Nieuwe bestuurlijk afspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018

1 juni 2017

1 juni jl. hebben vertegenwoordigers van InEen, de LHV, ZN, de Patiëntenfederatie en de minister van VWS het nieuwe bestuurlijke akkoord voor 2018 ondertekend. Belangrijkste uitkomst is dat het budget voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg met 2,5% groeit en dat er geïnvesteerd kan worden in knelpunten zoals de zorg voor kwetsbare ouderen, zorg in achterstandswijken, anw-zorg en in de organisatie van samenwerking en infrastructuur in de eerste lijn. Er wordt 75 miljoen euro extra vrijgemaakt uit het ziekenhuisbudget voor substitutie. De resultaten stemmen ons hoopvol, maar uiteraard blijven we de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord samen met het LHV kritisch volgen.

Huisartsenorganisaties, zorgverzekeraars, patiënten en de overheid hebben een akkoord bereikt over de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in 2018. Belangrijkste uitkomst is dat het budget met 2,5% groeit en dat er geïnvesteerd kan worden in knelpunten zoals de zorg voor kwetsbare ouderen, zorg in achterstandswijken, ANW-zorg en in de organisatie van samenwerking en infrastructuur in de eerste lijn. Er wordt 75 miljoen euro extra vrijgemaakt uit het ziekenhuisbudget voor substitutie.

Vanwege de demissionaire status van het kabinet had VWS geen mandaat meerjarige afspraken te maken, maar gezien de knelpunten in de eerstelijnszorg leek het geen van de partijen verstandig om stil te staan. ‘Het benoemen van de knelpunten in het akkoord betekent commitment van partijen dat de beschikbare financiële middelen ingezet gaan worden voor deze thema’s. Uiteraard zullen we vanuit InEen en LHV nauwlettend volgen of dit ook daadwerkelijk gebeurt en het bestuurlijk agenderen als het hapert’, aldus Anoeska Mosterdijk, directeur InEen.

Belangrijkste uitkomsten

  • Het budget voor 2018 groeit met 2,5% tot 3.495 miljoen euro, exclusief de indexatie, die ook plaatsvindt.
  • Er wordt geïnvesteerd in meer tijd voor de patiënt, kwetsbare ouderen, achterstandsproblematiek, ANW-zorg, samenwerking met het sociale domein en de organisatie van samenwerking en infrastructuur in de eerste lijn.
  • Er wordt 75 miljoen euro extra vrijgemaakt voor substitutie.
  • Doelmatig voorschrijven wordt eerlijker beloond.

75 miljoen
Voor het eerst wordt er vooraf geld vrijgemaakt voor substitutieafspraken. Waar voorheen geld pas achteraf werd overgeheveld, kunnen eerste en tweede lijn nu samen afspraken maken om zorg over te hevelen. En daar op voorhand geld voor krijgen. Afgesproken is wel dat er voor eind 2017 contractuele afspraken moeten liggen. Het deel van de 75 miljoen euro dat niet aantoonbaar ingezet wordt voor substitutie, vloeit terug naar het ziekenhuisbudget. Meer over welke projecten hiervoor in aanmerking komen en hoe u hier aanspraak op kunt maken, leest u binnenkort op de websites van InEen en LHV.

En nu de contractering
‘Van onze leden horen we al langer dat verzekeraars weinig ruimte geven voor innovatie en investeringen in betere zorg voor kwetsbare patiënten. Daarom is het goed dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt die ook door de verzekeraars zijn bekrachtigd. De afspraken geven duidelijkheid voor alle partijen die met elkaar aan in de regio onderhandelen. Ook de verzekeraars weten nu dat er ruimte is die ze samen met eerstelijnszorgaanbieders zinvol kunnen inzetten’, aldus Mosterdijk.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen