Thuiswonende kwetsbare ouderen Zorg en sociaal domein bundelen krachten

11 oktober 2018

De zorg voor kwetsbare ouderen vraagt bij uitstek om een domeinoverstijgende aanpak. Daarom hebben dertien (koepel)organisaties uit het sociale en het zorgdomein samen de handschoen opgepakt. Sinds 2016 werken zij intensief aan tools en handvatten voor een persoonsgericht, proactief en samenhangend (zorg)aanbod voor thuiswondende kwetsbare ouderen. In een recent verschenen nieuwsbericht geven zij de stand van zaken.

Vorig jaar, in 2017, werd het Plan van Aanpak Zorg voor Kwetsbare Ouderen opgeleverd en geaccordeerd door de deelnemende partijen. In dit plan staan voorstellen voor instrumenten en andere tools die nu in 2018 verder worden uitgewerkt. Vier werkgroepen zijn aan de slag: de werkgroep Doelgroep & Geïntegreerde aanpak, de werkgroep Rollen & Verantwoordelijkheden, de werkgroep Kosten & Baten en de werkgroep Regionalisering (start volgend jaar). Ook zijn er vijf patiënt journeys gemaakt die inzicht geven in hoe bij ouderen het proces naar kwetsbaarheid kan verlopen en hoe de zorgbehoefte daarin verschuift. Het eerste concrete product komt zeer waarschijnlijk nog dit najaar beschikbaar: de geactualiseerde ‘Handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’, gebaseerd op de Vilans-handreiking Zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn. In deze handleiding 2.0 is meer aandacht voor de centrale rol van de oudere en diens mantelzorger (eigen regie). Ook is er meer aandacht voor vroegsignalering, de relatie met de acute zorg en de verbinding tussen sociaal domein en zorg.

InEen is trekker van het project. De begeleiding is in handen gelegd van onderzoeksbureau ARGO. Het ontwikkelen en implementeren van domein-overstijgende zorg voor kwetsbare ouderen is een belangrijk speerpunt van InEen. De deelnemende partijen zijn: ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, Laego, LHV, NHG, Patiëntenfederatie, Sociaal Werk Nederland, V&VN, VNG, VWS en ZN.

Lees het Nieuwsbericht Zorg voor kwetsbare ouderen, oktober 2018

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen