Druk op de spoedzorg onverminderd hoog

27 juni 2017

De NOS berichtte recent opnieuw over de druk die wordt ervaren bij de verschillende aanbieders van spoedzorg in de keten acute zorg. De stelselwijzigingen die zijn ingezet om de zorgkosten in Nederland dragelijk te houden, laten steeds meer hun effecten in de spoedzorgketen zien. Mensen wonen langer thuis, en vaak met een minder goed georganiseerd ‘steunsysteem’ dan vroeger, toen deze groep eerder in een verzorgingshuis ging wonen. Dat heeft zijn effect niet alleen op de SEH, maar zeker ook bij de huisarts en andere eerstelijnszorgaanbieders.

De huisarts heeft dan ook te maken met complexere zorgvragen, zowel overdag als in de avond-, nacht- en weekenden (ANW). Deze complexere vraag vergt veel van de (dienstdoende) huisarts. De werkdruk overdag en op de huisartsenposten is hoog, zowel bij de huisartsen als bij het ondersteunend personeel.

Veel huisartsenposten raken, net als de huisartsen, uitgeput in het vinden van creatieve oplossingen voor problemen als gebrekkige doorstroom van patiënten of een tekort aan personeel. Vanwege de grote regionale verschillen is er flexibele regelgeving en budgetruimte nodig. Momenteel vangen de huisartsenposten nog een hoop patiënten af van de spoedeisende hulpen in de ziekenhuizen. Mocht het verder gaan knellen bij de huisartsenposten komen mogelijk toch weer meer mensen bij de duurdere spoedeisende hulp terecht, terwijl de spoedeisende hulp al een tijd de alarmbel luidt.

Het probleem is duidelijk sectorbreed en InEen onderschrijft dan ook de stappen die demissionair minister Schippers eerder dit jaar heeft ingezet en waarover ze recent rapporteerde aan de Kamer. Een integrale, domeinoverstijgende aanpak is essentieel. Het in ontwikkeling zijnde Kwaliteitskader basisspoedzorg beschrijft wat de verschillende aanbieders in de acute zorgketen zouden moeten doen, en de NZa-marktscan van de acute zorgketen geeft een beeld van de huidige stand van zaken en knelpunten. Beide producten worden kort na de zomer opgeleverd.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen