Zorggroepen

Er zijn ongeveer 115 zorggroepen in Nederland die programmatische zorg leveren aan patiënten met chronische ziekten. Bijna alle zorggroepen organiseren zorg voor patiënten met diabetes mellitus en COPD. Tegenwoordig vaak ook in combinatie met zorgprogramma’s voor andere aandoeningen, zoals astma en cardiovasculair risicomanagement.

Zorggroepen hanteren daarbij de NHG-zorgstandaarden als uitgangspunt voor de ketenzorgprogramma’s die ze samen met hun ketenpartners aanbieden.

Nu de inbedding van geprotocolleerde zorg op basis van de zorgstandaarden zijn vruchten afwerpt en men er vertrouwd mee is geraakt, verleggen zorggroepen de focus naar het bieden van meer persoonsgerichte zorg. Hierbij komen, bovenop de basisprincipes van ketenzorg, het werken met individuele zorgplannen, het ondersteunen van zelfmanagement en de relatie met preventie en welzijn meer op de voorgrond te staan. Zorggroepen richten zich daarnaast ook steeds vaker op het organiseren van zorg voor kwetsbare doelgroepen, zoals kwetsbare ouderen en mensen met GGZ-problematiek. Ze zoeken hierbij samenwerking met andere organisaties in de zorg en sociale wijkteams binnen gemeenten.

Een zorggroep is een organisatie met rechtspersoonlijkheid waarin zorgaanbieders zijn verenigd. De zorggroep is verantwoordelijk voor de coördinatie en levering van de gecontracteerde zorg in een bepaalde regio. Met de term ‘zorggroep’ wordt de hoofdcontractant van de ketenzorgprogramma’s bedoeld. Het merendeel van de zorggroepen heeft zich binnen InEen verenigd en werkt met elkaar aan kwaliteit en innovatie van chronische zorg.

Bekijk ook

  • Visie notitie eerstelijns- en huisartsenorganisaties
  • Medisch contact, 29 maart 2017: Minder praktijkvariatie door analyse van verschillen
  • Medisch contact, 11 mei 2016: Ketenzorg diabetes werkt wel
  • Contactpersonen