​Benchmark ketenzorg biedt aanknopingspunten voor verminderen praktijkvariatie

7 juni 2018

Volgens de laatste cijfers uit de benchmark ‘Transparante Ketenzorg’ zet de groei in positieve uitkomsten van de zorg voor patiënten in zorgprogramma’s nog steeds door. Zo laat het ketenzorgprogramma voor diabetes zien dat het aantal mensen dat voldoet aan de streefwaarden voor cholesterol opnieuw gestegen is, dit jaar met 4%. Uit het benchmarkrapport blijkt verder dat er tussen ketenzorgorganisaties nog aanzienlijke variatie bestaat, ook in de mate waarin mensen opgenomen worden in zorgprogramma’s. Op initiatief van de leden van InEen is een Taskforce Praktijkvariatie ingesteld die aan de slag gaat met het verminderen van ongewenste praktijkvariatie.

Dit jaar leverden 110 zorggroepen gegevens aan over hun chronisch zieken. Het betreft de chronisch zieken uit een totale populatie van 14,5 miljoen inwoners ofwel circa 85% van de Nederlandse bevolking. De rapportage gaat over de zorgprogramma’s Diabetes Mellitus type 2, COPD, Astma en Vasculair Risico Management bij patiënten met een hartvaatziekte (HVZ) en zonder een hartvaatziekte (VVR). Het rapport wordt voor het achtste jaar op rij uitgebracht en geeft inzicht in de ontwikkeling en effecten van programmatische ketenzorg voor chronisch zieken. Voor uitgebreide resultaten verwijzen we u naar het rapport.

Indicatoren diabetes blijven verbeteren
Inmiddels is 83,8% van de Nederlanders met diabetes onder behandeling in de eerste lijn. En zien we bij deze groep steeds betere waardes op de uitkomstindicatoren, indicatoren die iets zeggen over de gezondheid van patiënten. Zo is onder meer het aantal diabetici dat voldoet aan de streefwaarden voor cholesterol (LDL< 2,5 mmol/l) opnieuw gestegen, van 60% naar 64%. De gerapporteerde indicatoren maken duidelijk dat de zorg voor diabetespatiënten in Nederland in de eerste lijn door de programmatische ketenzorg aanzienlijk is verbeterd, met minder complicaties als gevolg.

Resultaten HVZ-programma gevarieerder
Bij het zorgprogramma voor patiënten met een hartvaatziekte (HVZ) lijkt de substitutie van tweede naar eerste lijn niet door te zetten. Verder valt op dat het aantal niet-rokers stabiliseert rond de 82%. Dat is beduidend beter dan in de algemene bevolking (76,9%), maar minder dan bij diabetes (85%) en VVR (87%). Voor een deel moet de verklaring waarschijnlijk worden gezocht in het feit dat hart- en vaatziekten vaker voorkomen bij mensen die roken. De percentages laten zien dat deelname aan een zorgprogramma resulteert in een grotere kans op stoppen met roken.

Aan de slag met praktijkvariatie
De benchmark ketenzorg levert veel bruikbare informatie en stelt zorggroepen en gezondheidscentra in staat de eigen prestaties te vergelijken met die van de andere organisaties. Dit vormt voor iedere ketenzorgorganisatie een essentieel onderdeel van het eigen kwaliteitsbeleid én geeft een aanzet tot het verminderen van praktijkvariatie die niet verklaarbaar is door bijv verschillen in de populatie. Bij de leden van InEen bestaat veel animo om met het verminderen van deze zogeheten ongewenste praktijkvariatie aan de slag te gaan. Vorige maand is hiervoor binnen InEen de Taskforce Praktijkvariatie in het leven geroepen die de leden gaat helpen bij het verminderen van ongewenste praktijkvariatie. Een speerpunt daarbij is het terugdringen van ongewenste verschillen in de inclusie van patiënten in zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer