Wet normering topinkomens verder verbeterd

20 maart 2017

Deze week werd de Evaluatiewet WNT ter behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. De bedoeling is dat de wet doelmatiger wordt en de uitvoering vereenvoudigd. Onder andere wordt voorgesteld om de verantwoordingsplichten die voortvloeien uit de wet te beperken tot wat nodig is om toe te zien op naleving van de wet. Kleine semipublieke instellingen waar de salarissen ver onder het ministersalaris liggen moeten, aldus het wetsvoorstel, volledig vrijgesteld worden van de administratieve verplichtingen die gepaard gaan met de WNT. Meer informatie.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen