Pact voor de Ouderenzorg getekend

8 maart 2018

Vandaag ondertekent InEen als één van de partijen in zorg en welzijn het Pact voor de Ouderenzorg, een initiatief van het Ministerie van VWS. Daarmee onderschrijft InEen namens haar leden de verantwoordelijkheid die eerstelijnsorganisaties voelen om de zorg voor ouderen zo goed mogelijk te organiseren. Met als doel een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven van ouderen.

Zorgen dat mensen met goede ondersteuning en zorg langer thuis kunnen wonen. Dat is één van de drie programmalijnen in het Pact en precies daar kunnen eerstelijnsorganisaties hun meerwaarde laten zien. Bij de zorg voor in het bijzonder kwetsbare ouderen zijn veel zorgverleners betrokken en goede afstemming en coördinatie is daarbij essentieel. Dit moet uiteraard lokaal vorm krijgen in zorg op maat, ondersteund met goede regionale afspraken en ondersteuning. Landelijk kunnen partijen daar een bijdrage aan leveren door afspraken te maken over gegevensuitwisseling, financiering, het delen van goede voorbeelden en het uit de weg ruimen van obstakels in wet- en regelgeving. De uitvoering van het Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen dat voorkomt uit de afspraken uit het Bestuurlijk Overleg eerste lijn levert hieraan een bijdrage.

De gevolgen van de keuze om kwetsbare mensen langer thuis te laten wonen en de capaciteit in verpleeg- en verzorgingshuizen te reduceren, worden steeds zichtbaarder. De druk op de thuiszorg, wijkverpleging en de huisarts nemen steeds meer toe, ook in de avond-, nacht- en weekenduren. De in het Pact genoemde randvoorwaarden zijn voor deze professionals dan ook onontbeerlijk om te kunnen zorgen voor persoonsgerichte, proactieve samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen. In de drie programma’s uit het Pact moeten de organisatorische, financiële en systeemknelpunten die ouderen, hun naasten en zorgverleners ervaren worden weggenomen en moeten de randvoorwaarden om de ambities te realiseren worden ingevuld.

Samen met partijen uit de eerstelijnszorg pakt InEen de handschoen graag op om deze programma’s in te vullen, aan te geven wat daarvoor nodig is en ze vervolgens uit te voeren. We bouwen voort op wat klaar ligt om uit te voeren. Bijvoorbeeld het Plan van aanpak zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn, het Pleidooi voor een oudervriendelijke samenleving en de voorstellen voor de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Ook in het land zijn tal van goede voorbeelden te vinden waar zorgverleners al begonnen zijn de zorg en ondersteuning beter te organiseren, rondom en in samenspraak met de oudere.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen