Visie op lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties

18 december 2017

Organisaties voor huisartsenzorg en eerstelijnszorg vormen een onmisbaar fundament voor persoonsgerichte, proactieve en resultaatgerichte zorg. Zo luidt, kort samengevat, de visie van InEen op het belang van organisatiekracht in de zorg. Om – in het licht van de ontwikkelingen in de zorg – het belang daarvan te onderstrepen en uit te dragen, is de visie op papier gezet en in mei 2017 door de ALV vastgesteld.

De kernboodschap van de visie luidt: ‘De eerste lijn speelt een sleutelrol in het behoud van de hoge kwaliteit van zorg die Nederland gewend is. Een krachtige eerste lijn, met de huisarts als spin in het web, vormt het fundament voor goede en betaalbare zorg. De zorg vertrekt vanuit de behoefte van de patiënt (persoonsgerichte zorg), heeft een proactieve aanpak en is resultaatgericht. Om de zorg dicht bij de patiënt te kunnen bieden zijn goed georganiseerde lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties nodig om de noodzakelijke randvoorwaarden te regelen.’

Persoonsgericht, proactief en samenhangend
Goede en betaalbare zorg is persoonsgericht, proactief en samenhangend. Om deze zorg vorm te kunnen geven hebben huisartsen en andere zorgprofessionals méér ruimte en tijd nodig dan op dit moment beschikbaar is. De ondersteuning door lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties helpt om meer tijd en mogelijkheden hiervoor te creëren. Denk aan ondersteuning op het gebied van informatiebeleid, bedrijfsvoering, personeel- en kwaliteitsbeleid. De organisaties dragen ook bij door het organiseren van multidisciplinaire samenwerking tussen eerstelijnsprofessionals onderling en met het sociale domein en de tweede lijn. Ook bij de afstemming tussen de dagzorg en de anw-zorg, de samenwerking met de tweede lijn (gericht op substitutie) en op het gebied van zorginnovatie en zorgvernieuwing (denk aan alle vormen van eHealth) kunnen zij een rol spelen.

Lokaal en regionaal
De organisaties dragen bij aan het toekomstbestendig maken van de zorg door zowel lokaal als regionaal zorgverleners te ondersteunen en samenwerking te faciliteren. Vooral de wisselwerking tussen lokaal en regionaal is een vliegwiel voor samenwerking. De zorg in wijk en buurt wordt ondersteund door overstijgende vraagstukken op regionaal niveau op te pakken. Zo ontstaat goede en betaalbare zorg.

Urgent
De situatie is urgent, aldus de visie. Doorgaan op de huidige voet leidt onherroepelijk tot overkoken. De druk op de eerste lijn is groot. De effecten van de transities worden merkbaar. Naast de groeiende zorgvraag neemt ook de complexiteit van de zorgvragen toe. Méér van hetzelfde biedt geen soelaas meer. Lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties vormen een onmisbaar fundament voor persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg. Het beoogde resultaat: meer aandacht voor de patiënt, gezondheidswinst, behoud van werkplezier voor zorgverleners en betaalbare zorg.

Gerelateerde artikelen


Bekijk meer artikelen

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen