opleiding zijn de deelnemers lid van de expertvereniging HartVaatHag. Kaderhuisartsen worden veel gevraagd voor onderwijs, nascholing, overleg met specialisten en verzekeraars, het ontwikkelen van NHG-standaarden, enzovoort. Zij adviseren ook geregeld zorggroepen. Meer informatie. Jullie kunnen ook contact opnemen met Dr. Y. van Leeuwen, huisarts 043 388 2339.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

Seminar: De toezichthouder staat voor de deur… wat nu?

16 september 2014

Dirkzwager advocaten & notarissen organiseert in oktober drie keer een seminar met de titel ‘De toezichthouder staat voor de deur… wat nu?’ In de zorgsector zijn verschillende toezichthouders actief, zoals de ACM, de NZa, de IGZ, de Inspectie SZW of het Cbp. Al deze toezichthouders hebben eigen taken en bevoegdheden. En de regels waar deze taken en bevoegdheden op zijn gebaseerd staan helaas niet handzaam bij elkaar in één wet. Tijdens de seminars, die plaatsvinden op verschillende plaatsen in het land, praat Dirkzwager jullie bij over de taken en bevoegdheden van de verschillende toezichthouders en dan in het bijzonder tijdens een bedrijfsbezoek. De sprekers hebben ervaring met zowel aangekondigde als onaangekondigde bedrijfsbezoeken door toezichthouders.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

[...]

Dirkzwager advocaten & notarissen organiseert in oktober drie keer een seminar met de titel ‘De toezichthouder staat voor de deur… wat nu?’ In de zorgsector zijn verschillende toezichthouders actief, zoals de ACM, de NZa, de IGZ, de Inspectie SZW of het Cbp. Al deze toezichthouders hebben eigen taken en bevoegdheden. En de regels waar deze taken en bevoegdheden op zijn gebaseerd staan helaas niet handzaam bij elkaar in één wet. Tijdens de seminars, die plaatsvinden op verschillende plaatsen in het land, praat Dirkzwager jullie bij over de taken en bevoegdheden van de verschillende toezichthouders en dan in het bijzonder tijdens een bedrijfsbezoek. De sprekers hebben ervaring met zowel aangekondigde als onaangekondigde bedrijfsbezoeken door toezichthouders.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

Kaderopleiding Beleid en Beheer

08 september 2014

In het najaar start het NHG weer met een kaderopleiding Beleid en Beheer. De opleiding is bedoeld voor huisartsen die betrokken zijn bij zorgvernieuwingsprojecten en bij de organisatie van eerstelijnssamenwerkingsverbanden De deelnemers leren te denken in modellen en organisaties om zo het voortouw te kunnen nemen bij het (re)organiseren van huisartsgeneeskundige zorg op lokaal niveau en zorgprojecten op regionaal niveau. Verder krijgen de deelnemers onder meer training in kwaliteitsbeleid, bekostiging, besturen, onderhandelen, adviseren en in onderwijs geven. De kaderopleiding Beleid en Beheer duurt twee jaar en wordt verzorgd door Leids Universitair Medisch Centrum. InEen levert, net als voorheen de VHN, een bijdrage aan deze opleiding. Meer informatie en brochure.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

[...]

In het najaar start het NHG weer met een kaderopleiding Beleid en Beheer. De opleiding is bedoeld voor huisartsen die betrokken zijn bij zorgvernieuwingsprojecten en bij de organisatie van eerstelijnssamenwerkingsverbanden De deelnemers leren te denken in modellen en organisaties om zo het voortouw te kunnen nemen bij het (re)organiseren van huisartsgeneeskundige zorg op lokaal niveau en zorgprojecten op regionaal niveau. Verder krijgen de deelnemers onder meer training in kwaliteitsbeleid, bekostiging, besturen, onderhandelen, adviseren en in onderwijs geven. De kaderopleiding Beleid en Beheer duurt twee jaar en wordt verzorgd door Leids Universitair Medisch Centrum. InEen levert, net als voorheen de VHN, een bijdrage aan deze opleiding. Meer informatie en brochure.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

Extra vergoeding werkgevers huisartsenzorg voor opleidingsplaatsen

08 september 2014

Vanaf volgend jaar kunnen werkgevers in de huisartsenzorg uit het Stagefonds een vergoeding aanvragen als zij een stageplaats voor doktersassistenten creëren. Deze vergoeding komt bovenop de SSFH-vergoeding voor praktijkbegeleiding. De extra vergoeding is het resultaat van overleg tussen SSFH en VWS. De extra financiële ondersteuning maakt het aanbieden van een stageplaats aantrekkelijker. Dat is belangrijk want door het huidige tekort aan stageplaatsen dreigt er op termijn een tekort aan doktersassistenten. Meer informatie in het persbericht van SSFH(Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

[...]

Vanaf volgend jaar kunnen werkgevers in de huisartsenzorg uit het Stagefonds een vergoeding aanvragen als zij een stageplaats voor doktersassistenten creëren. Deze vergoeding komt bovenop de SSFH-vergoeding voor praktijkbegeleiding. De extra vergoeding is het resultaat van overleg tussen SSFH en VWS. De extra financiële ondersteuning maakt het aanbieden van een stageplaats aantrekkelijker. Dat is belangrijk want door het huidige tekort aan stageplaatsen dreigt er op termijn een tekort aan doktersassistenten. Meer informatie in het persbericht van SSFH(Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

Vacaturemonitor juni 2014: grote behoefte aan ondersteunend personeel

19 augustus 2014

Er is nog steeds een groot tekort aan praktijkondersteuners. Dat blijkt uit de nieuwste Vacaturemonitor van het Campagneteam Werken in de huisartsenzorg. De vraag naar praktijkondersteuners neemt toe door de grotere rol die huisartsen spelen in de wijken. De vacaturegraad voor praktijkondersteuners somatiek is gestegen van 4,3% in 2013 naar 7,1 procent in juni van dit jaar. Het aantal openstaande vacatures voor praktijkondersteuners-GGZ bedroeg in juni 2014 18%. Door het ontbreken van voldoende stageplaatsen dreigt er ook een tekort aan doktersassistenten. In februari 2014 leek het aantal vacatures (260) gedaald, in juni was dit echter weer fors gestegen tot 690, meer dan in juni 2013. Het Campagneteam is ondergebracht bij het sociaal fonds SSFH.

vacaturemonitor

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

 

[...]

Er is nog steeds een groot tekort aan praktijkondersteuners. Dat blijkt uit de nieuwste Vacaturemonitor van het Campagneteam Werken in de huisartsenzorg. De vraag naar praktijkondersteuners neemt toe door de grotere rol die huisartsen spelen in de wijken. De vacaturegraad voor praktijkondersteuners somatiek is gestegen van 4,3% in 2013 naar 7,1 procent in juni van dit jaar. Het aantal openstaande vacatures voor praktijkondersteuners-GGZ bedroeg in juni 2014 18%. Door het ontbreken van voldoende stageplaatsen dreigt er ook een tekort aan doktersassistenten. In februari 2014 leek het aantal vacatures (260) gedaald, in juni was dit echter weer fors gestegen tot 690, meer dan in juni 2013. Het Campagneteam is ondergebracht bij het sociaal fonds SSFH.

vacaturemonitor

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

 

Cao-wijziging in de Cao Huisartsenzorg 2014-2015

19 augustus 2014

De werknemers in de dagpraktijk ontvangen in 2014 eenmalig 0,5 procent over het jaarsalaris 2014 gelijktijdig met de eindejaarsuitkering. Dit is een compensatie voor het afbouwen van de toeslag voor het werken in de avonduren op een werkdag, maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur per 1 juli 2014. Voor de werknemers die op 30 juni 2014 werkzaam zijn in de dagpraktijk, geldt een afbouwregeling van deze avondtoeslag tot 2017. Ook wordt de toeslag op een werkdag, maandag t/m vrijdag tussen 20.00 en 24.00 uur, verlaagd van 50 procent naar 30 procent en wordt geen toeslag meer betaald als werknemers een opleiding in de avonduren volgen.

Met enige regelmaat krijgt InEen de vraag of bovenvermelde Cao-wijziging in de Cao Huisartsenzorg 2014-2015 ook van toepassing is op werknemers van huisartsenposten die doorgaans tijdens daguren werken? En of zij ter compensatie van het afbouwen van de onregelmatigheidstoeslag per 1 juli 2014 een eenmalige uitkering van 0,5 procent over het jaarsalaris 2014 ontvangen? Het antwoord op deze vraag, dat in het kort ‘ja’ luidt, heeft InEen (inclusief toelichting) op 15 augustus 2014 in een digitale brief aan de werkgevers van de huisartsenposten verstuurd.

 • Cao Huisartsenzorg 2014-2015 (pdf)
 • Aan de rechterkant van de site staan de Cao’s die voor leden van InEen van toepassing zijn opgenomen bij ‘Actuele onderwerpen’.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

 

[...]

De werknemers in de dagpraktijk ontvangen in 2014 eenmalig 0,5 procent over het jaarsalaris 2014 gelijktijdig met de eindejaarsuitkering. Dit is een compensatie voor het afbouwen van de toeslag voor het werken in de avonduren op een werkdag, maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur per 1 juli 2014. Voor de werknemers die op 30 juni 2014 werkzaam zijn in de dagpraktijk, geldt een afbouwregeling van deze avondtoeslag tot 2017. Ook wordt de toeslag op een werkdag, maandag t/m vrijdag tussen 20.00 en 24.00 uur, verlaagd van 50 procent naar 30 procent en wordt geen toeslag meer betaald als werknemers een opleiding in de avonduren volgen.

Met enige regelmaat krijgt InEen de vraag of bovenvermelde Cao-wijziging in de Cao Huisartsenzorg 2014-2015 ook van toepassing is op werknemers van huisartsenposten die doorgaans tijdens daguren werken? En of zij ter compensatie van het afbouwen van de onregelmatigheidstoeslag per 1 juli 2014 een eenmalige uitkering van 0,5 procent over het jaarsalaris 2014 ontvangen? Het antwoord op deze vraag, dat in het kort ‘ja’ luidt, heeft InEen (inclusief toelichting) op 15 augustus 2014 in een digitale brief aan de werkgevers van de huisartsenposten verstuurd.

 • Cao Huisartsenzorg 2014-2015 (pdf)
 • Aan de rechterkant van de site staan de Cao’s die voor leden van InEen van toepassing zijn opgenomen bij ‘Actuele onderwerpen’.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

 

Declaratie tegemoetkoming in de uitbetaalde stagevergoeding aan coassistenten in 2014

19 augustus 2014

Werkgevers van de gezondheidscentra die, onder de Cao Gezondheidscentra/AHG vallen, lid zijn van InEen en de FOAG (Fons Overleg Arbeidsvoorwaarden Gezondheidscentra) contributie volledig hebben betaald, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de uitbetaalde stagevergoeding die het gezondheidscentrum aan de coassistenten betaalt (artikel 43a Cao).
Normaal gesproken betaalt het FOAG de tegemoetkoming achteraf nadat het coschap is voltooid. Het gezondheidscentrum kan de tegemoetkoming twee keer per kalenderjaar bij het FOAG declareren: vóór 1 juli voor de uitbetaalde stagevergoedingen in de 1e helft van het jaar, en vóór 1 januari voor de uitbetaalde stagevergoedingen in de 2e helft van het (voorgaande) jaar.

Het FOAG wordt momenteel opnieuw ingericht. Deze inrichting is nog niet afgerond. Daarom is besloten de declaratie van de tegemoetkoming in de uitbetaalde stagevergoedingen in 2014 in één keer te laten plaatsvinden. Naar verwachting is medio december 2014 het benodigde declaratieformulier beschikbaar. Daarmee kunnen gezondheidscentra de tegemoetkoming over heel 2014 (zowel over de 1e als de 2e helft ) in één keer declareren.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

[...]

Werkgevers van de gezondheidscentra die, onder de Cao Gezondheidscentra/AHG vallen, lid zijn van InEen en de FOAG (Fons Overleg Arbeidsvoorwaarden Gezondheidscentra) contributie volledig hebben betaald, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de uitbetaalde stagevergoeding die het gezondheidscentrum aan de coassistenten betaalt (artikel 43a Cao).
Normaal gesproken betaalt het FOAG de tegemoetkoming achteraf nadat het coschap is voltooid. Het gezondheidscentrum kan de tegemoetkoming twee keer per kalenderjaar bij het FOAG declareren: vóór 1 juli voor de uitbetaalde stagevergoedingen in de 1e helft van het jaar, en vóór 1 januari voor de uitbetaalde stagevergoedingen in de 2e helft van het (voorgaande) jaar.

Het FOAG wordt momenteel opnieuw ingericht. Deze inrichting is nog niet afgerond. Daarom is besloten de declaratie van de tegemoetkoming in de uitbetaalde stagevergoedingen in 2014 in één keer te laten plaatsvinden. Naar verwachting is medio december 2014 het benodigde declaratieformulier beschikbaar. Daarmee kunnen gezondheidscentra de tegemoetkoming over heel 2014 (zowel over de 1e als de 2e helft ) in één keer declareren.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

Cao Gezondheidscentra/AHG 2011-2013

29 juli 2014

Hierbij ontvangt u de tekst van de Cao Gezondheidscentra/AHG 2011-2013.
Zodra de tekst van de huidige Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014 gereed is, ontvangt u deze tekst niet alleen digitaal maar ook in de vorm van een Cao-boekje.

Tevens attenderen wij u op het volgende:

Op dinsdag 23 september 2014 vindt van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Domus Medica te Utrecht een werkgeversvergadering van de gezondheidscentra plaats. Tijdens deze werkgeversvergadering is o.a. geagendeerd:

 1. De stand van zaken en voortgang van het moderniseren van de Cao Gezondheidscentra/AHG;
 2. Een analyse van de voor- en nadelen, zoals de juridische consequenties, van het mogelijk opzeggen van de Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014.

Noteer deze vergadering s.v.p. alvast in uw agenda. De agenda en agendastukken worden begin september a.s. verstuurd.

Mocht u nadere toelichting wensen, dan kunt u contact opnemen met Michaela de Gelder, beleidsmedewerker InEen. Haar e-mailadres is: m.degelder@ineen.nl en telefonisch is zij bereikbaar op telefoonnummer 06 4016 3873.

[...]

Hierbij ontvangt u de tekst van de Cao Gezondheidscentra/AHG 2011-2013.
Zodra de tekst van de huidige Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014 gereed is, ontvangt u deze tekst niet alleen digitaal maar ook in de vorm van een Cao-boekje.

Tevens attenderen wij u op het volgende:

Op dinsdag 23 september 2014 vindt van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Domus Medica te Utrecht een werkgeversvergadering van de gezondheidscentra plaats. Tijdens deze werkgeversvergadering is o.a. geagendeerd:

 1. De stand van zaken en voortgang van het moderniseren van de Cao Gezondheidscentra/AHG;
 2. Een analyse van de voor- en nadelen, zoals de juridische consequenties, van het mogelijk opzeggen van de Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014.

Noteer deze vergadering s.v.p. alvast in uw agenda. De agenda en agendastukken worden begin september a.s. verstuurd.

Mocht u nadere toelichting wensen, dan kunt u contact opnemen met Michaela de Gelder, beleidsmedewerker InEen. Haar e-mailadres is: m.degelder@ineen.nl en telefonisch is zij bereikbaar op telefoonnummer 06 4016 3873.

Netwerkbijeenkomst P&O

06 juli 2014

We maken jullie er vast op attent dat er op dinsdag 7 oktober 2014 (13.00-16.00 uur) een netwerkbijeenkomst P&O plaats vindt. Vanaf 12.30 uur zijn jullie van harte welkom bij de inlooplunch. Op het programma staan onder andere: de Wet Werk en Zekerheid, triage , de beide cao’s en de toolkit HRM. De bijeenkomst is bestemd voor P&O-adviseurs, managers HRM en directeuren die geïnteresseerd zijn in P&O vraagstukken. Aanmelden is nu al mogelijk door een e-mail te sturen naar info@ineen.nl.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

[...]

We maken jullie er vast op attent dat er op dinsdag 7 oktober 2014 (13.00-16.00 uur) een netwerkbijeenkomst P&O plaats vindt. Vanaf 12.30 uur zijn jullie van harte welkom bij de inlooplunch. Op het programma staan onder andere: de Wet Werk en Zekerheid, triage , de beide cao’s en de toolkit HRM. De bijeenkomst is bestemd voor P&O-adviseurs, managers HRM en directeuren die geïnteresseerd zijn in P&O vraagstukken. Aanmelden is nu al mogelijk door een e-mail te sturen naar info@ineen.nl.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht aan onze leden.

Achterbannen keuren de Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014 goed

04 juli 2014

Al eerder hebben wij jullie laten weten dat de onderhandelaars van FBZ, Abvakabo FNV en InEen op 20 mei 2014 een onderhandelaarsakkoord hebben gesloten voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014 (pdf). Inmiddels is ook de ledenraadpleging afgerond. De achterbannen van de drie Cao-partijen – FBZ, Abvakabo FNV en InEen – hebben het akkoord goedgekeurd. Dit betekent dat de cao-wijzigingen die uit dit akkoord voortvloeien, geïmplementeerd kunnen worden.

[...]

Al eerder hebben wij jullie laten weten dat de onderhandelaars van FBZ, Abvakabo FNV en InEen op 20 mei 2014 een onderhandelaarsakkoord hebben gesloten voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014 (pdf). Inmiddels is ook de ledenraadpleging afgerond. De achterbannen van de drie Cao-partijen – FBZ, Abvakabo FNV en InEen – hebben het akkoord goedgekeurd. Dit betekent dat de cao-wijzigingen die uit dit akkoord voortvloeien, geïmplementeerd kunnen worden.

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

25 juni 2014

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. Aanvankelijk zouden de eerste wijzigingen al ingaan per 1 juli 2014, maar de minister heeft toegezegd dat dit wordt uitgesteld naar 1 januari 2015. De minister heeft overigens ook aangekondigd dat er nog een reparatiewet wordt ingediend om enkele onvolkomenheden en onduidelijkheden van het huidige wetsvoorstel te herstellen.

[...]

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. Aanvankelijk zouden de eerste wijzigingen al ingaan per 1 juli 2014, maar de minister heeft toegezegd dat dit wordt uitgesteld naar 1 januari 2015. De minister heeft overigens ook aangekondigd dat er nog een reparatiewet wordt ingediend om enkele onvolkomenheden en onduidelijkheden van het huidige wetsvoorstel te herstellen.

NHG Kaderopleiding Beleid & Beheer

25 juni 2014

Na de zomer gaat weer een NHG-kaderopleidng Beleid & Beheer van start. De opleiding heeft een gemiddelde tijdsbelasting van een dag per week en duurt twee jaar, waarbij in het eerste jaar een basis wordt gelegd met kennis over projectmatig werken en in het tweede jaar een praktijkoverstijgend project wordt uitgevoerd. De opleiding wordt uitgevoerd door het LUMC in Leiden en richt zich op huisartsen en eerstelijns bestuurders/ managers die opzoek zijn naar ‘originaliteit, vernieuwing, persoonlijke ontwikkeling en plezier in je vak’. Lees in de informatieve brochure (pdf)  alle informatie over de opzet, inhoud, kosten en accreditatie.

[...]

Na de zomer gaat weer een NHG-kaderopleidng Beleid & Beheer van start. De opleiding heeft een gemiddelde tijdsbelasting van een dag per week en duurt twee jaar, waarbij in het eerste jaar een basis wordt gelegd met kennis over projectmatig werken en in het tweede jaar een praktijkoverstijgend project wordt uitgevoerd. De opleiding wordt uitgevoerd door het LUMC in Leiden en richt zich op huisartsen en eerstelijns bestuurders/ managers die opzoek zijn naar ‘originaliteit, vernieuwing, persoonlijke ontwikkeling en plezier in je vak’. Lees in de informatieve brochure (pdf)  alle informatie over de opzet, inhoud, kosten en accreditatie.

20 juni: werkgeversvergadering gezondheidscentra over onderhandelaarsakkoord CAO Gezondheidscentra/AHG 2013-2014

06 juni 2014

Zoals jullie weten hebben de onderhandelaars van FBZ, Abvakabo FNV en InEen op 20 mei 2014 een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014. Het akkoord moet door de achterbannen van FBZ, Abvakabo FNV en InEen worden goedgekeurd. Daarom organiseren we op vrijdag 20 juni 2014 een werkgeversvergadering waarop het onderhandelaarsakkoord ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de werkgevers van de gezondheidscentra. De bijeenkomst vindt plaats in de Domus Medica in Utrecht van 14.00-16.00 uur. De agenda en agendastukken worden z.s.m. verstuurd. Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met Michaela de Gelder: m.degelder@ineen.nl en 030 282 37 88 of 06 4016 3873. Aanmelden voor de werkgeversbijeenkomst kan alvast door een e-mail te sturen naar communicatie@ineen.nl onder vermelding van naam, functie en e-mailadres.

[...]

Zoals jullie weten hebben de onderhandelaars van FBZ, Abvakabo FNV en InEen op 20 mei 2014 een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014. Het akkoord moet door de achterbannen van FBZ, Abvakabo FNV en InEen worden goedgekeurd. Daarom organiseren we op vrijdag 20 juni 2014 een werkgeversvergadering waarop het onderhandelaarsakkoord ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de werkgevers van de gezondheidscentra. De bijeenkomst vindt plaats in de Domus Medica in Utrecht van 14.00-16.00 uur. De agenda en agendastukken worden z.s.m. verstuurd. Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met Michaela de Gelder: m.degelder@ineen.nl en 030 282 37 88 of 06 4016 3873. Aanmelden voor de werkgeversbijeenkomst kan alvast door een e-mail te sturen naar communicatie@ineen.nl onder vermelding van naam, functie en e-mailadres.

Onderhandelaarsakkoord Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014

27 mei 2014

De onderhandelaars van FBZ, Abvakabo FNV en InEen hebben op 20 mei 2014 een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014.

Werknemerspartijen en InEen zijn verheugd over dit feit en partijen hebben er vertrouwen in dat ze hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun achterbannen. Bijgaand onderhandelaarsakkoord moet nog door de achterbannen van FBZ, Abvakabo FNV en InEen worden goedgekeurd. Op vrijdag 20 juni 2014 vindt van 14.00 uur tot 16.00 uur een werkgeversvergadering van de gezondheidscentra plaats (locatie: Domus Medica in Utrecht). Tijdens deze werkgeversvergadering zal bijgaand onderhandelaarsakkoord ter goedkeuring worden voorgelegd aan de werkgevers van de gezondheidscentra. Nadere informatie over deze werkgeversvergadering volgt z.s.m.

[...]

De onderhandelaars van FBZ, Abvakabo FNV en InEen hebben op 20 mei 2014 een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014.

Werknemerspartijen en InEen zijn verheugd over dit feit en partijen hebben er vertrouwen in dat ze hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun achterbannen. Bijgaand onderhandelaarsakkoord moet nog door de achterbannen van FBZ, Abvakabo FNV en InEen worden goedgekeurd. Op vrijdag 20 juni 2014 vindt van 14.00 uur tot 16.00 uur een werkgeversvergadering van de gezondheidscentra plaats (locatie: Domus Medica in Utrecht). Tijdens deze werkgeversvergadering zal bijgaand onderhandelaarsakkoord ter goedkeuring worden voorgelegd aan de werkgevers van de gezondheidscentra. Nadere informatie over deze werkgeversvergadering volgt z.s.m.

Jubilarissen Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg

22 april 2014

Maar liefst 13 triagisten waren in april 2014 12,5 jaar in dienst bij de Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg. Deze jubilarissen zijn in de bloemetjes gezet. Tijdens een receptie kreeg iedereen de gelegenheid om de groep medewerkers te feliciteren met hun jubileum.

Op 1 juli 2001 zijn de twee huisartsenposten in Venlo en Venray, waar deze groep medewerkers actief is, geopend. Waren er toen 16 doktersassistenten, inmiddels zijn er 38 triagisten in dienst bij de Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg.

[...]

Maar liefst 13 triagisten waren in april 2014 12,5 jaar in dienst bij de Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg. Deze jubilarissen zijn in de bloemetjes gezet. Tijdens een receptie kreeg iedereen de gelegenheid om de groep medewerkers te feliciteren met hun jubileum.

Op 1 juli 2001 zijn de twee huisartsenposten in Venlo en Venray, waar deze groep medewerkers actief is, geopend. Waren er toen 16 doktersassistenten, inmiddels zijn er 38 triagisten in dienst bij de Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg.

Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 01-01-2014 tot en met 28-02-2015

02 april 2014

logos

Op donderdag 27 maart 2014 hebben partijen een principe akkoord bereikt voor een nieuwe CAO Huisartsenzorg. De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot 1 maart 2015. Werknemerspartijen NVDA, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NVvPO en werkgeverspartijen LHV en InEen zijn verheugd over dit feit en partijen hebben er vertrouwen in dat ze hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun respectievelijke achterbannen.

De werknemers in de Huisartsenzorg gaan er per 1 januari 2014 1% op vooruit. Ook de eindejaarsuitkering wordt met 1% structureel verhoogd naar in totaal 6%.

Eveneens is afgesproken dat met ingang van schooljaar 2014/2015 de stage vergoeding wordt verhoogdnaar € 150,- bruto per maand, mits de financiën van het Sociaal Fonds Huisartsenzorg dit toelaten.

Dagpraktijk
De werknemers in de dagpraktijk ontvangen in 2014 eenmalig 0,5% over het jaarsalaris 2014 gelijktijdig met de eindejaarsuitkering. Dit is ter compensatie voor het afbouwen van de toeslag voor het werken in de avonduren op maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur per 1 juli 2014. Voor de werknemers die op 30 juni 2014 werkzaam zijn in de dagpraktijk, geldt een afbouwregeling van deze avondtoeslag tot 2017. Ook wordt de toeslag tussen 20.00 en 24.00 uur verlaagd van 50% naar 30% en zal geen toeslag meer worden betaald als werknemers opleiding in de avonduren volgen.

ANW-zorg
Al eerder – december 2013 – hebben partijen overeenstemming bereikt over het doorbetalen van de ANW-toeslag over vakantiedagen. Vanaf 1 januari 2014 wordt ANW-toeslag betaald over opgenomen vakantiedagen, onder gelijktijdige aanpassing van de grondslag van de eindejaarsuitkering. Ook voor de werknemers in de ANW-zorg zal over opleidingen in de avonduren geen toeslag meer worden betaald. Werknemers kunnen tegen finale kwijting aanspraak maken op een compensatie van niet genoten ANWtoeslag uit het verleden met terugwerkende kracht tot 2,5 jaar.

Meer informatie leest u in het Principeakkoord cao Huisartsenzorg 2014-2015


De betrokken werknemersorganisaties zijn de NVDA (Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten), Abvakabo FNV, CNV Publieke zaak, NVvPO (Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners) en de werkgeversorganisaties zijn de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) en InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg). Onder deze CAO ressorteren ongeveer 21.000 medewerkers in de eerstelijns gezondheidszorg.

[...]

logos

Op donderdag 27 maart 2014 hebben partijen een principe akkoord bereikt voor een nieuwe CAO Huisartsenzorg. De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot 1 maart 2015. Werknemerspartijen NVDA, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NVvPO en werkgeverspartijen LHV en InEen zijn verheugd over dit feit en partijen hebben er vertrouwen in dat ze hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun respectievelijke achterbannen.

De werknemers in de Huisartsenzorg gaan er per 1 januari 2014 1% op vooruit. Ook de eindejaarsuitkering wordt met 1% structureel verhoogd naar in totaal 6%.

Eveneens is afgesproken dat met ingang van schooljaar 2014/2015 de stage vergoeding wordt verhoogdnaar € 150,- bruto per maand, mits de financiën van het Sociaal Fonds Huisartsenzorg dit toelaten.

Dagpraktijk
De werknemers in de dagpraktijk ontvangen in 2014 eenmalig 0,5% over het jaarsalaris 2014 gelijktijdig met de eindejaarsuitkering. Dit is ter compensatie voor het afbouwen van de toeslag voor het werken in de avonduren op maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur per 1 juli 2014. Voor de werknemers die op 30 juni 2014 werkzaam zijn in de dagpraktijk, geldt een afbouwregeling van deze avondtoeslag tot 2017. Ook wordt de toeslag tussen 20.00 en 24.00 uur verlaagd van 50% naar 30% en zal geen toeslag meer worden betaald als werknemers opleiding in de avonduren volgen.

ANW-zorg
Al eerder – december 2013 – hebben partijen overeenstemming bereikt over het doorbetalen van de ANW-toeslag over vakantiedagen. Vanaf 1 januari 2014 wordt ANW-toeslag betaald over opgenomen vakantiedagen, onder gelijktijdige aanpassing van de grondslag van de eindejaarsuitkering. Ook voor de werknemers in de ANW-zorg zal over opleidingen in de avonduren geen toeslag meer worden betaald. Werknemers kunnen tegen finale kwijting aanspraak maken op een compensatie van niet genoten ANWtoeslag uit het verleden met terugwerkende kracht tot 2,5 jaar.

Meer informatie leest u in het Principeakkoord cao Huisartsenzorg 2014-2015


De betrokken werknemersorganisaties zijn de NVDA (Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten), Abvakabo FNV, CNV Publieke zaak, NVvPO (Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners) en de werkgeversorganisaties zijn de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) en InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg). Onder deze CAO ressorteren ongeveer 21.000 medewerkers in de eerstelijns gezondheidszorg.

Master Class managementdevelopment-programma

27 maart 2014

De Master Class managementdevelopment-programma van de Eramusuniversiteit is een programma over strategie en leiderschap voor eindverantwoordelijke bestuurders van zorginstellingen. Er is ruim aandacht voor de ontwikkelingen in de zorg en de eigen keuzes van de bestuurde. Deelnemers kunnen hun inzicht in actuele ontwikkelingen verdiepen, met ruimte voor reflectie en dialoog.

De organisatoren streven naar een evenwichtige deelname uit de sectoren van de zorg: ziekenhuizen, GGZ, verslavingszorg, verpleging en verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Eindverantwoordelijk zijn is een noodzakelijke, maar op zich niet voldoende voorwaarde voor deelname. Bestuurders van kleine zorginstellingen wordt geadviseerd eerst te overleggen met de programmadirecteur over de mogelijkheid van deelname.

[...]

De Master Class managementdevelopment-programma van de Eramusuniversiteit is een programma over strategie en leiderschap voor eindverantwoordelijke bestuurders van zorginstellingen. Er is ruim aandacht voor de ontwikkelingen in de zorg en de eigen keuzes van de bestuurde. Deelnemers kunnen hun inzicht in actuele ontwikkelingen verdiepen, met ruimte voor reflectie en dialoog.

De organisatoren streven naar een evenwichtige deelname uit de sectoren van de zorg: ziekenhuizen, GGZ, verslavingszorg, verpleging en verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Eindverantwoordelijk zijn is een noodzakelijke, maar op zich niet voldoende voorwaarde voor deelname. Bestuurders van kleine zorginstellingen wordt geadviseerd eerst te overleggen met de programmadirecteur over de mogelijkheid van deelname.

6 maart: Dag van de Doktersassistent

06 maart 2014

Op 6 maart staan in het hele land de doktersassistenten in het zonnetje op de Dag van de Doktersassistent. Door de toenemende zorgvraag en een steeds grotere rol voor de eerstelijnszorg zijn er meer doktersassistenten en praktijkondersteuners nodig. Ook wordt het takenpakket van doktersassistenten en praktijkondersteuners steeds breder en intensiever. In veel regio’s is echter sprake van een tekort aan stageplaatsen.

[...]

Op 6 maart staan in het hele land de doktersassistenten in het zonnetje op de Dag van de Doktersassistent. Door de toenemende zorgvraag en een steeds grotere rol voor de eerstelijnszorg zijn er meer doktersassistenten en praktijkondersteuners nodig. Ook wordt het takenpakket van doktersassistenten en praktijkondersteuners steeds breder en intensiever. In veel regio’s is echter sprake van een tekort aan stageplaatsen.

Vacatures en tegemoetkoming stagiairs huisartsenzorg

22 januari 2014

De vacaturegraad van de praktijkondersteuners (poh) is met 6,7% ruim hoger dan van doktersassistenten (2,5%). Voor doktersassistenten is er zelfs een dalende trend te zien. Er zijn nu 440 vacatures voor doktersassistenten  tegenover 640 medio 2013. De vraag is of de daling doorzet. Dit blijkt uit de vacaturemonitor van het Campagneteam werken in de huisartsenzorg (pdf). InEen-directeur Hansmaarten Bolle is voorzitter van dit Campagneteam. De volgende peildatum is 1 februari a.s.

Voor doktersassistenten en praktijkondersteuners geldt dat het stage-aanbod niet is meegegroeid met de toename in de opleiding. Dit zorgt in verschillende regio’s voor tekorten aan stageplaatsen. Om het aantal stageplaatsen te stimuleren, stelt de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) vanaf 1 januari een financiële vergoeding beschikbaar voor de begeleiding van stagiairs in huisartsenposten en –praktijken. Ook voor stagiairs zelf is een vergoeding beschikbaar. Meer informatie en de aanvraagformulieren staan op de site van SSFH.

 

[...]

De vacaturegraad van de praktijkondersteuners (poh) is met 6,7% ruim hoger dan van doktersassistenten (2,5%). Voor doktersassistenten is er zelfs een dalende trend te zien. Er zijn nu 440 vacatures voor doktersassistenten  tegenover 640 medio 2013. De vraag is of de daling doorzet. Dit blijkt uit de vacaturemonitor van het Campagneteam werken in de huisartsenzorg (pdf). InEen-directeur Hansmaarten Bolle is voorzitter van dit Campagneteam. De volgende peildatum is 1 februari a.s.

Voor doktersassistenten en praktijkondersteuners geldt dat het stage-aanbod niet is meegegroeid met de toename in de opleiding. Dit zorgt in verschillende regio’s voor tekorten aan stageplaatsen. Om het aantal stageplaatsen te stimuleren, stelt de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) vanaf 1 januari een financiële vergoeding beschikbaar voor de begeleiding van stagiairs in huisartsenposten en –praktijken. Ook voor stagiairs zelf is een vergoeding beschikbaar. Meer informatie en de aanvraagformulieren staan op de site van SSFH.

 

Akkoord over ANW-toeslag over vakantiedagen

17 januari 2014

Kort voor de kerstdagen bereikten we een akkoord met de werknemersorganisaties over het vraagstuk van de ANW-toeslag over vakantiedagen. Nu hebben we een aantal details uitgewerkt die in gezamenlijke verklaring anw-toeslag zijn opgenomen.

Een paar opmerkingen ter toelichting. Het akkoord is gebaseerd op een aantal modelberekeningen die we hebben laten maken. We hebben de leden-huisartsenposten een samenvattende tabel toegestuurd.  Hen stellen we ook de onderliggende excel-berekeningen desgevraagd graag ter beschikking. Een aantal directeuren van huisartsenposten heeft meegedacht en meegerekend. Er ligt nu een onderhandelaarsakkoord dat de instemming vereist van de leden. De werknemersorganisaties gaan hun achterban raadplegen. De leden-huisartsenposten van InEen, die de cao-huisartsenzorg volgen, zal formeel worden gevraagd of ze met dit voorstel kunnen instemmen.

[...]

Kort voor de kerstdagen bereikten we een akkoord met de werknemersorganisaties over het vraagstuk van de ANW-toeslag over vakantiedagen. Nu hebben we een aantal details uitgewerkt die in gezamenlijke verklaring anw-toeslag zijn opgenomen.

Een paar opmerkingen ter toelichting. Het akkoord is gebaseerd op een aantal modelberekeningen die we hebben laten maken. We hebben de leden-huisartsenposten een samenvattende tabel toegestuurd.  Hen stellen we ook de onderliggende excel-berekeningen desgevraagd graag ter beschikking. Een aantal directeuren van huisartsenposten heeft meegedacht en meegerekend. Er ligt nu een onderhandelaarsakkoord dat de instemming vereist van de leden. De werknemersorganisaties gaan hun achterban raadplegen. De leden-huisartsenposten van InEen, die de cao-huisartsenzorg volgen, zal formeel worden gevraagd of ze met dit voorstel kunnen instemmen.

Werknemersdeel PFZW per 1 januari 2014

07 januari 2014

Bijgaand treft u de percentages van het werknemersdeel in de verschuldigde pensioenpremies PFZW met ingang van 1 januari 2014 aan, conform artikel 28 a van de Cao Gezondheidscentra.

[...]

Bijgaand treft u de percentages van het werknemersdeel in de verschuldigde pensioenpremies PFZW met ingang van 1 januari 2014 aan, conform artikel 28 a van de Cao Gezondheidscentra.

Pagina
1
van
1