Gedragscode Elektronische Gegevensverwerking in de Zorg (EGiZ)

10 januari 2017

In 2013 verscheen de eerste versie van de Gedragscode Elektronische Gegevensverwerking in de Zorg (EGiZ). De Gedragscode EGiZ geeft handvatten aan zorgaanbieders voor een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens met andere zorgaanbieders. De gedragscode EGiZ bevat geen nieuwe regels, maar bevordert, helpt zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden onder andere bij het geven van een goede invulling aan patiëntenrechten rond informatieverstrekking en toestemming en verheldert verantwoordelijkheden.

Het wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van persoonsgegevens is inmiddels aangenomen. Deze wet zal, samen met het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders, op 1 juli 2017 in werking treden. Met het oog daarop hebben de opstellers van de EGiZ besloten om de inwerkingtreding van de hoofdstukken 3 en 4 van de Gedragscode EGiZ uit te stellen tot 1 juli 2017. Dit is ook vastgelegd in een nieuwe versie van de gedragscode (december 2016).


Deze gedragscode wordt onderschreven door:

 • InEen
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), inclusief de federatiepartners:
  • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  • Federatie van Medisch Specialisten (FMS)
  • Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso)
  • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
  • Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)
  • Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)
  • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
  • De Geneeskundestudent
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • De samenwerkende regio-organisaties: EZDA, Rijnmondnet, Zorgring NHN, Sleutelnet, SpitZ Midden-Holland, RSO Haaglanden, IZIT en GERRIT