InEen helpt ouderenzorg handen en voeten te geven

29 maart 2018

Op initiatief van VWS-minister De Jonge ondertekende InEen begin maart samen met zo’n 35 andere partijen uit de wereld van zorg en welzijn, het Pact voor de Ouderenzorg. Het Pact is één van de manieren waarop het kabinet uitvoering wil geven aan het regeerakkoord waarin de ouderenzorg een belangrijke prioriteit vormt. InEen zal nauw betrokken zijn bij de uitwerking van het Pact.

In 2030 telt Nederland 2,1 miljoen 75-plussers, aldus de minister bij de presentatie van het Pact aan de Tweede Kamer. Hij wil in actie komen en eenzaamheid bij ouderen doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren. InEen gaat, samen met de LHV, een actieve rol spelen bij de uitwerking van de tweede programmalijn ‘goede zorg en ondersteuning thuis’. Het Pact wijst nadrukkelijk op het Plan van aanpak zorg voor kwetsbare ouderen, dat momenteel onder aanvoering van InEen handen en voeten krijgt.

Plan van aanpakHet Plan van aanpak zorg voor kwetsbare ouderen is gemaakt in opdracht van het bestuurlijk overleg eerste lijn en gebaseerd op een inventarisatie van samenwerkingsinitiatieven in heel Nederland door onderzoeksbureau ARGO. Ter uitwerking van het Plan van aanpak zijn nu verschillende werkgroepen aan de slag. Programmamanager Frederik Vogelzang (InEen): ‘Het is heel belangrijk dat we nu een tafel hebben waaraan alle organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor kwetsbare ouderen met elkaar de schouders eronder zetten.’

Doel van het programma is, aldus Vogelzang, de al bestaande kennis en middelen voor de zorg aan kwetsbare ouderen breder toegankelijk te maken. Zo is er een werkgroep die nadenkt over de afbakening van de doelgroep kwetsbare ouderen en die de verschillende methodes om de doelgroep te bedienen samenbrengt in een toolbox. Een andere werkgroep maakt inzichtelijk wat de betrokken disciplines van elkaar kunnen verwachten en voor elkaar kunnen betekenen. De beschikbaarheid van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn is bijvoorbeeld nog geen gemeengoed. Ook wordt gewerkt aan een methode om de kosten en baten van initiatieven voor kwetsbare ouderen beter in beeld te brengen, zodat er een basis ontstaat voor het gesprek over structurele financiering. Verder wordt gefocust op het geven van input aan al bestaande overleggen. Denk aan het Informatieberaad als het gaat om gegevensuitwisseling, aan samenwerking met het sociaal domein of aan het eerstelijnsverblijf. Vogelzang noemt verder de werkgroep die zich richt op regionale ondersteuning. ‘Het organiseren van de zorg voor kwetsbare ouderen gaat niet vanzelf. De samenwerking op lokaal niveau kan de steun van regionale organisaties goed gebruiken, voor het opzetten van MDO’s, voor goede afspraken met gemeenten of ziekenhuizen, of voor het opzetten van de gegevensuitwisseling.’

RandvoorwaardenOp aandringen van InEen en de LHV is in het Pact voor de Ouderenzorg ook een passage opgenomen over de randvoorwaarden die nodig zijn om persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg aan kwetsbare ouderen te kunnen bieden. Afspraken daarover, bijvoorbeeld over de ruimte die nodig is om vorm te geven aan een goede samenwerking tussen het sociale domein en de eerstelijnszorg, krijgen mogelijk een plek in Hoofdlijnenakkoorden.

Lees ook
De Eerstelijns Januari 2018: Naar een ouderenvriendelijke samenleving
Pact voor de ouderenzorg
Plan van aanpak zorg voor kwetsbare ouderen

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen