Update Wet DBA

5 mei 2017

De Verklaring Arbeids Relatie (VAR) is vorig jaar afschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en zzp-ers gebruik maken van overeenkomsten die de Belastingdienst heeft opgesteld of goedgekeurd. Deze ‘modelovereenkomsten van opdracht’ zijn onderdeel van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Eind april heeft de demissionaire staatssecretaris de Tweede Kamer opnieuw geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de Wet DBA. Uit deze derde rapportage blijkt onder meer:

  • De handhaving door de Belastingdienst is nog tot in ieder geval 1 januari 2018 opgeschort (behalve als het gaat om kwaadwillenden).
  • Er wordt naar gestreefd om vóór het zomerreces duidelijkheid te geven over het vervolgtraject en de gevolgen voor de opschorting van de handhaving.
  • De Belastingdienst beoordeelt nog steeds de door partijen voorgelegde modelovereenkomsten.
  • De uitkomst van het onderzoek naar een herijking van de begrippen 'gezagsverhouding' en 'vrije vervanging' wordt binnenkort aan de informateur aangeboden zodat het kan meewegen in kabinetsformatie.
  • Nader onderzoek naar de omzetontwikkeling van zzp'ers in de periode 2011 tot en met 2016 laat een toename van de totale omzet zien.

Meer informatie

Contactpersonen