2017 in vogelvlucht

18 december 2017

‘2017 was een turbulent jaar, waarin grote onderwerpen op de agenda stonden , zoals de werkdruk op de huisartsenpost, de vormgeving en financiering van organisatie & infrastructuur, de totstandkoming van een nieuw bestuurlijk akkoord en de zorg voor kwetsbare ouderen. Maar het was ook een jaar waarin we geconfronteerd werden met een teleurstellende contracteringsronde, die veel gevraagd heeft van de leden van InEen. Niettemin is de ambitie bij leden, bestuur en bureau van InEen onverminderd groot om een sterke, goed georganiseerde eerste lijn te realiseren, die klaar is voor de toekomst en de uitdagingen die gaan komen. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan van InEen beschrijft die ambities en maakt duidelijk wat eerstelijnsorganisaties en InEen daaraan willen bijdragen. Daarover in het nieuwe jaar meer, nu laten we nog enkele highlights van 2017 aan u voorbijgaan.’

Anoeska Mosterdijk,
Directeur InEen

ACUTE ZORG

Nadat eind 2016 de noodklok al werd geluid, ging in 2017 het bestuurlijk overleg acute zorg van start met alle belangrijke landelijke stakeholders. Gezegd kan worden dat de werkdruk op de huisartsenpost nu breed wordt (h)erkend. De intensieve samenwerking met LHV en VPHuisartsen op dit dossier leidde ook tot de online gereedschapskist met voorbeelden van hoe men in het land met werkdruk aan de slag is. Een mijlpaal vormde het vaststellen van de gezamenlijke notitie ‘Naar een toekomstbestendige huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden’, in een gezámenlijke ledenvergadering van InEen, LHV en VPHuisartsen op 7 november. De scenario’s in de notitie krijgen in 2018 een uitwerking in verschillende pilots. Hoe nodig dat is bleek deze zomer ook uit de Benchmark Huisartsenposten 2016 die een toename van zowel het aantal, als de complexiteit van hulpvragen laat zien. Het belang van samenwerking in de acute zorgketen bleek verder uit rapporten als de marktscan Acute Zorg van de NZa, de generieke module Acute GGZ en de ontwikkeling van het kwaliteitskader spoedzorg. Verder belangrijk in 2017 was het project Grip op Triage rondom (het gebruik van) NTS en waarin ook het Nivel-onderzoek naar de urgenties U1-U2 is afgerond. InEen is samen met NTS in gesprek gegaan met scholingsbureaus en huisartsenposten die zelf opleiden over de bedoeling van NTS

BEKOSTIGING EN BELEIDSONTWIKKELING

Na een impactanalyse stemden de leden van InEen deze zomer unaniem in met het voorstel voor invoering van Organisatie & Infrastructuur. Voor de komende jaren is samen met de zorgverzekeraars, de NZa en VWS de visie geformuleerd waar we met ondersteuning, samenwerking en versterking in de eerste lijn naartoe willen. Door de NZa zijn vervolgens ook de vier betaaltitels gereed gemaakt die vanaf 2018 kunnen worden gehanteerd. De verzekeraars maken helaas een langzame start met de implementatie van O&I en beschouwen 2018 veelal nog als een overgangsjaar waarin zij stap voor stap de criteria goed vorm willen geven. Dit jaar is verder veel energie gestoken in de onderwerpen substitutie en governance. Het onderzoek Regio in Beeld laat zien welke organisaties actief zijn in de regio en hoe deze worden bestuurd. Ook organiseerde InEen de eerste workshops Governance en staan er intervisiebijeenkomsten op stapel. Alles met het doel leden bewust te maken van het belang van goed bestuur, leiderschap en verdere professionalisering van de organisaties, dit alles met het oog op kwalitatief goede patiëntenzorg in de eerste lijn.

MULTIDISCIPLINAIRE ZORG

In mei 2017 stelde de ALV de ‘Visie lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties’ vast. De visie benoemt krachtig de meerwaarde van deze organisaties en stelt vast dat organisatie en ondersteuning in deze woelige tijd geen overbodige luxe is. Daarnaast gaf InEen op initiatief van enkele leden opdracht voor een onderzoek naar de effectiviteit van ketenzorg. De resultaten daarvan zijn begin 2018 te verwachten. Het brede programma multidisciplinaire zorg kent meer highlights, denk bijvoorbeeld aan:

  • het plan van aanpak voor de zorg voor kwetsbare ouderen dat veertien partijen maakten onder aanvoering van InEen. Het plan dat in 2018 wordt uitgevoerd moet een bijdrage leveren aan de zorg voor kwetsbare ouderen.
  • de start van het project waarin de resultaten van reguliere samenwerking tussen huisartsen en ggz worden vergeleken met een meer geïntegreerde aanpak waarbij generalistische basis-ggz door de huisarts wordt aangeboden. Het project geïnitieerd door InEen komt voort uit de ‘Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie’ (waarvan InEen in 2015 medeopsteller was).
  • de leergang Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg’ die InEen samen met het NHG ontwikkelde. Na een succesvolle pilot wordt de leergang nu vanuit het NHG aangeboden.

KWALITEIT

Gewerkt is aan de visie ‘Kwaliteitsbeleid huisartsenzorg in transitie’ in het overleg met vertegenwoordigers van HRMO, InEen, LHV, NHG, en VPHuisartsen. Het nieuwe kwaliteitsbeleid neemt de intrinsieke motivatie van de huisarts als uitgangspunt en legt meer nadruk op intercollegiale toetsing en spiegelinformatie. Samen met de LHV is hard gewerkt om de leden individueel te ondersteunen bij de implementatie van verschillende onderdelen uit de nieuwe Wkkgz. Ook met Ambulancezorg Nederland is samengewerkt, hetgeen onder meer resulteerde in nieuwe ritverdelingsafspraken (U1 en U2).Belangrijk is verder geweest dat na een gezamenlijke lobby met LHV en KNMG de dreigende meldplicht kindermishandeling is omgezet in het ontwikkelen van een beroepsspecifiek afwegingskader dat is gebaseerd op bestaande richtlijnen en standaarden. Veel huisartsen maakten bezwaar tegen een wettelijke meldplicht omdat deze de vertrouwensrelatie met patiënten in gevaar zou kunnen brengen.

INFORMATIEBELEID

Ook veel activiteiten rond het informatiebeleid voert InEen uit in nauwe samenwerking met andere organisaties, zoals de LHV en het NHG. Een goed voorbeeld is het AVG-dossier waarin in 2017 is begonnen met de voorbereiding van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van kracht wordt. Grote items zijn ook de informatiebeveiliging (NEN- en BEIS-normen) en de uitwisseling van gegevens. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een adequate manier van gegevensuitwisseling in de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen, aan de toegang van patiënten tot de eigen medische gegeven en – heel belangrijk – aan digitale uitwisseling van informatie tussen huisartsenpost, SEH en ambulancemeldkamer. Uit vragen en reacties van leden blijkt des te meer dat informatiebeleid – ofwel de opslag, bescherming en uitwisseling van gegevens – niet iets abstracts is, maar voor elke eerstelijnszorgorganisatie van wezenlijke betekenis is, zowel voor de zorg als voor de bedrijfsvoering.

PERSONEEL & ARBEIDSMARKT

Het jaar 2017 was ook het jaar van goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Het onderwerp stond voor het eerst nadrukkelijk op de agenda met bewustwording bij leden als doel. Zo presenteerde de beleidsadviescommissie P&A het memo ‘Goed werkgeverschap in veranderende tijden’ en stond het onderwerp in november centraal in een workshop tijdens de ALV. De zorg voor duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers samen, concludeerden de cao-partijen; een werkgroep Duurzame Inzetbaarheid komt in 2018 met voorstellen en pakt activiteiten op. Dit gebeurt onder andere in samenwerking met de Stichting Sociaal Fonds Huisartsen (SSFH). In 2017 deed SSFH samen met SSFG (Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra) in het kader van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn van VWS al onderzoek naar capaciteitsproblemen in de zorg. Ook stelden SSFH een profiel op voor de POH en werd de populaire toolkit Veilig werken ontwikkeld. SSFG organiseerde in september het succesvolle symposium ‘Nieuwe kansen en mogelijkheden voor medezeggenschap’. Niet onbelangrijk: in 2017 ondersteunde InEen de implementatie van twee cao’s: Huisartsenzorg maart 2017- maart 2019 en Gezondheidscentra/AHG 2015-2017.

Gerelateerde artikelen


Bekijk meer artikelen

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen