Wijziging WNT-verantwoording voor zeer kleine instellingen

26 mei 2017

Met de Evaluatiewet WNT wordt per 1 juli 2017 de Wet normering topinkomens (WNT) op enkele punten vereenvoudigd. Ook worden de administratieve lasten voor WNT-instellingen verminderd. Een paar wijzigingen treden met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in werking, waaronder een belangrijke wijziging voor enkele leden van InEen: met ingang van 2017 vervalt voor (zeer) kleine instellingen de verplichting om een WNT-verantwoording in de jaarrekening op te nemen en door de accountant te laten contoleren. Deze verantwoordingsvrijstelling geldt alleen voor stichtingen en verenigingen met een brutoloonsom van maximaal € 160.000, waar geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam zijn, en die niet verplicht zijn een jaarrekening op te maken. Meer informatie.

Gerelateerde artikelen


Bekijk meer artikelen

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen