Betere zorg voor kwetsbare ouderen

29 september 2017

Op initiatief van de zorggroep OCE Nijmegen hebben huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde belangrijke samenwerkingsafspraken gemaakt over zorg voor kwetsbare ouderen in Nijmegen en omgeving. De afspraken, die ertoe leiden dat kwetsbare ouderen langer thuis de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben, laten opnieuw de samenbindende en versterkende rol van eerstelijns huisartsenorganisaties zien.

OCE Nijmegen en de LHV-huisartsenkring tekenden het convenant namens de huisartsen en vier grote VVT-organisaties deden dit namens de specialisten ouderengeneeskunde (SOG) in de regio. De samenwerkingsafspraken maken de rolverdeling tussen huisarts en SOG helder. Geconstateerd werd dat de SOG vaak pas (te) laat werd betrokken en dat men over en weer onvoldoende van elkaars zorgplan op de hoogte was. Heel praktisch kwam het ontbreken van een goede sociale kaart naar voren.

Allereerst staat nu duidelijk op papier dat de huisarts hoofdbehandelaar is wanneer de kwetsbare oudere thuis woont of in een verzorgingshuis-setting en de SOG wanneer de oudere al dan niet tijdelijk in een verpleeghuis is opgenomen. Voorts is vastgelegd wat de huisarts en de SOG van elkaar kunnen verwachten. Advies, anamnese, onderzoek en het maken van een behandelplan door de SOG zijn bijvoorbeeld geregeld in modules voor het meekijkconsult, een geriatrisch assessment, polyfarmacie, medebehandeling en ANW-zorg. Tot slot is de communicatie tussen beide zorgverleners verhelderd: wanneer is er contact, op welke manier en welke informatie is daarbij beschikbaar? Het geheel wordt gecompleteerd met een praktische sociale kaart voor Nijmegen en omgeving.

Ook in Nijmegen vormde het nijpende toekomstbeeld van de ouderenzorg een belangrijke drijfveer. Een paar cijfers: over vijf jaar al is het aantal 65-plussers met een half miljoen toegenomen (dat is tweemaal zoveel meer als in de voorgaande vijf jaar). In 2040 is de vergrijzing op zijn hoogtepunt en telt Nederland 4,6 miljoen65-plussers, een kwart van de bevolking. Niet al deze ouderen zijn kwetsbaar, maar wel een groot deel. De verwachting is bijvoorbeeld dat een normpraktijk in 2030 zo’n 150 kwetsbare ouderen telt, tegen 20-30 nu.

Werkagenda voor een ouderenvriendelijke samenleving
De afspraken in Nijmegen zijn een goed voorbeeld van wat de ‘Werkagendavoor een ouderenvriendelijke samenleving’ beoogt. Aan deze agenda wordt momenteel gewerkt door een coalitievan twintig organisaties onder aanvoering van de Patiëntenfederatie. De agenda bestaat uit vier thema’s die bepalend zijn voor de toekomst van de ouderenzorg en de zorg voor kwetsbare ouderen in het bijzonder: 1. Aandacht, tijd en passende zorg, 2. Informele zorg, 3. Samenhang en afstemming en 4. Woonaanbod. Ook InEen maakt zich sterk en trekt het thema Samenhang en afstemming, waarin het zorgen voor regionale organisatiekracht een belangrijk actiepunt vormt. Met de agenda wil de coalitie een beweging op gang brengen om de zorg voor ouderen op te pakken vanuit de behoefte en het belang van de oudere. Het document dat momenteel verder wordt verdiept, zal zich in elk geval tot het nieuwe kabinet richten. In een volgende stap worden ook regionale en lokale overheden aangesproken.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen