Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en)

Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) adviseren en begeleiden de eerste lijn én betrokken partijen bij het realiseren van samenhangende zorg in de wijk en de regio. ROS’en hebben jarenlange ervaring in hun regio en daardoor kennis van de eerste lijn. ROS’en treden op als onafhankelijke regionale partners, die de eerste lijn kunnen informeren over veranderingen in de zorg. Ze zetten zich in voor de samenwerking in de wijk en de regio, in de rol van initiator, adviseur, projectleider dan wel procesbegeleider zodat men elkaar weet te vinden, cultuurverschillen kan overbruggen en goed met elkaar kan samenwerken.

ROS’en werken voor de eerste lijn. Voor huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, eerstelijnspsychologen, wijkverpleegkundigen, diëtisten en apothekers. Daarnaast werken ROS’en actief samen met landelijke, regionale en lokale partners voor het realiseren van gezonde wijken. Met patiëntenorganisaties, kennisinstituten, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars.

Voor hun maatschappelijk opdracht om de eerstelijnszorg te versterken ontvangen ROS’en financiering vanuit de overheid. De preferente zorgverzekeraar zorgt voor een vergoeding aan de ROS per inwoner op basis van premiegelden van verzekerden. De ROS’en hebben hiermee regionaal de taak om de implementatie van vernieuwingen te ondersteunen, de eerste lijn te versterken en innovatie te stimuleren.

Gezamenlijk vormen de ROS’en een landelijk dekkend netwerk. Daarin wisselen ze kennis en ervaring uit voor regionale samenwerking aan veranderingen in de zorg op onderwerpen zoals wijkgericht werken, substitutie, geïntegreerde gebiedsanalyses en zorgthema’s.

ROS-netwerk
Bekijk de gezamenlijke website van de ROS'en, het ROS-netwerk, waar de ROS'en onder meer vertellen over hun activiteiten.

Contactpersonen