Anoeska Mosterdijk: ‘De ICT-paragraaf in het hoofdlijnenakkoord is belangrijk. Daar hebben we hard aan getrokken.

20 december 2018

In 2018 ging veel aandacht van InEen uit naar onderwerpen die elk op hun eigen manier wezenlijk zijn voor de toekomst van goede, veilige en betaalbare zorg. Denk aan de implementatie van O&I, het nieuwe hoofdlijnenakkoord, ICT en zorgvernieuwing, maar ook aan de arbeidsmarktproblematiek en de cao voor gezondheidscentra. ‘We zijn er nog lang niet, maar hebben in 2018 een paar mooie stappen gezet’, stelt Anoeska Mosterdijk vast.

Na een intensief voortraject deden in 2018 de nieuwe betaaltitels voor Organisatie & Infrastructuur hun intrede in het contracteringsproces. Mosterdijk: ‘Dat bracht veel in beweging, zeker waar de verzekeraar sterk stuurt op regionalisering en veel nadruk legt op gezamenlijke regioplannen. Bij alle zorgverzekeraars lijkt de aandacht voor het sterk lokale wijkmanagement een ondergeschoven kindje.’ InEen maakte zich samen met de LHV sterk voor goede overgangsregelingen, en blijft onverminderd aandacht vragen voor de bedoeling achter O&I: versterking van de eerste lijn als middel om ‘zorg op de juiste plek’ te kunnen realiseren. ‘Dat vraagt investeringen, terwijl het nu soms meer een platte bezuinigingsactie lijkt’, aldus Mosterdijk.

Hoofdlijnenakkoord

Door de moeizaam verlopen contractering 2017/2018 stond bij de start van de onderhandelingen met VWS het vertrouwen tussen (de koepels van) zorgaanbieders en zorgverzekeraars op losse schroeven. Het akkoord dat uiteindelijk toch volgde leek een goede basis voor de contractering 2019. In het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over onder meer de zorg voor kwetsbare groepen, regionalisering, ANW-zorg, meer tijd voor de patiënt (onder andere achterstandswijken), terugdringen van regeldruk en ICT. Ook werden de financiële kaders voor de komende jaren vastgesteld. ‘Helaas’, zegt Mosterdijk, ‘verliepen de contractonderhandelingen 2019 niet overal even goed. We zetten, bijvoorbeeld in het Bestuurlijk Overleg, stevig in op naleving van de indexeringsafspraken. Meerdere zorgverzekeraars blijken een andere interpretatie te hanteren dan InEen en LHV.’

ICT

Voor het eerst bevat het hoofdlijnenakkoord een uitgebreide paragraaf over ICT. Daarmee onderkennen alle partijen het grote belang van digitalisering voor de huisartsenzorg. Er is bovendien geld vrijgemaakt, 75 miljoen voor OPEN en 50 miljoen voor de verbetering van de gegevensuitwisseling en het stimuleren van regionalisering. Mosterdijk: ‘Aan de ICT-paragraaf hebben we hard getrokken. Goeie ICT en gegevensuitwisseling is essentieel voor de samenwerking in de regio.’ Samen met NHG en LHV heeft InEen inmiddels een visie op ICT opgesteld, inclusief een roadmap met concrete projecten en programma’s. Bijvoorbeeld het programma OPEN, om online inzage in het eigen patiëntendossier mogelijk te maken, en het Project XIS, om toetsbare eisen te formuleren voor de systemen die huisartsen dagelijks gebruiken.

Zorgvernieuwing

Zorgvernieuwing gaat enerzijds om de ontwikkeling van nieuwe zorgprogramma’s of een nieuwe aanpak voor bepaalde groepen, anderzijds om technologische innovaties. InEen vindt beide belangrijk en is bijvoorbeeld trekker van het project ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. Ook worden leden ondersteund bij de ontwikkeling van ggz-programma’s. Daarnaast krijgt het gebruik van big data steeds meer aandacht, zegt Mosterdijk. Ze doelt onder andere op de grote hoeveelheid waardevolle triagegegevens op de huisartsenpost. ‘Die kunnen worden gebruikt om het triageproces te verfijnen of om te komen tot een betrouwbare digitale zelftriage. Dat is één van de sporen waarlangs we de huisartsenzorg in de anw-uren kunnen borgen. Ik zie dat onze leden open beginnen te staan voor deze ontwikkelingen.’

Cao gezondheidscentra

In 2018 werd ook een ingrijpend besluit genomen voor de gezondheidscentra. De huidige Cao Gezondheidscentra/AHG ondersteunt de doelstelling van geïntegreerde multidisciplinaire zorgverlening onvoldoende. Ook ontbreekt een passende integrale bekostiging en geeft de cao weinig basis om de professionals aantrekkelijk te (blijven) belonen. Daarom hebben de werkgevers besloten te stoppen met de cao en de werknemers onder te brengen bij de cao die het beste aansluit bij hun discipline. Mosterdijk: ‘Uiteindelijk gaat dat voor werknemers en werkgevers een toekomst­bestendiger arbeidsvoorwaardenpakket opleveren.’ InEen gaat zich ervoor inzetten het proces zorgvuldig te doorlopen, met de leden, de vakbonden, de werknemers en de andere relevante stakeholders.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer