Substitutie

Eerstelijnszorg is onmisbaar voor het effectief inzetten van de goede zorg op de juiste plek, passende zorg dus waarin ook zelfmanagement een significante rol heeft. De rol van de huisarts dempt van origine de zorgvraag. Het ziekenhuis werkt vaak zorgvraag verhogend waardoor de zorg onbetaalbaar wordt voor de samenleving. Hierom wordt sinds enige jaren ingezet op substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn.

In het bestuurlijk akkoord 2014-2017 is een jaarlijks groeipercentage voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg afgesproken van 2,5% . Daarbovenop zijn additionele substitutieafspraken mogelijk, zo is de afspraak. In het nieuwe hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018 zijn opnieuw afspraken gemaakt over substitutie. Er is halverwege 2017, na onderhandelingen van InEen en LHV met VWS, ZN en NPCF, 75 miljoen beschikbaar gesteld waarop eerstelijnszorgaanbieders een beroep kunnen doen om samen met tweedelijnspartijen aan de slag te gaan met substitutieprojecten.

Half december 2017 is bekend geworden dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en ziekenhuizen voor 2018 voor €6,7 miljoen substitutie-afspraken hebben gemaakt voor investeringen in de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Daarom heeft de minister, gebaseerd op het advies van de NZa en conform de afspraken uit de Tussenakkoorden, €6,7 miljoen extra groeiruimte beschikbaar gesteld voor respectievelijk de huisartsenzorg (€3,7 miljoen) en de multidisciplinaire zorg (€3,0 miljoen). Deze gelden komen vanuit het tweedelijnskader. Als de afspraken gerealiseerd worden, leidt de substitutie tot een potentiële verlaging van de kosten in de ziekenhuizen van €11,9 miljoen.

Voor 2018 was een bedrag van maximaal €75 miljoen beschikbaar gesteld voor substitutie op basis van het eerder in kaart gebrachte substitutiepotentieel. De voorwaarden en de spelregels zijn pas vlak voor de zomer gecommuniceerd. Partijen constateren een veelbelovende start van een positieve beweging naar gezamenlijke verantwoordelijkheid voor substitutie. Mede door de korte periode om substitutieplannen te maken en tripartiet vast te leggen, blijft het resultaat achter bij de aanvankelijke ambitie. De gezamenlijke programmatische aanpak biedt huisartsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars een goede structuur om ook in 2018 verder te gaan met substitutie van zorg. Partijen adviseren daarom verder te gaan met de gekozen substitutie-aanpak en te leren van de ervaringen in 2017. Verder willen partijen (regionale) patiëntenorganisaties bij deze beweging betrekken en ook de ambities voor 2019 onverminderd overeind houden om substitutie op de landelijke en regionale agenda te houden.

Kijk voor meer informatie op de website van Zorg Op de Juiste Plek

Gerelateerde documenten

 

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op: 8 januari 2018

Contactpersonen