Nieuwe contracteringsronde in aantocht

29 maart 2018

Traditiegetrouw maken zorgverzekeraars per 1 april hun inkoopbeleid bekend. Wat komt er terecht van de afspraken rondom versterking van de eerstelijnszorg voor kwetsbare groepen of de O&I-afspraken? Belangrijk voor InEen is dat er in 2019 extra investeringen worden gedaan om overbelaste professionals beter te ondersteunen bij hun werk en de nodige samenwerking rond kwetsbare groepen te stimuleren.

Voor de contractering 2019 is het belangrijk dat er betekenisvolle stappen kunnen worden gezet ter verbetering van de 24/7 zorg rondom kwetsbare ouderen, ggz-patiënten en de patiënten in achterstandswijken. Ook de samenwerking met het sociale domein moet verder versterkt worden. Wat InEen betreft is het bieden van persoonsgerichte zorg daarbij een wezenlijk uitgangspunt, evenals aandacht voor de werkdruk van de huisarts.

Investeringen
De implementatie van de O&I-afspraken met in achtneming van de overgangsafspraken en met de bijbehorende extra investeringen die onder andere nodig zijn om bovengenoemde doelen te kunnen bereiken en de eerste lijn beter toe te rusten is uiteraard ook een speerpunt voor InEen. Daarbij gaat het om:

  • afspraken ter versterking van de organisatiegraad in de eerste lijn conform afspraken O&I, zowel op wijkniveau als op regioniveau.
  • aanvullende bekostiging op regioniveau om te investeren in ICT en informatiebeleid.
  • aanvullende bekostiging op wijkniveau ter versterking van de as huisarts-wijkverpleging-farmacie in relatie tot het sociaal domein.

Het is vanzelfsprekend dat er tegenover extra financiële middelen uitkomsten staan, waaronder het verkleinen van ongewenste praktijkvariatie, het opstellen van regioplannen waarin organisaties op lokaal en regionaal niveau in samenhang voorstellen doen en het opvangen van zorg vanuit het ziekenhuis.