Zorggroep DOH en VGZ toch eens over contract 2018

12 december 2017

Update 19 december 2017 - Zorggroep DOH heeft het kort geding tegen VGZ dat op 19 december zou plaatsvinden, teruggetrokken omdat overeenstemming is bereikt over het contract 2018 - 2019. Daarbij is afgesproken dat DOH en VGZ in 2018 doorpraten over VVR en HVZ en dat het bestaande contract doorloopt tot er een nieuwe afspraak is. Partijen willen er voor 1 juli 2018 uitkomen. Zorggroep DOH heeft over de inclusie een principieel standpunt ingenomen, dat in de komende gesprekken met VGZ weer op de agenda komt. Lees het persbericht. InEen is blij dat DOH en VGZ toch overeenstemming hebben kunnen bereiken en hiermee zorgen van patiënten hebben weten weg te nemen.


12 december 2017 - Zorggroep DOH, lid van InEen, heeft patiënten geïnformeerd dat ze niet uit de contractbesprekingen voor 2018 komen. Zorggroep DOH is van mening dat VGZ te ver gaat met voorwaarden voor het nieuwe contract en patiënten hiervan de dupe worden.

DOH is al sinds maart jl met VGZ in gesprek over het nieuwe contract. InEen weet van meer leden dat de contractering met VGZ dit jaar erg moeizaam verloopt. Dit is mede het gevolg van de door VGZ eenzijdig opgelegde voorwaarden en de forse bijstelling van het inkoopbeleid van VGZ. Nu, medio december, is het aantal contracten dat VGZ heeft gesloten en die voor patiënten op de site te vinden zijn beperkt, waardoor patiënten die verzekerd zijn bij VGZ niet weten waar ze aan toe zijn.

InEen is van mening dat van de in het bestuurlijk akkoord afgesproken versterking van de eerste lijn niet veel terecht komt. VGZ bezuinigt op de zorg die ze inkopen bij zorggroepen. Andere verzekeraars indexeren niet. Dit staat in schril contrast met de afspraken over versterking van de organisatie en infrastructuur (O&I) die ook VGZ heeft ondertekend. Er zouden juist gelden worden vrijgemaakt voor de ondersteuning & infrastructuur in de eerstelijnszorg. Juist omdat de patiëntenpopulatie in de eerstelijnszorg steeds complexer wordt, is samenwerking en versterking in de eerste lijn hard nodig.

Belangrijk geschilpunt tussen DOH en VGZ is het inclusieplafond dat VGZ wil instellen. Het instellen van een inclusieplafond past niet bij de landelijke afspraken die zijn gemaakt over deelname van patiënten aan zorgprogramma’s voor onder andere diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Deze landelijke afspraken zijn gebaseerd op de richtlijnen en zorgstandaarden die binnen de beroepsgroep zijn vastgesteld. Door het inclusieplafond worden mensen die baat hebben bij de programmatische zorg onterecht uitgesloten van deze zorg. InEen heeft VGZ eerder dit jaar laten weten principieel tegenstander te zijn van een inclusieplafond. Het is aan professional en patiënt om te bepalen welke zorg nodig is. Niet aan de zorgverzekeraar.

VGZ impliceert in hun reactie dat ketenzorg ook door de huisarts zelf zonder zorggroep kan worden geleverd. De meerwaarde van ketenzorg is echter juist gelegen in het samenhangende zorgaanbod en de samenwerking tussen de betrokken disciplines (o.a. diëtist, podotherapeut, medisch specialist etc). Door het organiseren van een patiëntvolgsysteem kunnen patiënten met chronische aandoeningen actief worden gevolgd. Zorggroepen zoals DOH nemen de huisarts organisatorische zaken uit handen en zorgen daarmee voor meer tijd voor de patiënt en tevens dat de kwaliteit van zorg op een bepaald niveau geborgd blijft. Doordat zorggroepen huisartsen spiegelinformatie verstrekken, krijgen huisartsen inzicht in hun goede en slechte punten. De resultaten van zorgprogramma’s die al langer lopen laten zien dat programmatische ketenzorg werkt. Voor diabetes is aangetoond dat de zorgverlening beduidend is verbeterd en patiënten een betere kwaliteit van leven ervaren en langer klachtenvrij zijn. De opstelling van VGZ maakt dat deze programmatische zorgverlening weer onder druk komt te staan.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen