Wat doet InEen

InEen versterkt, vernieuwt en verbindt de eerste lijn en behartigt de belangen van de georganiseerde eerste lijn.

De eerste lijn speelt een sleutelrol in het behoud van de hoge kwaliteit van zorg die Nederland gewend is. Een krachtige eerste lijn, met de huisarts als spin in het web, vormt het fundament voor goede en betaalbare zorg. De zorg vertrekt vanuit de behoefte van de patiënt (persoonsgerichte zorg), heeft een proactieve aanpak en is resultaatgericht. Om de zorg dicht bij de patiënt te kunnen bieden zijn goed georganiseerde lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties nodig om de noodzakelijke randvoorwaarden te regelen.

Bij steeds meer patiënten is sprake van complexiteit, multimorbiditeit, samenhangende zorg- en welzijnsvraagstukken. Dit zet druk op de huisartsenzorg en de eerste lijn in den brede, zowel overdag als in de avond-, nacht- en weekenduren. Voor die patiënten vereist de zorg een multidisciplinaire en domeinoverstijgende aanpak. Dát organiseren en het ondersteunen van zorgprofessionals bij die veranderingen is waar InEen en haar leden voor staan.

Hoe werkt InEen
InEen bouwt doorlopend aan een sterke band tussen de leden onderling. Gezamenlijk ontwikkelen we kennis en kunde.

Leden bepalen het beleid. Alle leden zijn vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering (ALV) en deze vergadering is het hoogste orgaan in de vereniging. In de ALV nemen de leden besluiten en zetten zijde koers uit voor het bestuur en bureau. Naast de ALV-en adviseren leden in werkgroepen en beleidsadviescommissies het bestuur en bureau bij beleidsvorming.

Deelledenvergaderingen bespreken beleidsvoorstellen die een specifieke ledengroep van InEen (huisartsendienstenstructuren, gezondheidscentra, zorggroepen, eerstelijns diagnostische centra en ROS’en) aangaan en besluiten daar ook over. Per deelledengroep vinden jaarlijks twee bijeenkomsten plaats.